Email: nploc@ctu.edu.vn   

Career

-: Lecturer, Department of Mathematics Education,  School of Education, Can Tho University, Viet Nam

Academic Degrees

: PhD in 

: Master in 

: Bachelor in 

Research interest

Publications

Publications Citations Year
Activity theory as a framework for teaching mathematics: An experimental study
NP Loc, NPP Oanh, NP Thao, T Van De
Heliyon 8 (10), e10789
1 2022
Developing Primary Students' Understanding of Mathematics through Mathematization: A Case of Teaching the Multiplication of Two Natural Numbers.
NTH Duyen, NP Loc
European Journal of Educational Research 11 (1), 1-16
8 2022
Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các cao chiết từ xà lách xoong (Nasturtium microphyllum)
DHN Trung, NNP Thảo, NP Lộc
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 57 (2), 78-86
  2021
Dạy học khám phá hình học 10 với sự hỗ trợ của phần mềm động GeoGebra
NP Lộc
 
  2021
The Effectiveness of Applying Realistic Mathematics Education Approach in Teaching Statistics in Grade 7 to Students' Mathematical Skills.
BP Uyen, DH Tong, NP Loc, LNP Thanh
Journal of Education and E-Learning Research 8 (2), 185-197
8 2021
Status of using it in teaching: opinions of mathematics teachers of Hau Giang province, Vietnam
NP Loc, NT That
European Journal of Education Studies
1 2020
FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC RESULTS OF MASTER STUDENTS IN MATHEMATICS EDUCATION AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM: A SURVEY STUDY
NP Loc, NT Binh, N Ho, ND Toan, DH Tong
European Journal of Education Studies
  2020
STUDENTS’OPINIONS ON VOCATIONAL GUIDANCE: A CASE STUDY
NP Loc, DH Tong, NTB Tram, VH Ky, HM Nhut, NTT Hai
European Journal of Education Studies
5 2020
The students’ limitations in solving a problem with the aid of GeoGebra software: A case study
LVM Triet, NP Loc
Universal Journal of Educational Research 8 (9), 3842-3850
5 2020
Thiết kế website chấm công cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP
PL Nguyễn
Trường Đại học Nam Cần Thơ
  2020
Big idea for an integrated marketing communication campaign: Case study: Edunation's" Pathway" Product in Vietnam
N Loc
 
