BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang ISI
28 2019 Nguyễn Minh Quang Saving China-ASEAN South China Sea COC The Diplomat (Nhật Bản)    
27  2019 Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Đức Tuấn Transformative social learning for agricultural sustainability and climate change adaptation in the Vietnam Mekong delta. Sustainability Volume 11 Issue 23. 67-75.  
26  2019 Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Đức Tuấn Roles and effects of transformative social learning toward sustainable livelihood transformation to climate change adaptation in the Vietnam Mekong delta: the vacb model case study in Can Tho Discovery Journals.  5 (19). 167-176  
25  2019 Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương, Lê Văn Hiệu, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc Transformative learning as a ground-up approach to sustainable development: narratives from Vietnam’s Mekong delta Asian Journal of Agriculture and Development 16. 98-117  
24   2019  Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương  Exploring the vietnamese approach to environmental education: cross-subject coherence and blockers in high schools  International Conference on Innovation in Learning and Teacher Education  602-618  
23  2019 Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thị Hồng Nam Professional development for teachers by integrated program, the case study in Tran Dai Nghia high school, Can Tho city International conference on International Learning Instruction and Teacher Education 218-229  
22  2019 Trịnh Chí Thâm, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Ngọc Phúc Transformative learning in resilient vacb model adapting to climate change in Phong Dien District, Can Tho city Can Tho University Vol. 11, No. 2. 111-122  
21  2019 Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương, Lê Văn Hiệu, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc Transformative learning as a ground-up approach to sustainable development: narratives from Vietnam’s Mekong Delta Asian Journal of Agriculture and Development 16. 98-117  
20   2018  Bùi Lê Diễm, Hồ Thị Thu Hồ, Phạm Nguyên Khang, Yong-Gi Kim, Won Ho Developing Webquest 2.0 model for promoting computational thinking skill  International Journal of Engineering and Technology (UAE)  . 140-144  
19  2018 Bùi Lê Diễm, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Phương Hoàng Yến, Bùi Lê Diễm Trang , Yong-Gi Kim, Won Ho The building OER in okmindmap for innovative teaching and learning International Journal of Engineering and Technology (UAE).  7. 26-31.  
18  2018 Nguyễn Minh Quang ‘Vietnam: Dawn of SEZs The Diplomat    
17  2018 Nguyễn Minh Quang SEZs in Vietnam: What’s in a Name The Diplomat    
16  2017 Nguyễn Minh Quang Geographies of Education for Sustainability (EfS): Shaping the EfS in Vietnam’s Approach to Education’.  Education for Sustainability Asia Conference     
2017 Nguyễn Minh Quang The Resurgence of China-Vietnam Ties The Diplomat    
14  2017 Nguyễn Minh Quang Is Vietnam in for Another Devastating Drought? The Diplomat    
13  2017 Nguyễn Minh Quang The Bitter Legacy of the 1979 China-Vietnam War’,  The Diplomat    
12  2017 James Borton và Nguyễn Minh Quang Mekong Offers U.S. a Non-Confrontational Opportunity to   2017 Reset Asia Pacific Policy’ International Policy Digest    
11  2017 Nguyễn Minh Quang và Đào Ngọc Cảnh Saving Vietnam’s Floating Markets  The Diplomat    
10  2015 Trịnh Chí Thâm Lecturers’ expectations about implementing critical thinking in educating the geography pedagogy students at Cantho University Thai Nguyen University 10-2016. 31-43  
  2014 Phùng Thái Dương, Lê Văn Luyện, Trịnh Phi Hoành, Nguyễn Thị Thanh Vân, Phan Văn Tuấn, Phan Hoàng Linh Среднее  содержание ртути (Hg) в донных отложениях в зоне устья реки Меконг в течении 2013-2014 VII  Сибирская научно-практическая конференция молодых ученых по наукам о Земле . 272−273  
