TÓM TẮT CÔNG VIỆC 8 TUẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM

DÀNH CHO GIÁO SINH

CHUẨN BỊ (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

 • Đăng kí trường TTSP với CVHT/TLGV theo chỉ tiêu.
 • Tham gia zalo nhóm và tổ chức họp nhóm TTSP theo từng trường dựa theo danh sách đã công bố, bầu trưởng/ phó nhóm (hoặc do Ban chỉ đạo chỉ định), trưởng nhóm sẽ đại diện giáo sinh để liên hệ với BGH trường TTSP.
 • Liên hệ trợ lý phụ trách TTSP của Khoa Sư phạm để mua Hồ sơ TTSP.
 • Liên hệ CVHT/TLGV để nhận kinh phí TTSP.
 • Tìm hiểu địa điểm Trường TTSP, đi lại, nơi ăn ở sinh hoạt trong thời gian TTSP.
 • Trưởng nhóm liên hệ thầy Trần Hữu Tài để dự các buổi họp rà soát công tác TTSP với BCĐ và CVHT.
 • Trưởng nhóm liên hệ với trường phổ thông (BGH) để thống nhất thời gian ra mắt đoàn TTSP và thông tin đến toàn bộ thành viên đoàn TTSP

TUẦN 1 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

 • Toàn bộ đoàn TTSP sẽ tập trung tại trường TTSP theo đúng thời gian đã thống nhất để dự lễ ra mắt (nếu có).
 • Trưởng/ phó nhóm tập hợp gởi giấy giới thiệu cho BGH nhà trường.
 • Trưởng nhóm tập hợp kinh phí chi trả của đợt hướng dẫn TTSP của các GSh, gửi toàn bộ chi phí này cho Hiệu trưởng hoặc địa diện Ban chỉ đạo trường phổ thông.
 • Mỗi GSh sẽ liên hệ với GVHD chủ nhiệm và GVHD chuyên môn theo sự phân công của trường TTSP.
 • Xây dựng kế hoạch thực tập (hoàn thành kế hoạch toàn đợt mẫu T1.
 • Tìm hiểu các thông tin:
  • Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường.
  • Lớp dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm TTSP
  • Nội dung dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm và nội dung bài học dự giờ chuyên môn
 • Dự giờ chuyên môn 1-2 tiết, ghi biên bản dự giờ (hoàn thành mẫu T4)
 • Dự giờ chủ nhiệm 1-2 tiết, ghi biên bản dự giờ (hoàn thành mẫu T5).
 • Phối hợp với GVHD chủ nhiệm/chuyên môn để tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, sinh hoạt đoàn, đội, giáo dục học sinh chưa ngoan,... (nếu có) và ghi lại biên bản (hoàn thành mẫu T5).
 • Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của Trường (nếu có).
 • Cung cấp thông tin về trường TTSP (điền thông tin vào form).
 • Soạn kế hoạch bài dạy (mẫu T2) và kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm (mẫu T3).

TUẦN 2 ĐÊN TUẦN 7 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 12/03/2023)

 • Xây dựng kế hoạch công tác mỗi tuần, từ tuần 2 đến tuần 7 (tiếp tục bố sung mẫu T1).
 • Tiếp tực dự giờ chuyên môn, ghi biên bản dự giờ (hoàn thành mẫu T4)
 • Tiếp tực dự giờ chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động, ghi biên bản dự giờ (hoàn thành mẫu T5).
 • Soạn kế hoạch bài dạy (mẫu T2) và kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm (mẫu T3).
 • Tập giảng, chuẩn bị các phương tiện dạy học.
 • Giảng dạy chuyên môn và tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm.
 • Phối hợp với BGH, các đoàn thể trong trường, GVHD chủ nhiệm/chuyên môn để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, sinh hoạt đoàn, đội, giáo dục học sinh chưa ngoan... (nếu có).
 • Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của Trường (nếu có).

TUẦN 8 (Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)

 • Xây dựng kế hoạch công tác tuần 8, (tiếp tục bố sung mẫu T1).
 • Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của Trường (nếu có).
 • Tiếp tục công tác giảng dạy chuyên môn và tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm nếu chưa đủ số tiết đánh giá theo quy định.
 • Viết báo cáo tổng kết cá nhân (hoàn thành mẫu T6).
 • Hoàn tất các hồ sơ cá nhân, nhận phiếu đánh giá tổng hợp phiếu đánh giá kết quả thực tập giảng dạy (mẫu T8) từ giáo viên hướng dẫn chuyên môn, phiếu đánh giá tổng hợp phiếu đánh giá kết quả thực tập chủ nhiệm (mẫu T10) từ giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm hoặc ban chỉ đạo.
 • Họp với GVHD chủ nhiệm, tổ Phương pháp giảng dạy của Bộ môn để rút kinh nghiệm đợt kiến tập sư phạm (nếu có).
 • Nhận lại mẫu T11 để làm thủ tục quyết toán từ GVHD hoặc ban chỉ đạo.
 • Dự lễ tổng kết thực tập sư phạm (nếu có).

KẾT THÚC ĐỢT THỰC TẬP (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 28/03/2023)

Sau khi hoàn thành đợt thực tập, giáo sinh nộp lại bộ hồ sơ TTSP cho CVHT hoặc TLGV trong đó bắt buộc phải có các biểu mẫu:

 • Mẫu T8Phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập giảng dạy (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của BGH nhà trường phổ thông);
 • Mẫu T10Phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập chủ nhiệm và rèn luyện (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của BGH nhà trường phổ thông);
 • Mẫu T11Biên nhận tiền (có chữ ký của đại diện giáo viên hướng dẫn chuyên môn hoặc chủ nhiệm, đóng dấu treo của trường TTSP).

CVHT/TLGV tổng hợp và gửi về BCĐ (Thầy Trần Hữu Tài) sau khi giáo sinh nộp đầy đủ hồ sơ. 

 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 45

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.