Số TT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ, ngày tháng năm QĐ, ngày nghiệm thu

1

Tính ổn định và sự đặt chỉnh của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan

 

Bộ Khoa học và Công nghệ, 101.01-2014.44

 

08/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, 20.01.2015/2017

2

Nghiên cứu tính chất tập nghiệm bài toán tối ưu và các vấn đề liên quan

Cấp cơ sở, T2012-73

 

 

2012/04.06.2012

3

Nghiên cứu sự đặt chỉnh của bài toán tối ưu và mở rộng

Cấp cơ sở, T2011-62

 

 

2011/07.09.2011

4

Một số nghiên cứu định tính về tồn tại, ổn định và điều kiện  tối ưu (Thành viên nghiên cứu chủ chốt: Lâm Quốc Anh)

Cấp Bộ, 101.03.53.09

(Chủ nhiệm đề tài GS. Phan Quốc Khánh, cơ quan chủ trì: ĐH KHTN, ĐHQG, TP. HCM)

 

Thời gian thực hiện: 2009-2011, thời gian nghiệm thu: 04/2011

5

Nghiên cứu điều kiện tối ưu và tính chất tập nghiệm.

Cấp Bộ, 1.048.06.

2006-2008

6

Sự tồn tại nghiệm, ổn định nghiệm và thuật toán giải bất đẳng thức biến phân và bài toán tối ưu không trơn

Cấp Bộ,  1.105.04.

2004-2005

7

Thuật toán hữu hiệu cho bài toán vị trí ngược.

NAFOSTED, 101.01-2016.08

 

Quyết định số 195/QĐ-HĐQL- NAFOSTED.

8

Nghiên cứu bài toán vị trí ngược

Cấp cơ sở, T2016-80

2016

9

Xây dựng các phương pháp rời rạc hóa theo thời gian Hermite-Birkhoff để bảo toàn tính ổn định mạnh dựa trên phương pháp Runge-Kutta cấp 5.

Cấp cơ sở,  T2016-78

2017

10

Phân tích thống kê điểm rèn luyện và kết quả học tập của sinh viên đại học Cần Thơ giai đoạn 2007 – 2011

Cấp cơ sở (ĐHCT).

2011

11

Nghiên cứu tồn tại nghiệm và ổn định nghiệm cho bài toán tối ưu đa trị

Cấp cơ sở (ĐHCT).

12/2015

12

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương  trình truyền sóng cấp hai trong hình trụ vô hạn đáy không trơn.

Cấp cơ sở (ĐHCT).

2015

13

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương  trình Schödinger cấp hai trong hình trụ vô hạn đáy không trơn.

Cấp cơ sở (ĐHCT).

2016

14

Một số tính chất của module nguyên tố và module nguyên tố yếu.

Cấp cơ sở (ĐHCT).

2016

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.