TT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Nhiệm vụ phân công Phụ trách chi bộ Điện thoại liên hệ Email
01 Trần Văn Minh Bí thư P.Trưởng Khoa Phụ trách chung, công tác tuyên giáo, TCCB Ngữ văn, Trường THPT THSP 0913614723 tvminh@ctu.edu.vn
02 Nguyễn Văn Nở UVBCH Trưởng Khoa Công tác chính quyền, chuyên môn Lịch sử,Địa lý 0919080763 nvno@ctu.edu.vn
03 Võ Thị Thanh Phương Phó Bí thư Trưởng BM Xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, phát triển đảng Sinh học,Hóa học 0988636992 vttphuong@ctu.edu.vn
04 Huỳnh Anh Huy UVBCH P.Trưởng Khoa Công tác NCKH, cơ sở vật chất Vật lý 0918445148 hahuy@ctu.edu.vn
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Chánh VPK Đảng vụ, hồ sơ phát triển Đảng-chuyển đảng Văn phòng Khoa 01665041052 htmoanh@ctu.edu.vn
06 Trần Hữu Tài UVBCH P.Chánh VPK Công tác Đoàn, phong trào Tâm lý – Giáo dục 0983657750 thtai@ctu.edu.vn
07 Nguyễn Thị Thảo Trúc UVBCH P.Chủ tịch CĐ Công tác CĐ, tài chính, Đảng phí Toán học 0918550290 ntthaotruc@ctu.edu.vn