LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

STT Mã HP Môn thi Hình thức Phòng thi Thời gian Ngày thi
TL TN
1 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 103/HA 09:50 15/03/2019
2 SP156 Động hóa học     101/KH 07:00 20/03/2019
3 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 111/HA 09:50 21/03/2019
4 SP157 Điện hóa học     101/KH 07:00 27/03/2019
5 SP350 TT. Kỹ thuật điện tử 1 x   ptn điện 13:00 04/04/2019
6 SP169 Phân loại thực vật B   x 207/C2 07:30 08/04/2019
7 SP015 Địa chất đại cương x x 105/C2 08:50 08/04/2019
8 SP169 Phân loại thực vật B   x 105/C2 14:00 08/04/2019
9 SP015 Địa chất đại cương x x 105/C2 08:50 09/04/2019
10 SP169 Phân loại thực vật B   x 101/C2 14:00 09/04/2019
11 SP350 TT. Kỹ thuật điện tử 1 x   ptn điện 13:00 13/04/2019
12 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam x   HT/KSP 07:00 15/04/2019
13 SG318 Thạch quyển   x 206/C2 13:30 16/04/2019
14 SP177 TT. Động vật không xương sống     PTN ĐV 07:30 18/04/2019
15 SG132 PPGD thí nghiệm vật lý phổ thông     PTHPPGD 07:00 19/04/2019
16 SG132 PPGD thí nghiệm vật lý phổ thông     PTHPPGD 13:00 19/04/2019
17 SP420 TT. Di truyền và chọn giống   x 201/C2 09:00 23/04/2019
18 SG316 Trắc địa cơ bản x x 206/C2 13:30 23/04/2019
19 SP015 Địa chất đại cương x x 211/C2 13:30 24/04/2019
20 SG306 Phương pháp NCKH Địa lý x x 202/C2 13:30 24/04/2019
21 SG108 Đánh giá kết quả học tập Lịch sử x   110/C2 14:00 24/04/2019
22 SG312 Kỹ thuật dạy học Địa lý     101/C2 07:00 25/04/2019
23 SG266 Vi sinh vật Ứng dụng   x 104/C2 15:30 25/04/2019
24 SP012 Giáo dục học đại cương x   301/NDH 10:00 26/04/2019
25 SG307 Đánh giá kết quả học tập Địa lý x x 211/C2 13:30 26/04/2019
26 SP482 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 2 x x 108/C2 07:00 02/05/2019
27 SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn x   101/SP 07:00 02/05/2019
28 SP455 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa x x 101/C2 08:50 02/05/2019
29 SP388 TT. Hóa hữu cơ     PTNHC 09:00 02/05/2019
30 SP388 TT. Hóa hữu cơ     PTNHC 09:00 02/05/2019
31 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo   x 302/XH 09:50 02/05/2019
32 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 102/KT 13:30 02/05/2019
33 SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán x   109/C2 13:30 02/05/2019
34 SP009 Tâm lý học đại cương   TN 210/C2 13:40 02/05/2019
35 SP574 Sinh hoá - SP. Sinh học x   110/NN 15:00 02/05/2019
36 SP318 Độ đo và tích phân Lơbe x   207/C2 15:30 02/05/2019
37 SG220 Văn bản chữ Nôm x   206/C2 15:30 02/05/2019
38 SP103 Số học x   201/XH 07:00 03/05/2019
39 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam x   106/C1 07:00 03/05/2019
40 SP534 Văn học Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Mỹ La tinh) x   302/DB 07:00 03/05/2019
41 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   106/C2 07:00 03/05/2019
42 SG231 Dạy học các môn khoa học theo phương pháp bàn tay nặn bột         03/05/2019
43 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp x   101/C2 09:50 03/05/2019
44 SP321 Môđun trên vành giao hoán x   108/C2 09:50 03/05/2019
45 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam x   102/KT 09:50 03/05/2019
46 SP067 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học X   104/B1 09:50 03/05/2019