2014 Phùng Thái Dương, Phan Hoàng Linh, Trịnh Phi Hoành, Tôn Sơn, Phan Văn Tuấn Содержание меди в воде в зоне устья реки Меконг по сравнению с другими реками и районами на территории Вьетнама Десятая Межрегиональная научно - практическая конференция  – Уфа 2014 C. 244−246  
2014 Phùng Thái Dương, Phan Hoàng Linh, Trịnh Phi Hoành, Phan Văn Tuấn, Tôn Sơn Содержание меди в донных отложениях в зоне устья реки Меконг по сравнению с другими реками и районами на территории Вьетнама Геология и полезные ископаемые четвертичных отложений – МИНСК 2014 , C. 11−12  
2013 Nguyễn Minh Quang Outsourcing and Offshoring: Opportunities, Challenges and Solutions for Socio-Economic Sustainable Growth and Building Integrity ASEAN Conference on Educating SEAN Societies for Integrity    
2013 Nguyễn Minh Quang Professional Volunteering-Based Tourism and Its Role in Narrowing the Development Gap between Rural Areas and Cities: An Empirical Research in Cambodia 2nd ASEAN Consortium Department of Economics Conference 2013, Kuala Terengganu, Malaysia    
2013 Phùng Thái Dương, Phan Hoàng Linh Водный режим протоки Меконга–Хамлуонг Науки о земле современное состаяние–Материалы I всероссийкой молодежной научно C.182−184  
2013 Phùng Thái Dương, Phan Hoàng Linh Распределение расходов в паводковом и меженном сезоне в системе стоков реки еконга (Хамлуонг) Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: Сборник докладов VI Всероссийской научно-практической конференции» C. 508−512  
  2013 Phùng Thái Dương, Phí Hồng Thịnh, Phan Hoàng Linh, Nguyễn Quốc Khương Роль наземной сельскохозяйственной экосистемы для социально-экономического развития защиты окружающей среды в зоне устья реки Хамлуонг (провинция Бенче-Вьетнам) «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: Сборник докладов VI Всероссийской научно-практической конференции» C. 444−446  
 1 2013 Phùng Thái Dương, Phí Hồng Thịnh, Phan Hoàng Linh, Nguyễn Quốc Khương Роль водной экосистемы для социально-экономического развития защиты окружающей среды в зоне устья реки Хамлуонг (провинция Бенче-Вьетнам) «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: Сборник докладов VI Всероссийской научно-практической конференции» C. 440−444  

 

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang
82  2019 Ngô Ngọc Trân, Huỳnh Thị Dương Thực trạng và giải pháp của mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến ở xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân (Tỉnh Cà Mau) Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI  662-670
81  2019 Huỳnh Hoang Khả Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần địa chất học cho sinh viên ngành Sư phạm Đia lí Trường Đại Học Cần Thơ qua hoạt động dạy học trải nghiệm Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI 1061-1066
80 2019  Huỳnh Hoang Khả, Lê Thành Nghề Tác động của biến đổi khí hậu và việc khai thác thủy điện trên sông Mekong đối với tài nguyên nước vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI 02. 230-237
79 2019  Huỳnh Hoang Khả, Lê Thành Nghề Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu tại huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI  
78 2019  Trịnh Chí Thâm, Lê Văn Nhương, Huỳnh Hoang Khả, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Ngô Ngọc Trân Đánh giá chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành Phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang qua một số tiêu chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 55, Số 6. 62-73
77 2019  Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Kim Hồng Những đóng góp tích cực của học tập chuyển đổi đối với sự hình thành và phát triển mô hình sinh kế bền vững Vườn-Ao-Chuồng-Biogas ở Cần Thơ ĐHSP TPHCM 16, số 4. 67-80
76 2019  Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Hồ Thị Thu Hồ, Đặng Văn Đức Trải nghiệm trong các học phần phương pháp dạy học đào tạo sinh viên Sư phạm Địa lí Trường Đại Học Cần Thơ – một số phương pháp tiêu biểu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ XI 1159-1169
