CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẢN MÔ TẢ CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

STT

 

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Thời gian công bố - điều chỉnh

15/6/2020

29/5/2020 

30/12/2019

30/7/2019

 31/12/2015

16/6/2014 

 29/12/2009

1 GD Tiểu học 7140202 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
2 GD Công dân 7140204 Khoa khoa học Chính trị 
3 GD Thể chất 7140206 Bộ môn Giáo dục thể chất
4 SP Toán học 7140209 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
5 SP Toán - Tin học  7140209 -  -    - Khung CT Khung CT
6 SP Tin học 7140210 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT - -
7 SP Vật lý 7140211 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
8 SP Vật lý Tin học 7140211 -  -  - CTĐT Khung CT Khung CT
9 SP Vật lý Công nghệ 7140211 -  -  -  - Khung CT Khung CT
10 SP Hóa học 7140212 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
11 SP Sinh học 7140213 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
12 SP Sinh học - KTNN 7140213 -  -  -  - Khung CT Khung CT
13 SP Ngữ văn 7140217 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
14 SP Lịch sử 7140218 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
15 SP Địa lý 7140219 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
16 SP Tiếng Anh 7140231 Khoa Ngoại ngữ  Khung CT Khung CT
17 SP Tiếng Pháp 7140232 Khoa Ngoại ngữ Khung CT Khung CT


Các mốc điều chỉnh

  • 16/11/2020: Công văn 2736 ban hành mẫu Bản mô tả CTĐT và CTDH khóa 46
  • 29/05/2020: Quyết định 1063/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 46
  • 18/12/2019: Công văn 2979/ĐHCT-QLCL về cải tiến chất lượng CTĐT khóa 45
  • 31/07/2019: Quyết định 3019/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 45
  • 26/09/2018: Quyết định 4235/QĐ-ĐHCT về việc thành lập Tổ thư kí và các Tổ điều chỉnh CTĐT
  • 31/12/2015: Quyết định 5002/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 40
  • 28/08/2014: Quyết định 2975/QĐ-ĐHCT, về việc ban hành khung CTĐT khóa 40

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.