TÓM TẮT CÔNG VIỆC 8 TUẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM

DÀNH CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

CHUẨN BỊ (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

 • Tiếp nhận thông tin liên hệ của trưởng nhóm giáo sinh (GSh) tham gia thực tập sư phạm (TTSP) tại trường.
 • Đại diện Ban Giảm hiệu (BGH): theo dõi danh sách sinh viên TTSP đã công bố (tại đây) để phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD) chủ nhiệm và GVHD chuyên môn.

TUẦN 1 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

 • Đại diện BGH: tiếp nhận giáo sinh theo giấy giới thiệu; tổ chức lễ ra mắt giáo sinh TTSP (nếu có) trong buổi sinh hoạt đầu tuần; thông tin GVHD chủ nhiệm và GVHD chuyên môn cho GSh, lớp TTSP chủ nhiệm; hỗ trợ GSh tìm hiểu các thông tin về trường.
 • GVHD chuyên môn: phối hợp với GVHD chủ nhiệm hướng dẫn GSh xây dựng kế hoạch thực tập toàn đợt (mẫu T1); dạy tiết chuyên môn (nếu có) để GSh dự giờ và ghi biên bản dự giờ (mẫu T4); thông báo lịch họp Tổ bộ môn và của Trường để SV cùng dự (nếu có); hướng dẫn GSh soạn Kế hoạch bài dạy (mẫu T2).
 • GVHD chủ nhiệm: phối hợp với GVHD chuyên môn hướng dẫn GSh xây dựng kế hoạch thực tập toàn đợt (mẫu T1); sinh hoạt tiết chủ nhiệm để GSh dự giờ và ghi biên bản dự giờ (mẫu T5); hướng dẫn GSh soạn Kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động (mẫu T3).

TUẦN 2 ĐẾN TUẦN 7 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 12/03/2023)

 • BGH: thông tin kịp thời đến GSh kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, ngoại khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp… để GSh cùng phối hợp tham gia.
 • GVHD chuyên môn và chủ nhiệm: tiếp tục hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch thực tập cho từng tuần (tuần 2 đến tuần 7) (mẫu T1).
 • GVHD chuyên môn:
 • Tiếp tục dạy một số tiết chuyên môn (nếu có) để giáo sinh dự giờ (mẫu T4);
 • Thông báo lịch họp Tổ bộ môn và của Trường để SV cùng dự (nếu có);
 • Hướng dẫn GSh soạn Kế hoạch bài dạy (mẫu T2);
 • Đánh giá tiết giảng dạy của GSh (mẫu T7);
 • Họp GSh/tổ GSh để rút kinh nghiệm các giờ giảng.
 • GVHD chủ nhiệm:
 • Tiếp tục sinh hoạt chủ nhiệm (nếu chưa thực hiện được ở tuần 1) để giáo sinh dự giờ và ghi biên bản dự giờ (mẫu T5);
 • Hướng dẫn GSh soạn Kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động… (mẫu T3);
 • Đánh giá tiết sinh hoạt chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động…của GSh (mẫu T9);
 • Họp GSh/tổ GSh để rút kinh nghiệm các giờ chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động.

TUẦN 8 (Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)

 • GVHD chuyên môn và chủ nhiệm: tiếp tục hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch thực tập cho tuần 8 (mẫu T1).
 • GVHD chuyên môn:
 • Thông báo lịch họp Tổ bộ môn và của Trường để SV cùng dự (nếu có);
 • Đánh giá tiết giảng dạy của GSh nếu chưa đủ số lượng tiết dạy theo quy định (mẫu T7);
 • Họp GSh/tổ GSh để rút kinh nghiệm các giờ giảng;
 • Hoàn thành phiếu đánh giá tổng hợp kết quả giảng dạy của GSh sau khi đã đủ số lượng tiết dạy theo quy định (mẫu T8);
 • Hỗ trợ GSh hoàn thành bản Báo cáo tổng kết cá nhân (mẫu T6);
 • Đại diện GVHD kí biên nhận tiền hướng dẫn TTSP (mẫu T11).
 • GVHD chủ nhiệm:
 • Tiếp tục đánh giá tiết sinh hoạt chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động… của GSh nếu chưa đủ số tiết theo quy định (mẫu T9);
 • Họp GSh/tổ GSh để rút kinh nghiệm các giờ chủ nhiệm/ngoại khóa/lao động;
 • Hoàn thành phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập chủ nhiệm của GSh sau khi đã đủ số lượng tiết dạy theo quy định (mẫu T10);
 • Hỗ trợ GSh hoàn thành bản Báo cáo tổng kết cá nhân (mẫu T6).
 • Ban Giám hiệu:
 • Hoàn thành Báo cáo tổng kết đợt TTSP (mẫu T13);
 • Hoàn thành Phiếu tổng hợp kết quả TTSP (mẫu T12);
 • Tổ chức Lễ Tổng kết đợt TTSP (nếu có).

Thông tin liên hệ:

1) Ông Huỳnh Anh Huy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tel:0918.445148), hoặc

2) Ông Lê Văn Nhương: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tel:0908.909726)

3) Ông Trần Hữu Tài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tel:0983.657750)

 BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 45

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.