Lớp SP. Ngữ văn K42

- Cố vấn học tập: Cô Nguyễn Thụy Thùy Dương                   MSCB: 2239                   Email: nttduongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành: 

STT Sinh viên MSSV Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Thanh Liêm B1600970 Lớp trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01648392501
2 Bùi Thị Tuyết  Phương B1600995 Phó học tập This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01238086860
3 Nguyễn Chí Thanh B1600997 Phó phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01694827277
4 Bùi Thảo Linh B1600972 Thủ quỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01222100179
5 Lê Thị Mỹ Duyên B1600959 Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01643117448
6 Nguyễn Gia Uyên B1601017 Phó bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01254980664
7 Phan Thị Kiều Thu B1601003 Uỷ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01257318810

 

 Lớp SP. Ngữ văn K43

- Cố vấn học tập: Cô Hồ Thị Xuân Quỳnh                  MSCB: 1083                   Email: htxquynhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành:  

 STT Sinh viên MSSV  Chức vụ  Email  Điện thoại 
 1  Huỳnh Thi Yến Nhi  B1700908  Lớp trưởng  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  01215897504
 2  Nguyễn Thị Như Ngọc  B1700906  Phó học tập  ngoc1700906This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0949240843
 3  Nguyễn Thị Mỹ Duyên  B1700891  Phó phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0126889773
 4  Hồ Thị Kim Lụa  B1700903 Bí thư  luab1700903This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  01253761783
 5  Nguyễn Văn Phong  B1700911 Phó bí thư   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  01634947359
6 Trịnh Vĩnh Khương B1700897 Ủy viên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01642279962

 

 Lớp SP. Ngữ văn K44

- Cố vấn học tập: Cô Nguyễn Hải Yến                  MSCB: 2718                   Email: nhyenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành:  

 

STT
Sinh viên
MSSV 
Chức vụ 
Email 
Điện thoại 
 1
Ngô Bảo Tín
B1801072
Lớp trưởng,
ủy viên
tinb1801072@student.ctu.edu.vn
0798 017 945
 2
Huỳnh Thị Hoài Tâm
B1801067
Phó học tập
tamb1801067@student.ctu.edu.vn
0376 146126
 3
Nguyễn Hồng Hùy
B1801058
Phó phong trào
huyb1801058@student.ctu.edu.vn
0772 197 094
 4
Nguyễn Thị Trang Đài
B1801055
Phó đời sống
daib1801055@student.ctu.edu.vn
0994831156
 5
Trần Minh Trâm
B1801073
Bí thư
tramb1801073@student.ctu.edu.vn
0947225820
6
Nguyễn Thị Ngọc Hân
B1801057
Phó bí thư
hanb1801057@student.ctu.edu.vn
0844733332

 

 

 

Lớp SP. Ngữ văn K45

- Cố vấn học tập: Thầy Võ Huy Bình                  MSCB: 2315                   Email: vhbinhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành: 

TT Sinh viên MSSV Chức vụ Email Điện thoại
1

Nguyễn Ngọc Sương

B1901361

Lớp trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0327804259

2

Nguyễn Thị Cẩm Lụa

B1901353

Phó học tập

luaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0783827840

3

Nguyễn Thị Trâm Anh

B1901341

Thủ quỹ

anhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908969570

4

Nguyễn Thị Thảo Loan

B1901352

Bí thư

loanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939670051

5

Liêu Nguyễn Gia Hân

B1901349

Phó Bí thư

hanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0838474287

6

Trần Ngọc Dung

B1901345

Ủy viên

dungThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0354633780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.