Năm 2017

 1. Le Ngọc Hoa (2017). Using Portfolios to Develop Pre-service Teachers’ Self-reflection. The 11th International Conference for Development Educational Professionals in Southeast Asia – DEPISA 2017. At Daegu National University of Education, Korea. August, 2017.
 2. Le Ngoc Hoa (2017). Effects of Portfolio Assessment on The Primary Pre-Service Teachers Professional Competence in A Micro-Teaching Course: A Study in Can Tho, Vietnam. International Journal of Educational Science and Research (IJESR). ISSN (Online): 2249-8052 (Accepted on 2nd September 2017).
 3. Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc, 2017. STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS AND THEIR ABILITY IN IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS. European Journal of Education Science. Vol-3. Iss-6 (2017).
 4. Dương Hữu Tòng. 2017. AN INVESTIGATION OF ERRORS RELATED TO SOLVING PROBLEMS ON PERCENTEAGES. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 6, Issue 3. 05-09. (Đã xuất bản).
 5. Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Ngô Thị Bé Hai. 2017. THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ABILITY TO IDENTIFY QUADRIATERALS. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 6, Issue 3. 93-99. (Đã xuất bản).
 6. Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Phan Thái Châu. 2017. IDENTIFYING THE CONCEPT“FRACTION” IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS: THE INVESTIGATION IN VIETNAM. Educational Research and Reviews. Volume 12, Issue 3. 531-539. (Đã xuất bản).
 7. Dương Hữu Tòng, Trần Văn Tuấn, Bùi Phương Uyên. 2017. PHÂN TÍCH THỰC HÀNH GIẢNG DẠY KHÁI NIỆM LOGARIT THEO CÁCH TIẾP CẬN DIDACTIC: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
 8. Bùi Phương Uyên, Dương Hữu Tòng, QUY TRÌNH DẠY HỌC KHÁM PHÁ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC VỚI SUY LUẬN TƯƠNG TỰ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội.
 9. Huỳnh Thái Lộc, 2017, Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) - Từ lí luận, thực tiễn đến công tác đào tạo giáo viên, Kỷ yếu Đại học Sư phạm Huế, 3/2017.
 10. Trịnh Thị Hương, 2017, Chuẩn năng lực đọc hiểu một số nước trên thế giới và vấn đề tiếp cận chuẩn năng lực trong dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học tại Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học sau đại học ngành Ngữ Văn 2017, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 6/2017.
 11. Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Lữ Hùng Minh, 2017, Tổ chức dạy đọc hiểu cho HS tiểu học theo mô hình đọc hỗ trợ, tạp chí Khoa học xã hội số 77, tháng 8/2017.
 12. Trịnh Thị Hương, Võ Hoài Thịnh, 2017, Phát triển tư duy đọc phản biện cho HS tiểu học, Tạp chí Khoa học xã hội số 79, tháng 10/2017.
 13. Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê A, Thực trạng dạy đọc cho HS tiểu học của thành phố Cần Thơ, 2017, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, Đại học sư phạm Thái Nguyên, tháng 11/2017.