75   2019  Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Huyền  Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Đồng Tháp  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam  5 (2) - 2019. 42-51
74  2019   Trịnh Chí Thâm, Lê Huỳnh Phương  Xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp cho tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt   5 (1) - 2019. 60-68
73  2019  Trịnh Chí Thâm, Võ Thị Trang  Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề đan lục bình huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam  5 (1). 9-15
72  2019   Trịnh Chí Thâm, Trần Thị Mỹ Linh, Nguyễn Cao Cường Những trở ngại trong việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành Địa lí tại trường đại học cần thơ và đề xuất giải pháp  Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI  4-2019. 924-934
71  2019   Hồ Thị Thu Hồ, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Khu Căn Cứ Tỉnh Ủy Sóc Trăng ở rừng tràm Mỹ Phước  Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI  3. 1013-1022
70  2019 Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thị Ngọc Phúc Phát triển năng lực học sinh qua các hoạt động trải nghiệm gắn với biến đổi môi trường ở địa phương - nghiên cứu tại trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ Dạy và Học Ngày nay 1- Tháng 4. 56-58
69  2019 Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Hồ Thị Thu Hồ, Đặng Văn Đức Trải nghiệm trong các học phần phương pháp dạy học đào tạo sinh viên Sư Phạm Địa Lí Trường Đại Học Cần Thơ – một số phương pháp tiêu biểu. Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI 1159-1169
68  2019 Lê Văn Hiệu, Nguyễn chí Hiệu, Dương Thanh Xuân Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái trên các cồn tỉnh Bến Tre. Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI 479-490
67  2019 Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Quan Văn Út Đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học địa lí - nghiên cứu thực tế tại trường THPT Thực Hành Sư Phạm, Trường Đại Học Cần Thơ Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI 3. 913-923
66  2019 Phan Hoàng Linh, Lê Văn Nhương Thiết kế và sử dụng bài giảng Thổ nhưỡng quyển và Sinh quyển theo định hướng STEM cho sinh viên Sư Phạm Địa Lí, Trường Đại Học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị giáo dục.  số đặc biệt. 282-285
65  2019 Lê Văn Nhương Vận dụng mô hình Blended Learning trong tổ chức dạy học cho sinh viên Sư Phạm Địa Lí theo hướng phát triển năng lực (nghiên cứu trường hợp giảng dạy học phần Khoa Học Trái Đất Tại Trường Đại Học Cần Thơ) Dạy và Học ngày nay 1-3/2019. 20-23
64  2019 Lê Văn Nhương Vận dụng mô hình Blended Learning trong tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực ở bậc đại học Giáo dục và xã hội 96(157). 33-36
63  2018 Ngô Ngọc Trân Xuất cư và những ảnh hưởng đối với kinh tế - xã hội Thành Phố Sóc Trăng (Tỉnh Sóc Trăng) Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ X 1. 954 - 961
62   2018  Nguyễn Thị Ngọc Phúc  Thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm của giảng viên Khoa Sư Phạm, Trường Đại Học Cần Thơ  Trường Đại học Cần Thơ  9. 104-112
61  2018   Nguyễn Thị Ngọc Phúc Giá trị giáo dục của hoạt động trải nghiệm tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp bền vững VACB ở huyện Phong Điền (Cần Thơ)  Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ X  263-270
60  2018   Nguyễn Thị Ngọc Phúc Quan điểm, chu trình và đặc điểm dạy học trải nghiệm  Dạy và học ngày nay  4. 7-9
59  2018   Nguyễn Trọng Nhân, Trịnh Chí Thâm, Lê Thị Chúc Duy  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo ngành Việt Nam Học (chuyên ngành hướng Dẫn Viên Du Lịch): nghiên cứu từ Trường Đại Học Cần Thơ  Đại học Cửu Long  14. 3-13
58   2018  Trịnh Chí Thâm Một Số chiến lược nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh viên đai học  Giáo dục  423. 23-26
