Đề tài cấp Cơ sở (Trường)

 1 2021 T2020-89 Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết liên văn bản vào giảng dạy văn học nước ngoài cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Phạm Tuấn Anh
2 2020 T2019-85 Dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Hải Yến
3 2019  T2018 -71   Giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam trong truyện ngắn Thạch Lam  Hồ Thị Xuân Quỳnh
4 2018  T2017-72   Phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên trong dạy học Ngữ văn  Trần Thị Nâu
5 2017  T2016-86  Dạy học Văn học Việt Nam hiện đại ở trường THPT, khó khăn và giải pháp  Trần Văn Minh
6 2017 TCN2017-01 Tình hình biên soạn tài liệu Ngữ văn địa phương ở 13 tỉnh ĐBSCL Trần Văn Minh
7 2016 T2016-77 Việc nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực trong văn học ở Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Hạnh
8 2016 - Đặc điểm, vai trò của nghệ thuật và nghệ sĩ trong thơ Nguyễn Duy Nguyễn Thị Hồng Hạnh
9 2014 - Vấn đề tiếp nhận văn học nước ngoài của học sinh một số trường THPT tại Tp. Cần Thơ Trần Thị Nâu
10 2005 - Vận dụng lý thuyết của Robert mazano vào dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học và học sinh Phổ thông Nguyễn Thị Hồng Nam
11 2005 - Nghĩa biểu trưng của các loại hình ảnh trong tục ngữ Việt Nam Nguyễn Văn Nở
12 2005 - Nông thôn Nam bộ vào những năm đầu thế kỉ XX trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh Huỳnh Thị Lan Phương

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.