CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM

A. Danh sách BCH nhiệm kỳ 2012-2017

1 Đ/c Nguyễn Văn Tư MSCB 0131 Chủ tịch Phụ trách chung
2 Đ/c Nguyễn Thị Thảo Trúc MSCB 1193 P. Chủ tịch Phụ trách nữ công
3 Đ/c Trần Thị Hải Yến MSCB 2004 UVBCH Phụ trách chính sách
4 Đ/c Trịnh Thị Hương MSCB 2095 UVBCH Phụ trách chuyên môn
5 Đ/c Vũ Thị Thanh Vân MSCB 1052 UVBCH Phụ trách chính sách (tài chính)
6 Đ/c Phan Hoàng Linh MSCB 2106 UVBCH Phụ trách phong trào (văn nghệ)
7 Đ/c Nguyễn Minh Thành MSCB 1932 UVBCH Phụ trách phong trào (thể thao)

B. Các Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn của các Tổ thuộc Công đoàn Khoa Sư Phạm

  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. TOÁN: 32 CĐV (20 nam – 12 nữ)
Đ/c Nguyễn Thị Thảo Trúc MSCB: 1193 Tổ trưởng
Đ/c Châu Xuân Phương MSCB: 1330 Tổ phó
Đ/c Phạm Thị Vui MSCB: 1724 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. VẬT LÝ: 20 CĐV (12 nam – 8 nữ)
Đ/c Phan Thị Kim Loan MSCB: 1999 Tổ trưởng
Đ/c Trần Thị Kiểm Thu MSCB: 2619 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. HOÁ HỌC: 16 CĐV (8 nam – 8 nữ)      
Đ/c Huỳnh Hữu Bích Châu MSCB: 1266 Tổ trưởng
Đ/c Nguyễn Thị Vui MSCB: 0089 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. SINH: 17 CĐV (7 nam – 10 nữ)
Đ/c Nguyễn Thị Hữu Duyên MSCB: 1263 Tổ trưởng
Đ/c Trần Thị Anh Thư MSCB: 1333 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. NGỮ VĂN: 20 CĐV (8 nam –12 nữ)
Đ/c Lê Thị Ngọc Bích MSCB: 0143 Tổ trưởng
Đ/c Phạm Tuấn Anh MSCB: 2718 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. LỊCH SỬ: 12 CĐV (6 nam – 6 nữ)
Đ/c Trần Thị Hải Yến MSCB: 2004 Tổ trưởng
Đ/c Phạm Đức Thuận MSCB: 2316 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. ĐỊA LÝ: 13 CĐV (9 nam – 4 nữ)
Đ/c Vũ Thị Thanh Vân MSCB: 1052 Tổ trưởng
Đ/c Huỳnh Hoang Khả MSCB: 1609 Tổ phó
  1. TỔ CĐ BỘ MÔN SP. TÂM LÝ – GIÁO DỤC: 7 CĐV (2 nam – 5 nữ)
Đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng MSCB: 2653 Tổ trưởng
  1. TỔ CĐ VĂN PHÒNG KHOA: 14 CĐV (6 nam – 8 nữ)
Đ/c Trần Thị Mừng MSCB: 1503 Tổ trưởng
Đ/c Nguyễn Thị Thà MSCB: 0250 Tổ phó

10. TỔ CĐ TRƯỜNG THPTTH SƯ PHẠM: 15 CĐV (7 nam – 8 nữ)

Đ/c Vũ Thị Thùy Trang MSCB: 2576 Tổ trưởng
Đ/c Phan Kim Phụng MSCB: 2575 Tổ phó

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.