57  2018   Trịnh Chí Thâm Đánh giá thái độ học tập môn địa lí của học sinh trung học phổ thông và đề xuất giải pháp. nghiên cứu trường hợp tại Thành Phố Cần Thơ  Dạy và Học Ngày nay  07 - 2018. 48-51
 56 2018   Trịnh Chí Thâm Cơ sở lí luận về thái độ học tập và thái độ học tập môn Địa lí của học sinh bậc trung học phổ thông  Dạy và Học Ngày nay  02-2018. 26-29
55 2018   Trịnh Chí Thâm, Trần Thị Mỹ Linh, Nguyễn Cao Cường Sử dụng các phương tiện tra cứu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại Học Cần Thơ  Thiết bị giáo dục  177. 48-50
54 2018 Trịnh Chí Thâm, Trương Thị Biên Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4 (3) - 2018. 61-68
53 2018 Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Kha Tác động của xâm nhập mặn đến ngành trồng lúa huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí lần 10 643-655
52  2018   Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Mỹ Nhân  Đánh giá tình hình lao động và việc làm xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  Khoa học và Công nghệ Việt Nam  1-9
501 2018   Phan Hoàng Linh, Đỗ Văn Thanh, Lại Vĩnh Cẩm, Phạm Anh Tuân  Đánh giá cảnh quan phục vụ xác lập không gian phát triển các vùng chuyên canh cây lâu năm tại hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum  Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  3+4. 239-245
50 2018   Phan Hoàng Linh, Đỗ Văn Thanh, Lại Vĩnh Cẩm  Đặc điểm các nhân tố thành tạo cảnh quan hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum  Nghiên cứu địa lý nhân văn  1. 29-34
48  2018   Bùi Lê Diễm, Nguyễn Văn Nở, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Bùi Lê Diễm Trang  Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng giáo viên: kinh nghiệm thực tế tại Khoa Sư Phạm, Trường Đại Học Cần Thơ  Trường Đại học Cần Thơ  54, Số 7. 130-137
49  2018   Dương Thanh Xuân, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Thị Bình Nhi  Tiềm năng và giải pháp đưa văn hóa ẩm thực của Trà Vinh vào phát triển du lịch  Hội thảo khoa học "Văn hóa và văn học Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập"  244-252
48   2018  Dương Thanh Xuân, Lê Văn Hiệu, Tân Phát Gia Bảo  Đánh giá điều kiện và tình hình phát triển loại hình du lịch homestay tại Thành Phố Cần Thơ  ĐH Nan Cần THơ  2. 43-52
47  2018 Dương Thanh Xuân, Lê Văn Hiệu Thực trạng và giải pháp n ng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại Tp Cần Thơ HTQG "Phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV trong bối cảnh hội nhập toàn cầu tr205-212
46  2018 Lê Văn Hiệu Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái miệt vườn - trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Tiền Giang Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10 1009-1021
45  2018 Lê Văn Hiệu, Dương Thanh Xuân Giải pháp khai thác các sản vật địa phương tỉnh an giang trong phát triển du lịch Đại học Đồng Tháp 33. 60-66
44  2018 Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Nhương Phát triển “sức mạnh mềm” cho sinh viên sư phạm qua chuẩn năng lực hội nhập: vai trò và giải pháp tiếp cận Hội thảo Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nguồn nhân lực Cách mạng 4.0 203-213
43  2018 Lê Văn Nhương, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Minh Quang, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Cao Cường, Trần Thị Mỹ Linh Học tập chuyển hóa trong các mô hinh sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ Hội Nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 214-221
42 2018 Huỳnh Hoang Khả Một số giải pháp phát triển nông nghiệp thích ứng với xâm nhập mặn tại huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long Hội nghị khoa học địalí toàn quốc lần thứ 10 72-81
41 2017 Huỳnh Hoang Khả Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với tác động của xâm nhập mặn tại huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh Hội Nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 . 519-528
40  2017 Trịnh Chí Thâm Xây dựng ma trận trong soạn đề trắc nghiệm khách quan môn Địa lí Dạy và Học Ngày nay 9-2017. 36-42