Năm 2016

 1. Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng. 2016. PROBLEM-SOLVING CAPACITY OF STUDENTS: A STUDY OF SOLVING PROBLEMS IN DIFFERENT WAYS. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 5, Issue 9. 60-63. (Đã xuất bản)
 2. Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Huỳnh Hữu Đào Vũ. 2016. DIFFERENT SOLUTIONS TO A MATHEMATICAL PROBLEM: A CASE STUDY OF CALCULUS 12. The International Journal Of Engineering And Science (IJES) |. Volume 5, Issue. 40-44. (Đã xuất bản)
 3. Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Nguyễn Thị Phương Chi. 2016. THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM-SOLVING CAPACITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY. Scholars Bulletin. Vol-2, Iss-11 (Nov, 2016). 609-612. (Đã xuất bản)
 4. Dương Hữu Tòng, Trần Trí Tâm. 2016. TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LỚP 12 TIẾP CẬN BÀI TOÁN PHỎNG THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH CÁC KHỐI TRÒN XOAY. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP HCM. 10(88). 44-59. (Đã xuất bản)
 5. Dương Hữu Tòng. 2016. VẬN DỤNG MÔ HÌNH DỊ BIỆT VÀO DẠY HỌC KHÁI NIỆM TOÁN HỌC Ở TIỂU HỌC. Giáo dục và Xã hội. 67(128). 27-19. (Đã xuất bản)
 6. Dương Hữu Tòng, Trần Văn Tuấn. 2016. DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC: MỘT CHIẾN LƯỢC DẠY HỌC KHÁI NIỆM LOGARIT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46. 62-72. (Đã xuất bản)
 7. Dương Hữu Tòng. 2016. TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LỚP 4 TIẾP CẬN PHÂN SỐ DỰA TRÊN “SỐ PHẦN / TOÀN THỂ” THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TOÁN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43. 93-102. (Đã xuất bản)
 8. Lê Ngọc Hoá, Lê Thị Thuý Vi, Hà Hữu Nghị (2016). Quan niệm của giáo viên về định hướng đánh giá kết quả học tập theo Thông tư 30/2014-TT-BGDĐT và thực tế vận dụng của họ: một khảo sát tại trường tiểu học Trần Quốc Toản - Cần Thơ. Kỷ yếu hội nghị khoa học “Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: thành quả, thách thức và định hướng”. Trang 84-100.
 9. Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Hóa, Lữ Hùng Minh (2016). Phát triển năng lực phản hồi cho sinh viên tiểu học thông quan nhật kí kiến tập sư phạm. Hội thảo “Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng”. Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành. Trang 72-83.
 10. Le Ngoc Hoa, Trinh Thi Huong (2016). Improving Pre-service Teachers’ Critical Thinking through Micro-teaching within a “Learning through Action” model. The 4th monograph of DEPISA “Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects”. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand. July, 2016.
 11. Trịnh Thị Hương, Bùi Lê Diễm. 2016. TÍCH HỢP DẠY ĐỌC VIẾT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC BẰNG WEBQUEST. Tạp chí Giáo dục và xã hội. 61. 57-60. (Đã xuất bản)
 12. Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Hóa, Lữ Hùng Minh. 2016. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẢN HỒI CHO SINH VIÊN TIỂU HỌC THÔNG QUAN NHẬT KÍ KIẾN TẬP SƯ PHẠM. Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016. . 72-83. (Đã xuất bản)
 13. Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2016. GIỚI THUYẾT VỀ MÔ HÌNH ĐỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY ĐỌC. Trường đại học sư phạm Hà Nội. tháng 1/2016. 540-546. (Đã xuất bản)
 14. Trịnh Thị Hương, Lữ Hùng Minh. 2016. DẠY TỪ MỚI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống. 8. 42-15. (Đã xuất bản)
 15. Trịnh Thị Hương, Trịnh Thị Lan. 2016. TÍCH HỢP RÈN KĨ NĂNG VIẾT TRONG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội. 61B. 110-117. (Đã xuất bản)
 16. Trịnh Thị Hương. 2016. KÍCH HOẠT KIẾN THỨC NỀN TRONG DẠY ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Tạp chí Giáo dục và xã hội. 2. 35-38. (Đã xuất bản)
 17. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương. 2016. CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐỌC, MỤC TIÊU DẠY ĐỌC VÀ MÔ HÌNH DẠY ĐỌC VĂN BẢN. Đại học Trà Vinh. Tháng 11/2016. 319-327. (Đã xuất bản)
 18. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Thị Hương. 2016. VẬN DỤNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG HỌC PHẦN TẬP GIẢNG CHO SINH VIÊN TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
 19. Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2016. MÔ HÌNH ĐỌC TƯƠNG TÁC VÀ VIỆC ÁP DỤNG TRONG DẠY ĐỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
 20. Lê Ngọc HóaTrịnh Thị Hương. 2016. IMPROVING PRE-SERVICE TEACHERS’ CRITICAL THINKING THROUGH MICRO-TEACHING WITHIN A LEARNING THROUGH ACTION MODEL. Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016. Monograph 4. 39-50. (Đã xuất bản)
 21. Huỳnh Thái Lộc, 2016, Phát triển năng lực tự học cho học sinh tiểu học- Một năng lực cốt lõi của công dân trong thế kỉ XXI, tạp chí Giáo dục, số 388- 8/2016
 22. Huỳnh Thái Lộc, 2016, Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho Giáo viên Tiểu học vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tạp chí Giáo dục, số đặc biệt -10/2016
 23. Lữ Hùng Minh, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Ngọc Hiệp, 2016, Phát huy năng lực tự học cho học sinh tiểu học thông qua bài tập đọc trực tuyến, Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới dạy học hiện nay, Đà Lạt, 10/2016.

