Các đề tài nghiên cứu của Khoa tập trung vào các nội dung thuộc khoa học giáo dục ví dụ như việc thiết kế, thực hiện, đánh giá chương trình giáo dục của Khoa và các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn.

Ngoài ra Khoa Sư phạm cũng đã thực hiện những đề tài nghiên cứu hợp tác với các trường Đại học của Úc, Thái Lan và tổ chức của Nhật trong lĩnh vực phát triển nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và giáo viên.

Khoa Sư phạm tiếp tục xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác với các Trường và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kiến thức trong lĩnh vực khoa học giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu khoa học.