ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)

1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số
I Cán bộ cơ hữu  56 61 117
I.1 Cán bộ cơ hữu trong biên chế  53 54 107
I.2 Cán bộ cơ hữu hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn 03  07 10
II Các cán bộ khácHợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng)  - - -
  Tổng số 56  61 117

2. Thống kê, phân loại giảng viên

TT Trình độ, học vị, chức danh Số lượng GV GV cơ hữu GV thỉnh giảng GV quốc tế
Biên chế  HĐ dài hạn Kiêm nhiệm CBQL
1 Giáo sư - - - - - -
2 Phó Giáo sư 08  04 02  02  - -
3 Tiến sĩ khoa học  - - - - - -
4 Tiến sĩ  43 42 - 01 - -
5 Thạc sĩ  51 51 - - - -
6 Đại học - - - - - -
7 Cao đẳng  - - - - - -
8 Trình độ khác - - - - - -
  Tổng số  102 97 02 03 - -

 3. Thống kê theo trình độ giới tính và độ tuổi

TT Trình độ / học vị Số lượng, người Tỷ lệ (%) Phân loại theo giới tính  Phân loại theo tuổi
Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60
1 Giáo sư - - - - - - - -
2 Phó Giáo sư  08 7,84 06 02 - 02 01 01 04
3 Tiến sĩ khoa học  - - - - - - - - -
4 Tiến sĩ 43  42,16 23 20 - 26 14 03 -
5 Thạc sĩ  51 50,00 21 30 - 31 13 07 -
6 Đại học  - - - - - - - - -
  Tổng 102  100  50  52 - 59 28 11 04
  • Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 
  • Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 
  • Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT:

4. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

TT Tần suất sử dụng Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học
Ngoại ngữ Tin học
1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)    
2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian công việc)    
3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)    
4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)    
5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)    
  Tổng    

5.  Danh sách đội ngũ giảng viên các Bộ môn

  

 

 

 

 

Hoạt động đảm bảo chất lượng

Công khai chất lượng giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.