  2020
A Teaching Process of Fostering Students' Problem-solving Skills: A Case Study of Teaching the Equation of a Line
NP Loc, BP Uyen, DH Tong, HT Ngoi
Universal Journal of Educational Research 8 (5), 1741-1751
5 2020
Enhancing creative and critical thinking skills of students in mathematics classrooms: an experimental study of teaching the inequality in high schools
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, TH Son
Universal Journal of Educational Research 8 (2), 477-489
11 2020
Discovery learning based on simulation: A case of surfaces of revolution
NP Thao, NH Tron, NP Loc
Universal Journal of Educational Research 8 (8), 3430-3438
8 2020
Solving word problems involving “ratio” concept of the fifth-Grade students: A study in Vietnam
NT Phuong, NP Loc
Universal Journal of Educational Research 8 (7), 2937-2945
2 2020
Using mind map in teaching mathematics: An experimental study
NP Loc, MT Loc
International Journal of Scientific & Technology Research 9 (4), 1149-1155
11 2020
Approach to realistic mathematics education in teaching mathematics: A case of cosine theorem–Geometry 10
NP Loc, NTT Tien
International Journal of Scientific & Technology Research 9 (4), 1173-1178
5 2020
Applying Experiential Learning to Teaching the Equation of a Circle: A Case Study.
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, PH Cuong
European Journal of Educational Research 9 (1), 239-255
11 2020
Teachers' Opinions about Using Multiple-choice Questions in the National Examination of Mathematics: A Survey in Vietnam
NP Loc, DH Tong, TT Thoang, NTL Huong, DTK Ngan, DT Tuan, NT Nhan
Universal Journal of Educational Research 8 (3), 809-814
  2020
A case study of developing students’ problem-solving skills through addressing real-world problems related to fractions in primary schools
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, CL Truc
International Journal of Scientific and Technology Research 9 (2), 2809-2818
2 2020
Using the "Identifying a Pattern" Strategy to Solve Mathematical Word Problems of Proportional Quantities at Grade 5 – Vietnam
NPL Ngo Truc Phuong
Universal Journal of Educational Research, 105-111
3 2020
TEACHING THE PARAMETRIC EQUATION OF A STRAIGHT LINE IN A PLANE: THE CASE OF USING THE MODEL OF ADAPTATION - BASED TEACHING
NTAH Nguyen Phu Loc
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 2712-2716
  2019
Developing the competency of mathematical modelling: A case study of teaching the cosine and sine theorems
DH Tong, NP Loc, BP Uyen
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 18 (11 …
11 2019
Mathematical Representations: A Study in Solving Mathematical Word Problems at Grade 5 - Vietnam
NTP Nguyen Phu Loc
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 1876-1881
5 2019
Applying Piaget’s Adaptive Idea In Teaching Mathematics: A Teaching Model
NP Loc
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 719-728
  2019
Using the Information Processing Theory into Teaching Mathematics: A Case Study of “Vector” Concept
VKD Nguyen Phu Loc, Duong Huu Tong
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 1612-1616
7 2019
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 5 trong giải toán có lời văn: Trường hợp sử dụng bài toán “nhận biết dạng mẫu”
PL Nguyễn, TP Ngô
Đại học Quốc gia Hà Nội
  2019
Giáo trình Phương pháp dạy học toán 1 - Giáo dục tiểu học
BPU Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc
Nhà xuất bản Giáo dục
  2018
A SURVEY OF STUDENTS’ABILITY OF IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS FOR THE MATHEMATICAL PROBLEMS RELATED TO THE MONOTONICITY OF FUNCTIONS
DH Tong, NP Loc, NH Xinh, HN Toi
European Journal of Education Studies
  2017
STUDENTS’ERRORS IN SOLVING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS AND THEIR ABILITY IN IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS
DH Tong, NP Loc
European Journal of Education Studies
46 2017
Identifying the concept fraction of primary school students: The investigation in Vietnam
NP Loc, DH Tong, PT Chau
Educational Research and Reviews 12 (8), 531-539
31 2017
ERRORS OF STUDENTS IN SOLVING PROBLEM “WRITE THE EQUATION OF A STRAIGHT LINE THROUGH A POINT AND PARALLEL TO A GIVEN STRAIGHT LINE”: A STUDY BASED ON THE CONCEPT “DIDACTICAL …
NP Loc, NH Phuc
European Journal of Education Studies
  2017
JUNIOR SCHOOL TEACHERS’OPINIONS ON TEACHING TOPIC “TRAPEZOID” BY DISCOVERY LEARNING: THE INVESTIGATION IN DONG THAP PROVINCE, VIETNAM
NP Loc, NQ Viet
European Journal of Education Studies
4 2017
LIMITATIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SOLVING A TYPE OF TASK RELATING TO THE EQUATION OF A CIRCLE: AN INVESTIGATION IN VIETNAM
NP Loc
European Journal of Education Studies
  2017
Teaching the addition of two natural numbers within 5: A study based on “mathematization”
NP Loc, NTH Duyen
European Academic Research, IV 10, 8449-8459
2 2017
Limitations of Secondary School Students in Solving A Type of Task Relating to the Equation of A Circle: An Investigation in Vietnam
PL Nguyễn, TBTT Lê, VMT Lê
 
  2017
Junior School Teachers’ Opinions on Teaching Topic ‚Trapezoid‛ by Discovery Learning: the Investigation in Dong Thap Province, Vietnam
PL Nguyễn, QV Nguyễn
 
  2017
Giáo trình Lịch sử toán học
DHT Nguyen Phu Loc
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
  2017
The Investigation of Primary School Students’ Ability to Identify Quadrilaterals: A Case of Rectangle and Square
PL Nguyễn, HT Dương, TBH Ngô
 
  2017
Errors of students in solving problem “write the equation of a straight line through a point and parallel to a given straight line”: A study based on the concept “Didactical …
PL Nguyễn, HP Nguyen, TBTT Le
 
  2017
Students’ Errors in Solving Mathematical Word Problems and their Ability in Identifying Errors in Wrong Solutions
HT Dương, PL Nguyễn
 