39  2017 Trịnh Chí Thâm Những điều kiện cần thiết nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh viên đại học Dạy và Học Ngày nay.  06-2017. 61-3
38   2017  Trịnh Chí Thâm, Hồ Phan Hồng Duyên  Hiện trạng và giải pháp phát triển ngành trồng khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam  3 (2). 45-53
37  2017 Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Cẩm Thúy Sự khác nhau về thái độ học tập môn Địa lí của học sinh THPT. Nghiên cứu trường hợp tại Thành Phố Cần Thơ Dạy và Học Ngày nay 06-2017. 43-45
36  2017 Phan Hoàng Linh, Nguyễn Quyết Chiến, Đỗ Văn Thanh, Lại Vĩnh Cẩm Nghiên cứu đặc trưng phân hóa cảnh quan hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum HTKH quốc tế "Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu Địa lý và quản lý, giám sát TNMT 219-230
35  2017 Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ Xây dựng cộng đồng học tập và học thông qua hành động – một công cụ hữu hiệu để phát triển chuyên môn cho giáo viên HTQG Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ GV - đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT 1. 583-589
34  2017 Lê Văn Hiệu, Đào Ngọc Cảnh, Dương Thanh Xuân Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái miệt vườn Đồng Bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế HTKH quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế" tr812-820
33  2016 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Hướng dẫn sinh viên sư phạm địa lí rèn luyện các kĩ năng dạy học với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh tr1214-1221
32  2016 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Một số hình thức tổ chức trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung địa lí địa phương Dạy và học ngày nay . 6/2016. 156-158
31  2016 Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Thị Thanh Thủy Phát triển năng lực dạy học tích hợp nội dung địa lí địa phương cho sinh viên Sư Phạm Địa Lí Đổi mới PPGD trong các trường SP theo hướng PTNL người học 358-368
30   2016  Trịnh Chí Thâm  Những rào cản về truyền thống và văn hóa học tập trong quá trình phát triển tư duy phản biện cho sv ngành Sp Địa Lí - Trường Đại Học Cần Thơ  ĐHSP TPHCM 06-2016. 148-161
29  2016  Trịnh Chí Thâm Đánh giá thái độ của học sinh thpt đối với việc học môn Địa lí. nghiên cứu trường hợp tại Thành Phố Cần Thơ Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 9 tr1210-1220
28   2016  Trịnh Chí Thâm  Một số vấn đề về dạy học thông qua dự án trong dạy học địa lí (the literature review on project-based learning in teaching and learning secondary geography)  Dạy và học ngày nay  09-2016. 57-59
27   2016  Trịnh Chí Thâm, Chu Thị Hương  Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng dạy học dự án trong giảng dạy địa lí Trung Học Phổ Thông. nghiên cứu trường hợp tại quận Ninh Kiều – Thành Phố Cần Thơ  Dạy và học ngày nay  09-2016. 43-46
26  2016 Huỳnh Hoang Khả Đề xuất giải pháp sử dụng tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long Hội nghị khoa học địa lí lần thứ 9 631-638
25   2016  Phan Hoàng Linh  Đặc điểm cảnh quan hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Kon Tum  Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 9  tr587-594
24   2016  Phan Hoàng Linh  Xây dựng hệ thống phân loại trong việc thành lập bản đồ cảnh quan hai huyện biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh K0n Tum (tỉ lệ: 1:50.000)  Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 9  59. 435-442
23   2016  Huỳnh Bích Liên, Hồ Thị Thu Hồ  Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học địa lí Trung Học Phổ Thông tại thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng  Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc tr 346-352
22   2016  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ  Công tác phát triển chuyên môn cho GVPT của Khoa Sư Phạm - Trường ĐH Cần Thơ  Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT tr 688-696