47 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x HT/KSP 13:30 03/05/2019
48 SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn x   201/C2 13:30 03/05/2019
49 SP500 Lịch sử Việt nam cổ trung đại 1 x   201/NDH 13:30 03/05/2019
50 SP009 Tâm lý học đại cương   TN 101/SP 13:40 03/05/2019
51 SG257 Vật lý laser   x 101/SP 15:20 03/05/2019
52 SG305 Thiết kế chương trình Địa lý     211/C2 15:20 03/05/2019
53 SP009 Tâm lý học đại cương   TN SP/101 15:30 03/05/2019
54 SP585 Xác suất thống kê - Toán x   208/C1 07:00 04/05/2019
55 SP009 Tâm lý học đại cương   TN 203/CT 07:30 04/05/2019
56 SP003 TT. Sinh học đại cương     PTNĐV, TV, SL 08:00 04/05/2019
57 SP450 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa x   101/C2 13:30 04/05/2019
58 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 07:30 05/05/2019
59 SG327 Hệ thông tin Địa lý - GIS x x 404/SP 07:30 05/05/2019
60 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 08:45 05/05/2019
61 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 10:00 05/05/2019
62 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 11:15 05/05/2019
63 SP132 Xác suất thống kê - GDTH x   201/C2 15:30 05/05/2019
64 SG255 Lịch sử Vật lý x   103/B1 07:00 06/05/2019
65 SP157 Điện hóa học x   111/C1 07:00 06/05/2019
66 SG140 Nhập môn Khoa học Lịch sử x   109/C2 07:00 06/05/2019
67 XH136 Dân cư và môi trường ĐBSCL x   108/C2 07:00 06/05/2019
68 SG192 Nguyên lí dạy học Sinh học x   105/C2 07:30 06/05/2019
69 SG313 Toán Ứng dụng cho Địa lý x   101/SP 07:30 06/05/2019
70 SP139 Quang học x   101/C2 09:00 06/05/2019
71 SP158 TT. Hóa lý x   111/C2 09:00 06/05/2019
72 SP158 TT. Hóa lý x   111/C2 09:00 06/05/2019
73 SP158 TT. Hóa lý x   111/C2 09:00 06/05/2019
74 SP134 Cơ học đại cương 2 x   110/C2 09:50 06/05/2019
75 SG189 Vật lý cho Sinh học   x 402/SP 09:50 06/05/2019
76 SP437 Cơ lý thuyết - Vật lý x   209/C2 10:00 06/05/2019
77 SG172 Thiết kế chương trình hóa học x   209/C2 13:30 06/05/2019
78 SG106 Thiết kế chương trình Lịch sử x   306/C1 13:30 06/05/2019
79 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   204/C2 13:30 06/05/2019
80 SG118 Nguyên lý dạy học giáo dục tiểu học x   201/C2 14:00 06/05/2019
81 SG375 Phương pháp công tác đội giáo dục tiểu học     Sân sau Hội trường lớn 14:00 06/05/2019
82 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo x   104/C2 15:20 06/05/2019
83 SG112 Nguyên lý dạy học Ngữ Văn x   101/C2 15:20 06/05/2019
84 SG151 Nguyên lý dạy học Toán x   101/SP 15:30 06/05/2019
85 SP082 Giải tích số x   205/C1 15:30 06/05/2019
86 SP438 Thiên văn học x   205/C2 07:00 07/05/2019
87 SP529 Văn học Nga x   211/C2 07:00 07/05/2019
88 SP233 Lịch sử Đông Nam Á x   204/C2 07:00 07/05/2019
89 SP079 Giáo dục học   x 101/SP 07:00 07/05/2019
90 SP054 Văn học 1 - giáo dục tiểu học X   109/C2 07:00 07/05/2019
91 SP504 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 x   202/C2 07:15 07/05/2019
92 SG085 Đánh giá kết quả học tập tin học x   302/C2 07:30 07/05/2019
93 SP331 Hình học vi phân x   104/C2 07:30 07/05/2019
94 SP419 Di truyền và chọn giống   x 201/C2 07:30 07/05/2019
95 SP176 Động vật không xương sống   x 209/C2 08:00 07/05/2019
96 SG174 Đánh giá kết quả học tập hóa học x   101/SP 09:50 07/05/2019