  2017
A Survey of Students’ Ability of Identifying Errors in Wrong Solutions for the Mathematical Problems Related to the Monotonicity of Functions
HT Dương, PL Nguyễn, HX Nguyễn, NT Huỳnh, TBTT Lê
 
  2017
Identifying the concept “fraction” of primary school students: The investigation in Vietnam
PL Nguyễn, HT Dương, TC Phan
 
  2017
Using Inductive Instruction Into Teaching Topic “Primitive and Integral” For High School Students: The Survey of Mathematics Teachers in Vietnam
PL Nguyễn, HTT Nguyen
 
  2017
The Impact of Conversations on Fourth Grade Reading Performance-What NAEP Data Explorer Tells?
B Jeremy, M Zhang
European Journal of Educational Research 6 (4), 407-417
8 2017
The investigation of primary school students’ ability to identify quadrilaterals: a case of rectangle and square
NP Loc, DH Tong, NTB Hai
The International Journal of Engineering and Science (IJES) 6 (3), 93-99
4 2017
Students’ errors in solving undefined problem in analytic geometry in space: A case study based on analogical reasoning
NP Loc, BP Uyen
Asian journal of management sciences & education 5 (2), 14-18
6 2016
Students’ Errors in Solving Problem: A Case Study based on the Concept “Didactical Contract”
PL Nguyễn, PU Bùi
 
  2016
Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán: Một chuyên khảo trên cơ sở lý thuyết hoạt động
NP Loc
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
2 2016
Giáo trình Các xu hướng dạy học toán
BPU Nguyễn Phú Lộc
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
  2016
Students’ Errors in Solving Undefined Problem in Analytic Geometry in Space: A Case Study Based on Analogical Reasoning
PL Nguyễn, PU Bùi
 
  2016
Different Solutions to a Mathematical Problem: A Case Study of Calculus 12
PL Nguyễn, HT Dương, HĐV Huỳnh
 
  2016
Problem-Solving Capacity of Students: A Study of Solving Problems in Different Ways
PL Nguyễn, HT Dương
 
  2016
“Didactical Contract” As a Tool for Finding out Students’ Errors in Solving Problem: An Illustration in Analytic Geometry
PL Nguyễn, PU Bùi
 
  2016
Teaching Mathematics Based On “Mathematization” Of Theory of Realistic Mathematics Education: A Study of the Linear Function Y= Ax+ B
PL Nguyễn, HH Mai
 
  2016
Teaching “Integration by Parts” in Calculus 12: A Pedagogical ExperimentBased on the Inductive Instruction
NP Loc, NV Hung
Sch. Bull 2, 276-281
2 2016
Didactical contract” as a tool for finding out students’ errors in solving problem: an illustration in analytics geometry
NP Loc, BP Uyen
Scholars Bulletin 2 (4), 182-184
1 2016
Different solutions to a mathematical problem: A case study of calculus 12
NP Loc, DH Tong, HHD Vu
The International Journal of Engineering and Science (IJES) 5 (8), 40-44
1 2016
Teaching mathematics based on “Mathematization” of theory of realistic mathematics education: A study of the linear function y= ax+ b
NP Loc, MH Hao
The International Journal of Engineering and Science (IJES) 5 (6), 20-23
15 2016
Problem-solving capacity of students: A study of solving problems in different ways
NP Loc, DH Tong
The International Journal of Engineering and Science (IJES) 5 (9), 60-63
2 2016
Tổ chức toán học đối với khái niệm tích phân: Một nghiên cứu theo cách tiếp cận didactic toán
NP Lộc, HT Liêm
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 32-37
  2015
Teaching parabola with dynamic software “GeoGebra”: A pedagogical experiment in Vietnam
NP Loc, LT Phuong
International Journal of Education and Research 3 (4), 423-436
4 2015
Dạy và học giải Toán có lời văn ở tiểu học
NTP Nguyen Phu Loc
Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 48 (109), 62-65
  2015
Tổ chức toán học đối với khái niệm đạo hàm: Một nghiên cứu theo cách tiếp cận didactic toán
NP Lộc, NV Nu
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 24-29
  2015
“TSEWG” Model for Teaching Students How to Solve Exercises with GeoGebra Software in the Classroom
PL Nguyễn, TT Nguyễn
 
