CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

VÀ BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

TT

 

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Thời gian công bố - điều chỉnh

24/8/22

24/8/22

15/6/20

29/5/20 

30/12/19

30/7/19

29/12/17

 31/12/15

1 Giáo dục Tiểu học 7140202 Bản mô tả  CTĐT Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
2 Sư phạm Toán học 7140209 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
3 Sư phạm Tin học 7140210 Bản mô tả CTĐT  Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
4 Sư phạm Vật lý 7140211 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
5 Sư phạm Hóa học 7140212 Bản mô tả CTĐT  Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
6 Sư phạm Sinh học 7140213 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 Bản mô tả CTĐT  Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
8 Sư phạm Lịch sử 7140218 Bản mô tả CTĐT  Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT
9 Sư phạm Địa lý 7140219 Bản mô tả CTĐT  Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT CTĐT


Các mốc điều chỉnh

  • 24/08/2022: Quyết định 3334/QĐ-ĐHCT về ban hành CTĐT khoá 48
  • 16/11/2020: Công văn 2736 ban hành mẫu Bản mô tả CTĐT và CTDH khóa 46
  • 29/05/2020: Quyết định 1063/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 46
  • 18/12/2019: Công văn 2979/ĐHCT-QLCL về cải tiến chất lượng CTĐT khóa 45
  • 31/07/2019: Quyết định 3019/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 45
  • 26/09/2018: Quyết định 4235/QĐ-ĐHCT về việc thành lập Tổ thư kí và các Tổ điều chỉnh CTĐT
  • 29/12/2017: Quyết định 5248/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 43
  • 31/12/2015: Quyết định 5002/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 40
  • 28/08/2014: Quyết định 2975/QĐ-ĐHCT, về việc ban hành khung CTĐT khóa 40

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.