PGs.TS. Trần Văn Minh

(MSCB:0121)

PGs.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam 

(MSCB:0129)

 Nguyễn Văn Tư

(MSCB:0131)

 

PGs.TS. Nguyễn Văn Nở

(MSCB:0136)

 

 

ThS. Huỳnh Thị Lan Phương

(MSCB:0142)

 

  

ThS. Lê Thị Ngọc Bích

(MSCB:0143)

 

ThS.NCS. Hồ Thị Xuân Quỳnh

(MSCB:1083)

 

   

TS. Trần Thị Nâu

(MSCB:1136)

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

(MSCB: 1606)

 

ThS. Đặng Thị Hoa

(MSCB: 1857)

  

ThS. NCS. Trần Nguyên     Hương Thảo

(MSCB:2003)

 

ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương

(MSCB:2239)

 

 ThS. Võ Huy Bình

(MSCB:2315)

 

ThS. Nguyễn Hải Yến 

(MSCB:2717)

 

ThS. Phạm Tuấn Anh

(MSCB: 2718)

 
 

 

 

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.