  2015
Using Analogical Reasoning in Teaching Mathematics: A Survey of Mathematics Teachers at Secondary Schools in the Mekong Delta–Vietnam
PL Nguyễn, PU Bùi
 
  2015
Students’ Errors in Solving Problems on Coordinate Methods in Space: Results from an Investigation in Vietnam
NT KHA, NPHU LOC
 
6 2015
A Study of Teaching Mathematics Word Problems in Primary Schools of Vietnam
PL Nguyễn, TP Ngô
 
  2015
A Study of Mathematics Education Students’ Difficulties in Applying Analogy to Teaching Mathematics: A Case of the “TWA” Model
PL Nguyễn, PU Bùi
 
  2015
Teaching Parabola With Dynamic Software “Gegeobra”: A Pedagogical Experiment in Vietnam
PL Nguyễn, TP Lê
 
  2015
Opinions on Mathematics Word Problems in Primary Schools: A Survey of Teachers and Students in the City “Bac Lieu”–Vietnam
PL Nguyễn, TP Ngô
 
4 2015
Teaching Topic “Ellipse” with the Help of Mathematics Software “GeoGebra”: A Try Out
PL Nguyễn, AHN Tô
 
  2015
The Use of Textbooks in Teaching Mathematics in Secondary Schools: An Investigation of Teachers
NP Loc
American International Journal of Research in Science, Technology …
1 2015
Types of Task related to “Tangent to a Curve” Concept for 11th Grade Students in Vietnam: A Study based on the Anthropological Theory of the Didactic
PL Nguyễn
 
  2015
A Study of Mathematics Education Students’ Difficulties in Applying Analogy to Teaching Mathematics: A Case of the “TWA” Model
NP Loc, BP Uyen
American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social …
3 2014
LỖI CỦA HỌC SINH TRONG GIẢI TOÁN GIẢI TÍCH: NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN Ở THỊ XÃ TÂN CHÂU-TỈNH AN GIANG
NP Lộc, TCT Học
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27-33
  2014
Tổ CHứC TOáN HọC ĐốI VớI ĐịNH SIN: MộT KHảO SáT THEO CáCH TIếP CậN NHÂN CHủNG HọC TRONG DIDACTIC TOáN
NP Lộc, DV Hoàng
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 90-97
  2014
Guiding Students to Solve Problem with Dynamic Software “GeoGebra”: A Case of Heron’s Problem of the Light Ray
NP Loc, LVM Triet
European academic research 2
6 2014
Dynamic software “GeoGebra” for solving a problem: A try–out of mathematics teachers
NP Loc
Journal of international academic research for multidisciplinary 2 (9), 98-105
9 2014
Using analogy in teaching mathematics: an investigation of mathematics education students in school of education-Can Tho university
NP Loc, BP Uyen
International Journal of Education and Research 2 (7), 91-98
33 2014
The place of pedagogical internship in the reform of teacher education in Vietnam
N Loc
Practical knowledge in teacher education, 44-57
11 2014
A Survey Of 12 th Grade Students’ Errors In Solving Calculus Problems
NP Loc, TCT Hoc
TC 1 (49), 49
22 2014
Hoạt động dạy và học môn Toán
NP Lộc
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. TP. Hồ Chí Minh
2 2014
Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
NP Lộc
NXB Đại học Cần Thơ
2 2014
Dynamic Software" Geogebra" for Teaching Mathematics: Experiences from a Training Course in Can Tho University
PL Nguyễn, VMT Lê
 
  2014
" Integral" Concept: Limitations on Application and Perception of Secondary School Students-Vietnam
PL Nguyễn, TL Huỳnh
 
  2014
Using Analogy in Teaching Mathematics: An Investigation of Mathematics Education Students in School of Education-Can Tho University
PL Nguyễn, PU Bùi
 