97 SG183 Đánh giá kết quả học tập Sinh học   x 205/C2 09:50 07/05/2019
98 SP531 Tiến trình văn học x   201/C2 09:50 07/05/2019
99 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo x   110/C2 09:50 07/05/2019
100 SP302 Tôpô đại cương x   101/SP 13:30 07/05/2019
101 SG357 Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lý x   302/C2 13:30 07/05/2019
102 SG297 Cú pháp học tiếng Việt x   108/C2 13:30 07/05/2019
103 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo x   105/KH 13:30 07/05/2019
104 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững   x 104/C2 13:30 07/05/2019
105 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   110/C2 13:30 07/05/2019
106 SP009 Tâm lý học đại cương   x 109/C2 14:00 07/05/2019
107 SG109 Phương pháp luận sử học x   101/KH 15:20 07/05/2019
108 SG329 Dân cư và môi trường ĐBSCL x   101/SP 15:20 07/05/2019
109 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững   x 203/C2 15:20 07/05/2019
110 SG207 Đánh giá kết quả học tập Ngữ Văn x   105/KH 15:20 07/05/2019
111 SP009 Tâm lý học đại cương   x 305/C2 15:30 07/05/2019
112 SP093 Toán cho Hóa học x   110/C2 07:00 08/05/2019
113 SP352 Cơ học lượng tử 1   x 101/C2 07:00 08/05/2019
114 SG248 Điện học 2 x x 202/B1 07:00 08/05/2019
115 SP512 Văn học dân gian Việt Nam x   204/C2 07:00 08/05/2019
116 SP019 Danh nhân đất Việt x x 202/C2 07:00 08/05/2019
117 SP079 Giáo dục học   x 107/C2 07:00 08/05/2019
118 SP517 Hóa lượng tử x   203/C2 07:00 08/05/2019
119 SP595 Lịch sử tư tưởng Việt Nam x   402/SP 07:15 08/05/2019
120 SG117 Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học x   210/C2 07:15 08/05/2019
121 SP319 Giải tích hàm x   104/C2 07:30 08/05/2019
122 SP429 Câu hỏi và bài tập Sinh phổ thông     PTN PP/sinh 07:30 08/05/2019
123 SP331 Hình học vi phân x   101/SP 07:30 08/05/2019
124 SG389 Phương pháp dạy học lập trình x   305/SP 08:00 08/05/2019
125 SP102 Đại số tuyến tính - Toán x x 209/C2 09:00 08/05/2019
126 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc x   208/C1 09:00 08/05/2019
127 SP502 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 x   205/C2 09:00 08/05/2019
128 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững   x 201/C1 09:40 08/05/2019
129 SP513 Nguyên lý lý luận văn học x   203/C2 09:50 08/05/2019
130 SP509 Chuyên đề lịch sử thế giới x   206/C2 09:50 08/05/2019
131 SG390 Phương pháp dạy học tích hợp     302/C2 13:30 08/05/2019
132 SG153 Thiết kế chương trình Toán x   109/C2 13:30 08/05/2019
133 SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1930 - 1945) x   201/C2 13:30 08/05/2019
134 SP017 Địa lý chính trị     107/C2 13:30 08/05/2019
135 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 x   206/C2 13:30 08/05/2019
136 SG295 Từ vựng học tiếng Việt x   206/C2 16:00 08/05/2019
137 SP112 Giải tích hàm nhiều biến x   106/C2 07:00 09/05/2018
138 SP085 Lý thuyết vành và trường x   109/C2 07:00 09/05/2019
139 SP369 Cảm biến trong đo lường x   ptn điện 07:00 09/05/2019
140 SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý x   201/C2 07:00 09/05/2019
141 SP159 Hóa keo x   111/C2 07:00 09/05/2019
142 SP159 Hóa keo x   111/C2 07:00 09/05/2019
143 XH012 Tiếng Việt thực hành   x HT/KSP 07:00 09/05/2019
144 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế x   203/C2 07:00 09/05/2019
