THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ ra quân Kiến tập sư phạm Khóa 41

Năm học 2017-2018

------------------------

           Thực hiện theo kế hoạch số 171/KH.KSP ngày 11/09/2017 của Khoa Sư phạm về kế hoạch tổ chức kiến tập sư phạm cho sinh viên các ngành sư phạm Khóa 41 năm học 2017-2018, Khoa sẽ tiến hành tổ chức Lễ ra quân KTSP cho sinh viên Khóa 41 như sau:

              - Thời gian: Lúc 8h30, ngày 02/ 11/ 2017 (Thứ 5).

              - Địa điểm: Hội trường lớn, Khu II.ĐHCT.

              - Thành phần tham dự:

                      + Thành viên Ban chỉ đạo KTSP khóa 41.

                      + Các cán bộ hướng dẫn đoàn SV KTSP K41. (15 đoàn)

                      + Tất cả sinh viên KTSP Khóa 41. (842 SV)

           Đề nghị các em sinh viên đến tham dự đầy đủ và mang theo hồ sơ cá nhân & Tài liệu hướng dẫn kiến tập sư phạm. 

                  Trân trọng.

                                                                                                                                    TM.BAN CHỈ ĐẠO KTSP

                                                                                                                                          TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                        Nguyễn Văn Nở

Thông báo

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.