  2014
Information Technology and Communication in High Schools in Vietnam
N Loc, VT Huong
Innovative Management in Information and Production, 61-71
  2014
Dynamic software “GeoGebra” for teaching mathematics: Experiences from a training course in Can Tho University
NP Loc, LVM Triet
European Academic Research, II (6), 7908-7920
9 2014
DạY HọC KHáM PHá KHáI NIệM TOáN HọC
NP Lộc
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 16-21
  2010
Nâng cao hiệu quả dạy học môn Giải tích trong trường phổ thông
NP Lộc
Hanoi: Education publishing house
  2010
Dạy học hiệu quả môn Giải tích trong trường phổ thông
NP Lộc
Nxb Giáo dục, Hà Nội
12 2010
Dạy học định lí với một vấn đề tìm kiếm
BPU Nguyễn Phú Lộc
Tạp chí giáo dục, 49-50
  2009
Giáo trình học tập trong hoạt động và bằng hoạt động
NP Lộc
Tủ sách Đại học Cần Thơ
4 2009
Bàn về vai trò của phương pháp phân tích trong dạy học toán ở nhà trường phổ thông.
NP Loc
Tạp chí Giáo dục, 11-13
  2008
Lịch sử toán học
NP Loc
Nhà xuất bản Giáo dục
  2008
Giáo trình xu hướng dạy học không truyền thống
NP Lộc
Trường Đại học Cần Thơ
5 2008
Sự “thích nghi” trí tuệ trong quá trình nhận thức theo quan điểm của J
NP Lộc
Piaget”, Tạp chí Giáo dục,(183), tr, 11-13
7 2008
Xu hướng dạy học không truyền thống
NP Lộc
Tủ sách Đại học Cần Thơ, Cần Thơ
2 2007
Khai thác sách giáo khoa Hình Học 10 nâng cao để giúp học sinh học tập tích cực , chủ động và sáng tạo
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 62-64
  2006
Nâng cao hiệu quả dạy học môn Giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học
NP Loc
Luận án tiến sĩ
  2006
"Phân tích để nhận biết các dạng - mẫu (patterns): một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Giải tích".
NTP Nguyen Phu Loc
Tạp chí Khoa học –Các khoa học giáo dục sư phạm-Trường ĐHSP Hà Nội, 84-87
  2005
"Những chướng ngại về nhận thức trong học tập khái niệm giới hạn của dãy số và một số biện pháp khắc phục"
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 30-31
  2005
"Thực nghiệm dạy học giới hạn hàm số và hàm số liên tục có liên hệ với đồ thị hàm số"
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 21-23
  2004
"Dạy học “cấp số cộng” dựa theo các phương pháp nhận thức khoa học"
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 27-30
  2004
Sử dụng tương tự trong dạy học toán học
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 27, 31,32
  2004
Bức tranh ý niệm” và “định nghĩa khái niệm”: hai tế bào trong nhận thức khái niệm,
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 33-34
  2004
Sử dụng tương tự trong dạy học toán học
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 31-32
  2004
"Bức tranh ý niệm" và "định nghĩa khái niệm". Hai tế bào trong cấu trúc nhận thức và khái niệm toán học
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 33-34
  2004
Khai thác quan hệ giữa “cái riêng” và “cái chung” trong dạy học toán,
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 35-36
  2003
Dạy học Đnh lý toán học với giả thuyết khoa học.
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 24-25
  2003
Qui nạp khoa học và ba mô hình dạy học khái niệm toán
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 28-30
  2003
Một số đổi mới trong dạy học môn Lịch sử toán học trong Khoa Sư Phạm-Trường Đại học Cần Thơ
NKH Nguyen Phu Loc
Hội thảo khoa học-Đổi mới nội dung, PPDH ở các Trường Sư phạm, 97-103
  2003
Nâng cao vai trò cña phương pháp phân tích trong dạy học tóan trong nhà trường phổ thông
NP Loc
Tạp chí giáo dục, 21-22
  2002
Học tập khám phá-một phương pháp dạy học nâng cao tính tích cực của học sinh trong dạy học toán
NP Lộc
Tạp chí Giáo dục, số 19 (12), 2001
2 2001
Vài vấn đề về dạy học tri thức sự vật và tri thức phương pháp trong môn Toán
NP Loc
Nghiên cứu giáo dục, 20-31
  2000
Dạy toán học có kết hợp lịch sử toán học
NP Loc
Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 11-13
  1998
Nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm toán
NP Loc
Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 13&15
  1997
Tổ chức dạy học khám phá trong môn Giải tích bằng máy tính
NP Loc
Nghiên cứu giáo dục, 16&14
  1997
Về việc hướng dẫn sinh viên làm các phần mềm dạy học
NP Loc
Nghiên cứu giáo dục
  1996

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.