ĐỀ TÀI CẤP NGHỊ ĐỊNH THƯ 

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ 

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Năm 2017

Đề tài: “Phát triển năng lực đọc của học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ”; Chủ nhiệm: Th.S - NCS Trịnh Thị Hương, 2017 (Đang thực hiện)

Năm 2016

Đề tài: “Sử dụng các lí thuyết Didactic vào dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học; Chủ nhiệm: TS. Dương Hữu Tòng, 2016.

Năm 2015

Đề tài: “Tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình tiểu học tại Thành phố Cần Thơ – một căn cứ xây dựng chương trình Giáo dục Tiểu học áp dụng từ năm 2015”; Chủ nhiệm: Th.S – NCS Lê Ngọc Hóa, 2015.

Năm 2014

Năm 2013

Đề tài: “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học – Đại học Cần Thơ thông qua đề án nghiên cứu hành động thực tiễn”; Chủ nhiệm: Th.S - NCS Lê Ngọc Hóa, 2013

Năm 2012

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.