145 SP494 Lịch sử thế giới cổ trung đại 1   x 204/C2 07:30 09/05/2019
146 SP576 Sinh lý thực vật - SP. Sinh học   x 203/C2 08:00 09/05/2019
147 SG163 Thiết kế chương trình Vật lý x   211/C2 08:50 09/05/2019
148 SG258 Hóa cơ sở 2 x   111/C2 09:00 09/05/2019
149 SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1   x 101/SP 09:00 09/05/2019
150 SP398 Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ x   101/SP 09:30 09/05/2019
151 SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (TK X-nửa đầu XVIII) x   108/C1 09:30 09/05/2019
152 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 103/HA 09:50 09/05/2019
153 SP235 Lịch sử văn minh thế giới   x 401/SP 09:50 09/05/2019
154 SG301 Lịch sử tư tưởng Phương Đông x   104/C2 09:50 09/05/2019
155 XH012 Tiếng Việt thực hành x   107/C1 10:00 09/05/2019
156 SP195 Việt Nam học đại cương x   106/C2 10:00 09/05/2019
157 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương x   203/C2 13:30 09/05/2019
158 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   107/C2 13:30 09/05/2019
159 SG170 Nguyên lí dạy học hóa học x   101/SP 13:30 09/05/2019
160 SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) x   202/C2 13:30 09/05/2019
161 SG317 Khoa học Trái Đất x x 205/C2 13:30 09/05/2019
162 SP009 Tâm lý học đại cương   x 207/C2 14:00 09/05/2019
163 SG161 Nguyên lí dạy học Vật lý x   101/C2 15:20 09/05/2019
164 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x HT/KSP 15:20 09/05/2019
165 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 102/KT 15:20 09/05/2019
166 SP235 Lịch sử văn minh thế giới   x 101/SP 15:20 09/05/2019
167 SG113 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học x   305/C2 15:30 09/05/2019
168 SG218 Văn học châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á)   x 104/C2   09/05/2019
169 SP097 Hoá cho Sinh học   x 108/C2 07:00 10/05/2019
170 SG381 Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm Lịch sử     109/C2 07:00 10/05/2019
171 XH012 Tiếng Việt thực hành   x 203/HẠ 08:00 10/05/2019
172 SP496 Lịch sử thế giới cận đại 1 x   104/C2 08:00 10/05/2019
173 SP477 Địa lý tự nhiên Việt Nam x x 201/KH 08:50 10/05/2019
174 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật   x 306/C2 09:10 10/05/2019
175 SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học x x 202/C1 09:30 10/05/2019
176 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   208/C2 09:50 10/05/2019
177 SP075 Đại cương về Trái Đất x x 206/KH 13:30 10/05/2019
178 SG194 Thiết kế chương trình Sinh học x   105/C2 14:00 10/05/2019
179 SP575 TT.Sinh hoá - SP. Sinh học x   PTNSH 15:00 10/05/2019
180 SP390 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa         11/05/2019
181 SP390 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa         11/05/2019
182 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học x   205/C1 07:00 12/05/2019
183 SP577 TT. Sinh lý thực vật - SP. Sinh học     PTN TV 07:30 12/05/2019
184 SP142 Toán cho Vật lý 1 x   104/C2 07:00 13/05/2019
185 SP498 Lịch sử thế giới hiện đại 1 x   106/C2 07:00 13/05/2019
186 SP389 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa x   105/C2 07:00 13/05/2019
187 SP508 Chuyên đề lịch sử Việt Nam x   210/C2 09:50 13/05/2019
