TÓM TẮT CÔNG VIỆC 3 TUẦN KIẾN TẬP SƯ PHẠM

DÀNH CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

CHUẨN BỊ

 • Đại diện BGH: theo dõi danh sách sinh viên KTSP đã công bố (tại đây) để phân công GVHD chủ nhiệm và GVHD chuyên môn 

TUẦN 1 (31/10/2022 đến 06/11/2022)

 • Đại diện BGH: tiếp nhận giáo sinh theo giấy giới thiệu, tổ chức lễ ra mắt sinh viên KTSP (nếu có) trong buổi sinh hoạt đầu tuần, thông tin GVHD chủ nhiệm và GVHD chuyên môn cho giáo sinh, lớp KTSP chủ nhiệm, cho giáo sinh tìm hiểu các thông tin về trường.
 • GVHD chủ nhiệm: hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch kiến tập (mẫu K1, mẫu K2), sinh hoạt chủ nhiệm tiết thứ 1 để giáo sinh dự giờ (mẫu K4).
 • GVHD chuyên môn: dạy tiết chuyên môn thứ 1 (nếu có) để giáo sinh dự giờ (mẫu K3), thông báo lịch họp Tổ bộ môn và của Trường để SV cùng dự.(nếu có)

TUẦN 2 (07/11/2022 đến 13/11/2022)

 • GVHD chủ nhiệm: hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch công tác tuần 2 (mẫu K2); sinh hoạt chủ nhiệm tiết thứ 2 để giáo sinh dự giờ (mẫu K4 tiết 2); tổ chức cho giáo sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, tổ chức sinh hoạt đoàn, đội, giáo dục học sinh cá biệt,... (nếu có thì hoàn thành mẫu K5).
 • GVHD chuyên môn: dạy tiết chuyên môn thứ 2 (hoặc thứ 1) để giáo sinh dự giờ (mẫu K3); thông báo lịch họp Tổ bộ môn và của Trường để giáo sinh cùng dự (nếu có).

TUẦN 3 (14/11/2022 đến 20/11/2022)

 • GVHD chủ nhiệm: hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch công tác tuần 3 (mẫu K2); sinh hoạt chủ nhiệm tiết thứ 3 (mẫu K4).; tổ chức cho giáo sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, tổ chức sinh hoạt đoàn, đội,.giáo dục học sinh cá biệt,.. (nếu có thì hoàn thành mẫu K5); kí xác nhận báo cáo tổng kết cá nhân (mẫu K6); hoàn tất các hồ sơ cá nhân, điền phiếu đánh giá (mẫu K7K8).
 • GVHD chuyên môn: tiếp tục dạy tiết chuyên môn để SV dự giờ (nếu chưa đủ 2 tiết); thông báo lịch họp Tổ bộ môn và của Trường để giáo sinh cùng dự (nếu có).
 • Đại diện BGH: Nhận tiền chi trả tiền hướng dẫn KTSP từ Trưởng nhóm giáo sinh và cho đại diện GVHD kí nhận mẫu K11). Tổ chức lễ tổng kết kiến tập sư phạm (nếu có).
  • Định mức chi là 580.000đ/giáo sinh trong đó GVHD chủ nhiệm 330.000đ/giáo sinh, GVHD chuyên môn 200.000đ/giáo sinh, phí quản lý BGH 50.000đ/giáo sinh.

KẾT THÚC ĐỢT KIẾN TẬP

GVHD chủ nhiệm hoàn thành các biểu mẫu sau:

 • Mẫu K7: Phiếu cho điểm tiết sinh hoạt chủ nhiệm/lao động/ngoại khóa (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của BGH nhà trường phổ thông).
 • Mẫu K8: Phiếu đánh giá kết quả KTSP của giáo sinh (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của BGH nhà trường phổ thông); nhập thông tin kết quả lên Form).
 • Mẫu K11: Biên nhận tiền (có chữ ký của GVHD chủ nhiệm).

 BAN CHỈ ĐẠO KIẾN TẬP SƯ PHẠM KHÓA 46

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.