Năm 2015

 1. Lê Ngọc Hoá (2015). Niềm tin của giảng viên về dạy học và thực tế giảng dạy của họ: Một nghiên cứu tại Trường đại học Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giáo dục Tiểu học trong xu hướng đổi mới sau năm 2015” của Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (trang 5-16).
 2. Lê Ngọc Hoá (2015). Ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Một khảo sát của tổ Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” của Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ” (Trang 143-150).
 3. Trinh Quoc Lap, Le Ngoc Hoa (2015). Lecturers’ beliefs about effective teaching and their practices: A case study at Can Tho University. The 9th DEPISA International Conference “Developing Professionalism through Investigate Practice. Presented in July 2015, The Phranakhon Rajabhat University, Thailan.
 4. Trịnh Thị Hương, Phan Văn Dư. 2015. SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI (FACEBOOK) VÀO GIẢNG DẠY. Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015. . 321-325. (Đã xuất bản)
 5. Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thảo Trúc. 2015. RÈN KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THÔNG QUA TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG XÃ HỘI (FACEBOOK). Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015. . 162-166. (Đã xuất bản)
 6. Trịnh Thị Hương. 2015. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI DẠY TẬP ĐỌC Ở TIỂU HỌC. Tạp chí Giáo Dục. 352. 41-43. (Đã xuất bản)
 7. Trịnh Thị Hương, Bùi Lê Diễm. 2015. USING WEBQUEST TO DEVELOP ELEMENTARY STUDENTS' LITERACY: A CASE STUDY IN CAN THO, VIETNAM. The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015. . 23. (Đã xuất bản)
 8. Trịnh Thị Hương, Nguyễn Túy An, Nguyễn Ngọc Hiệp. 2015. ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BẰNG NHẬN XÉT, TIẾP CẬN TỪ PHÍA NGƯỜI HỌC. Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015. . 182-186. (Đã xuất bản)
 9. Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy. 2015. THE CONTRIBUTIONS OF LESSON STUDY MODEL ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS' EDUCATION: A CASE STUDY OF CAN THO UNIVERSITY. The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015. . 17. (Đã xuất bản)
 10. Dương Hữu Tòng. 2015. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC CÁC SAI LẦM KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ. Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội. Số 53. 9-10,42. (Đã xuất bản)
 11. Dương Hữu Tòng. 2015. TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ KHÁI NIỆM PHÂN SỐ THÔNG QUA MỘT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 39. 16-22. (Đã xuất bản)
 12. Huỳnh Thái Lộc (2015), Phát triển năng lực tổ chức dạy học môn Toán ở tiểu học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Tạp chí Quản lí Giáo dục, số Đặc biệt - 4/2015
 13. Huỳnh Thái Lộc (2015), Đổi mới công tác đào tạo Giáo viên Tiểu học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Kỷ yếu Hội thảo Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ,12/2015

Năm 2014

 1. Lê Ngọc Hóa, Huỳnh Thị Hồng Loan (2014). Dạy học tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản – Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ (ISSN: 1859-2333). Số tạp chí 3. Trang: 23-31.
 2. Trịnh Thị Hương. 2014. TÔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC TRONG DẠY ĐỌC HIỂU TRÍCH ĐOẠN KỊCH "LÒNG DÂN" CHO HỌC SINH LỚP 5. Tạp chí Giáo dục. 330. 28-30.
 3. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3. Monograph no. 3. (Đã xuất bản)
 4. Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Improving Teaching and Learning Perspectives from Australia & Southeast Asia. 3. 3750. (Đã xuất bản)
 5. Dương Hữu Tòng, Nguyễn Đào Ngọc Linh. 2014. RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC KHÁI NIỆM TOÁN Ở TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 32. 7-17. (Đã xuất bản)