188 SP010 Tâm lý học sư phạm   x 111/C2 10:00 13/05/2019
189 SG104 Nguyên lí dạy học Lịch sử x   104/C2 13:30 13/05/2019
190 SP389 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa x   105/C2 13:30 13/05/2019
191 SG324 Địa lý tự nhiên các châu 2 x   205/C2 13:30 13/05/2019
192 SP179 TT. Hình thái giải phẫu thực vật x   PTNTV 14:00 13/05/2019
193 SP376 Luận văn tốt nghiệp - Vật lý         13-19/05/2019
194 SP375 Tiểu luận tốt nghiệp - Vật lý         13-19/05/2019
195 SP002 Sinh học đại cương 2 x   203/C2 09:50 14/05/2019
196 SP314 Hình học xạ Ảnh x   105/C2 15:20 14/05/2019
197 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 x   205/C2 13:30 15/05/2019
198 SG236 Hình học sơ cấp 1 x x 101/SP 13:30 15/05/2019
199 SG236 Hình học sơ cấp 1 x x 114/B1 07:00 16/05/2019
200 SP417 Sinh lý người và động vật x   401/D1 09:00 16/05/2019
201 SP414 Sinh lý động vật x   401/D1 09:00 16/05/2019
202 SP150 Anh văn chuyên môn Vật lý   x 108/C2 13:30 16/05/2019
203 SP589 Các phương pháp Toán Lý x   504/TS 07:00 17/05/2019
204 SP387 Hóa hữu cơ 2 x   111/C2 08:00 17/05/2019
205 SP098 TT. Hoá cho Sinh học x   PTNHL 13:30 21/05/2019
206 SG225 Âm nhạc và PPDH âm nhạc GDTH     101/SP 08:50 24/05/2019
207 SP235 Lịch sử văn minh thế giới   x 104/C2 13:30  
208 SG385 Anh văn chuyên môn tin học          
209 SG244 Các xu hướng dạy học toán          
210 SP334 Luận văn tốt nghiệp-Toán học          13-19/05/2019
211 SG084 Phương pháp nghiên cứu khoa học          
212 SP333 Tiểu luận tốt nghiệp-Toán học          13-19/05/2019
214 SG156 Ứng dụng CNTT trong dạy học toán          
215 SG156 Ứng dụng CNTT trong dạy học toán          
217 SP159 Hóa keo          
218 SP408 Luận văn tốt nghiệp - Hóa học          13-19/05/2019
219 SP293 Nhiệt động hóa học          
220 SG173 Phương pháp NCKH hóa học          
221 SP013 Phương pháp NCKH - Giáo dục          
223 SP407 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học          
224 SG175 Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học          
225 SG405 Luận văn tốt nghiệp Sinh học          13-19/05/2019
226 SG191 Niên luận Sinh học          
229 SG355 Tiểu luận tốt nghiệp Sinh học          
230 SP540 Luận văn tốt nghiệp - SP. Ngữ văn          13-19/05/2019
231 SG101 Niên luận          
235 SP511 Luận văn tốt nghiệp - Lịch sử          13-19/05/2019
238 SP493 Luận văn tốt nghiệp - Địa lý          13-19/05/2019
239 SG328 Thực hành địa lý địa phương   TH      
242 SG401 Luận văn tốt nghiệp GDTH          13-19/05/2019
243 SP072 Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường          
244 SG226 Phương pháp dạy học toán 2 - GDTH          
245 SG229 Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội          
248 SG351 Tiểu luận tốt nghiệp GDTH          13-19/05/2019
249 SG233 Trò chơi sư phạm trong dạy học toán tiểu học          
250 SG120 Ứng dụng CNTT trong dạy học GDTH          
251 SP088 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh          
252 SP010 Tâm lý học sư phạm          
253 SP010 Tâm lý học sư phạm          
254 SP010 Tâm lý học sư phạm          

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

845447
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
155
4189
21001
845447

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.