21   2016  Lê Văn Hiệu, Dương Thanh Xuân  Sản phẩm lưu niệm và quà tặng trong hoạt động du lịch ở Thành Phố Cân Thơ  Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9  746-753
20   2016  Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương, Hồ Thị Ngọc Huyền  Ứng dụng bộ bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học Địa lí 11 (nghiên cứu thực nghiệm tại trường trung học phổ thông Cái Tắc - Hậu Giang)  ĐH Cần Thơ  43. 103-108
19   2016  Trần Thị Kiều Oanh, Lê Văn Nhương  Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu  Dạy và học ngày nay  10-2016. 95-98
18   2016  Đỗ Lan Chi, Lê Văn Nhương, Nguyễn Cao Cường, Trần Thị Mỹ Linh  Thực trạng và biện pháp tái chế rác thải ở các trường trung học phổ thông tại Thành Phố Cần Thơ  Hội thảo khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc năm 2016  1. 353-359
17   2016  Lê Văn Nhương  Thiết kế courseware theo hướng phát triển năng lực tự học (nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại Học Cần Thơ)  Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh  tr 1176-1181
16   2016   Lê Văn Nhương, Nguyễn Vương Hoàng Yến.   Đánh giá năng lực sử dụng bản đồ trong học tập địa lí địa phương của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ  ội thảo khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc năm 2016  1. 360-367
15   2016  Lê Văn Nhương, Trịnh Duy Oánh  Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí trung học phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí  ĐH Sài Gòn  17(42). 59-68
14   2015  Lê Văn Nhương  Thực trạng và giải pháp sử dụng giáo trình điện tử để phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm, Trường Đại Học Cần Thơ  ĐH Cần Thơ  41. 81-89
13   2015  Đào Ngọc Cảnh, Lê Văn Nhương  Thực trạng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí lớp 11 trung học phổ thông  ĐHSP Hà Nội 6. 85-90 
12   2015  Lê Văn Nhương  Thực trạng, giải pháp xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Địa lí của Trường Đại Học Cần Thơ  ĐHSP TPHCM  9(75). 140-152
11   2015  Lê Văn Nhương  Xây dựng bộ công cụ đánh giá học sinh theo năng lực trong dạy học địa lí 10 – trung học phổ thông  ĐH Sài Gòn  3(28). 59-68
10  2015 Huỳnh Hoang Khả Du lịch homestay, một loại hình du lịch đang có nhiều triển vong ở TP. Cần Thơ Khoa học và công nghệ Cần Thơ 4. 27-31
 2014  Huỳnh Hoang Khả  Thực trạng nuôi tôm ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) và ảnh hưởng của nó đến môi trường đất  Khoa học Cần Thơ  02(48). tr44-47
2014 Huỳnh Hoang Khả Du lịch mice ở Tp. Cần Thơ- định hướng và giải pháp Khoa học Cần Thơ 50. 29-32
 2014  Nguyễn Thị Ngọc Phúc  Phát triển những năng lực chuyên biệt cho giáo viên địa lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay nghiên cứu thực tế tại Đồng Bằng Sông Cửu Long  Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 8  tr1370 - 1379
2014   Phan Hoàng Linh, Phạm Anh Tuân  Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất canh tác lưu vực Thủy Điện Sơn La giai đoạn 2005 – 2010  Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 8  tr392-399
 2014  Phan Hoàng Linh, Vũ Văn Duẩn  Cơ chế hình thành và hoạt động của bão ở Biển Đông  Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 8  tr19-24
2014   Phan Hoàng Linh, Vũ Văn Duẩn  Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bằng mô hình ALES - GIS huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50000) Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 8  tr1358-1364
 2013  Lê Văn Nhương  Xây dựng và sử dụng hồ sơ điện tử (e-portfolio) phục vụ dạy học địa lí 11 – THPT  ĐHSP TPHCM  36(70). 121 – 130
 2  2013  Phan Hoàng Linh  Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị  ĐH Đồng Tháp   3. tr104-114.
 1   2013  Huỳnh Hoang Khả  Vai trò của các hang đá vôi trong phát triển du lịch huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   Khoa học Cần Thơ  tr46- 49.

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.