Năm 2013

 1. Lê Ngọc Hóa (2013). Ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc hướng dẫn học sinh lớp 5 lập dàn ý các bài văn thuộc thể loại miêu tả. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ (ISSN: 1859-2333). Số tạp chí 25. Trang: 18-27.
 2. Lê Ngọc Hóa (2013). Định hướng vận dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tập giảng Tiếng Việt. Trường hợp nghiên cứu: Sinh viên năm cuối, ngành Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ (ISSN: 1859-2333). Số tạp chí 27. Trang: 41-49.
 3. Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê Ngọc Hóa, Kevin Laws (2013). Hiệu quả của tư vấn đối với việc phát triển chuyên môn cho giáo viên: Một trường hợp nghiên cứu ở Trường tiểu học Thực hành Sư phạm, thành phồ Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ (ISSN: 1859-2333). Số tạp chí 27. Trang: 50-60.
 4. Le Ngoc Hoa (2013). Applying action research on improving the quality of teaching in the subject Vietnamese Micro-teaching. Case study: The senior Pre-service teachers of Department of Primary Teacher, Education, School of Education, Can Tho University. The international workshop on Re-forming In-Service Teachers' Professional Development in Southeast Asia. Presented in December 2013, School of Education, Can Tho University - Vietnam.
 5. Trịnh Thị Hương. 2013. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIỂU HỌC HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học. 1. 166. (Đã xuất bản)
 6. Trịnh Thị Hương. 2013. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ DẠY HỌC KỂ CHUYỆN Ở TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 27. 67-74. (Đã xuất bản)
 7. Trịnh Thị Hương. 2013. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIỂU HỌC HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 29. 60-68. (Đã xuất bản)
 8. Dương Hữu Tòng. 2013. HOẠT ĐỘNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN: QUAN NIỆM, VẬN DỤNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM. 42. 84. (Đã xuất bản)
 9. Dương Hữu Tòng. 2013. SỬ DỤNG PHÉP TƯƠNG TỰ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở TIỂU HỌC. Tạp chí giáo dục. 319. 53. (Đã xuất bản)
 10. Dương Hữu Tòng.2013. KHÁI NIỆM PHÂN SỐ- MỘT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LUẬN. Đại họ toán học VN. 8. 229. (Đã xuất bản)
 11. Dương Hữu Tòng. 2013. TÌM HIỂU SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ THÔNG QUA MỘT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25. 8-17. (Đã xuất bản)
 12. Huỳnh Thái Lộc (2013), Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục Tiểu học từ việc tiếp cận Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 31-10/2013
 13. Huỳnh Thái Lộc (2013), Vấn đề “dạy chữ - dạy người - dạy nghề” ở Tiểu học hiện nay- Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 33-12/2013
 14. Huỳnh Thái Lộc (2013), Hướng dẫn sinh viên khai thác các phương tiện học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Kỷ yếu Hội thảo Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh, 5/2013

Năm 2012

 1. Dương Hữu Tòng. 2012. VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN …. Tạp chí Giáo dục. 292. 42. (Đã xuất bản)
 2. Dương Hữu Tòng. 2012. DỰ ĐOÁN VÀ GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN SAI LẦM CỦA HỌC SINH …. Tạp chí Khoa học. 37. 130. (Đã xuất bản)
 3. Dương Hữu Tòng. 2012. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHÁI NIỆM PHÂN SỐ …. Tạp chí Khoa học. 34. 68. (Đã xuất bản)
 4. Dương Hữu Tòng. 2012. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG LỊCH SỬ VÀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 1.  Khoa học. . (Đã xuất bản)
 5. Dương Hữu Tòng. 2012. SỰ CHUYỂN ĐỔI SƯ PHẠM CỦA KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Ở BẬC TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 22b. 80-88. (Đã xuất bản)
 6. Huỳnh Thái Lộc (2012), Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phân số lớp 4, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt - 11/2012

Năm 2011

 1. Nguyen Thi Hong Nam, Le Ngoc Hoa, Kevin Laws (2011). Continuing professional development in primary schools: The effect of coaching on the professional development of primary school teachers in Vietnam. The project: Teacher Professional Development in Southeast Asia: Perspectives from Indonesia, Laos, Thailand and Vietnam (pp. 114-135), (ISBN: 978-0-646-56895-9). Kevin Laws, Lesley Harbon, Ruth Fielding (Ed.), The University of Sydney.
 2. Le Ngoc Hoa (2011). Using evaluative questions to develop high order thinking for primary and secondary students: The Vietnam Case. The international workshop on Re-forming In-Service Teachers' Professional Development in Southeast Asia. Presented in June 2011, School of Education, Can Tho University - Vietnam.
 3. Dương Hữu Tòng. 2011. KHẢ NĂNG VẬN DỤNG ?NGHĨA? CỦA SỐ TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VÀO GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THỰC TIỄN: MỘT THỰC NGHIỆM VỚI TRÒ CHƠI SƯ PHẠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 17b. 6-15. (Đã xuất bản)

Năm 2010

Năm 2009

 1. Dương Hữu Tòng. 2009. SỰ CHUYỂN ĐỔI SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN Ở BẬC TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 12. 83-90. (Đã xuất

Năm 2008

Năm 2007

  1. Lê Ngọc Hóa, Bùi Thị Kim Trúc (2007). Vấn đề phát triển năng lực tưởng tượng, sáng tao cho học sinh lớp 3 trong dạy học văn miêu tả. Kỷ yếu hội thảo khoa học của Khoa Giáo dục Tiểu học - Đại học Sư phạm Hà Nội (trang 70-79) xuất bản tháng 4/2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.