Email: quocanh@ctu.edu.vn   

Career

-present: Vice Dean, School of Education, Can Tho University, Viet Nam

-: Head, Department of Mathematics Education, School of Education, Can Tho University, Viet Nam

-: Lecturer, Department of Mathematics Education,  School of Education, Can Tho University, Viet Nam

Academic Degrees

: PhD in 

: Master in 

: Bachelor in 

Research interest

Publications

Publications
Citations
Year
Existence and well-posedness for excess demand equilibrium problems
LQ Anh, PT Duoc, TQ Duy
Numerical Algebra, Control and Optimization 13 (1), 45-52
  2023
On Hölder calmness and Hölder well-posedness for optimal control problems
LQ Anh, VT Tai, TN Tam
Optimization 71 (10), 3007-3040
1 2022
Semicontinuity of the solution maps to vector equilibrium problems with equilibrium constraints
LQ Anh
Optimization 71 (3), 737-751
2 2022
Levitin–Polyak well-posedness for equilibrium problems with the lexicographic order
LQ Anh, TQ Duy, PQ Khanh
Positivity 25 (4), 1323-1349
7 2021
On Lipschitz continuity of approximate solutions to set-valued equilibrium problems via nonlinear scalarization
LQ Anh, TN Tam, NH Danh
Optimization, 1-23
1 2021
On Well-Posedness for Perturbed Quasi-Equilibrium and Quasi-Optimization Problems
LQ Anh, PQ Khanh, DT My Van
Numerical Functional Analysis and Optimization 42 (5), 583-607
1 2021
The Tikhonov regularization for vector equilibrium problems
LQ Anh, TQ Duy, LD Muu, TV Tri
Computational Optimization and Applications 78, 769-792
10 2021
Vô hướng hóa phi tuyến cho bài toán tối ưu đa mục tiêu với yếu tố không chắc chắn
LQ Anh, TTT Mai, TQ Duy
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 57 (1), 30-34
  2021
Qualitative properties of solutions to set optimization problems
LQ Anh, NH Danh, PT Duoc, TN Tam
Computational and Applied Mathematics 40, 1-18
1 2021
Stability analysis for set-valued equilibrium problems with applications to Browder variational inclusions
LQ Anh, PT Duoc, TN Tam, NC Thang
Optimization Letters 15, 613-626
4 2021
On the existence and stability of solutions to stochastic equilibrium problems
LQ Anh, NX Hai, KT Nguyen, NH Quan, DTM Van
RAIRO-Operations Research 55, S705-S718
2 2021
Well-posedness for the optimistic counterpart of uncertain vector optimization problems
LQ Anh, TQ Duy, DV Hien
Annals of Operations Research 295, 517-533
9 2020
Stability of efficient solutions to set optimization problems
LQ Anh, TQ Duy, DV Hien
Journal of Global Optimization 78, 563-580
6 2020
Tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng với ràng buộc cân bằng
LQ Anh, NN Giang, TTT Dương, LV Đầy, TN Tâm
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 56 (5), 60-64
  2020
On the stability of approximate solutions to set-valued equilibrium problems
LQ Anh, PT Duoc, TN Tam
Optimization 69 (7-8), 1583-1599
10 2020
Continuity of solution maps to parametric set optimization problems via parametric equilibrium problems
LQ Anh, NH Danh, TN Tam
Acta Mathematica Vietnamica 45, 383-395
2 2020
Well-posedness for set optimization problems involving set order relations
PT Vui, LQ Anh, R Wangkeeree
Acta Mathematica Vietnamica 45, 329-344
3 2020
Convergence of solutions to set optimization problems with the set less order relation
LQ Anh, TQ Duy, DV Hien, D Kuroiwa, N Petrot
Journal of Optimization Theory and Applications 185, 416-432
21 2020
Generalized Hadamard Well-Posed for Lexicographic Vector Equilibrium Problems
T Bantaojai, LQ Anh, PT Vui
Thai Journal of Mathematics 18 (1), 488-500
  2020
On Hausdorff continuity of solution maps to equilibrium problems and applications
LQ Anh, NT Anh, PT Duoc
 
  2020
Lipschitz continuity of approximate solutions maps to set-valued equilibrium problems
LQ Anh, NH Danh, TN Tam, HNH Anh
 
  2020
WELL-POSEDNESS FOR UNCERTAIN VECTOR OPTIMIZATION PROBLEMS
DV Hien, LQ Anh, TQ Duy
 
  2020
Levitin–Polyak well-posedness for set optimization problems involving set order relations
PT Vui, LQ Anh, R Wangkeeree
Positivity 23, 599-616
17 2019
Stability for parametric vector quasi-equilibrium problems with variable cones
LQ Anh, T Quoc Duy, DV Hien
Numerical Functional Analysis and Optimization 40 (4), 461-483
9 2019
Continuity of approximate solution maps of primal and dual vector equilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh, TN Tam
Optimization Letters 13, 201-211
8 2019
Convergence of solutions to lexicographic equilibrium problems
LQ Anh, T Bantaojai, NP Duc, TQ Duy, R Wangkeeree
J. Appl. Numer. Optim 1 (1), 39-51
9 2019
Tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số
LQ Anh, TN Tâm, NP Đức, VT Tài
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 54 (9), 53-58
  2018
Regularized gap functions and error bounds for generalized mixed strong vector quasiequilibrium problems
LQ Anh, N Van Hung, VM Tam
Computational and Applied Mathematics 37, 5935-5950
23 2018
Levitin–Polyak well-posedness for strong bilevel vector equilibrium problems and applications to traffic network problems with equilibrium constraints
LQ Anh, NV Hung
Positivity 22, 1223-1239
21 2018
Levitin-Polyak well-posedness for strong vector mixed quasivariational inequality problems
P Boonman, R Wangkeeree, LQ Anh
Thai Journal of Mathematics 16 (2), 383-399
2 2018
On Hölder continuity of solution maps to parametric vector primal and dual equilibrium problems
LQ Anh, P Thanh Duoc, TN Tam
Optimization 67 (8), 1169-1182
13 2018
Painlevé–Kuratowski convergences of the solution sets for generalized vector quasi-equilibrium problems
LQ Anh, T Bantaojai, N Van Hung, VM Tam, R Wangkeeree
Computational and Applied Mathematics 37, 3832-3845
15 2018
Stability of solution mappings for parametric bilevel vector equilibrium problems
LQ Anh, N Van Hung
Computational and Applied Mathematics 37, 1537-1549
19 2018
Ứng dụng phương pháp vô hướng hóa phi tuyến giải bài toán cân bằng vectơ mạnh
LQ Anh, NH Nghĩa, NC Phong, PT Vui, ĐTK Thoản
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 54 (3), 47-52
  2018
On penalty method for equilibrium problems in lexicographic order
LQ Anh, TQ Duy
Positivity 22, 39-57
5 2018
PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÓA TIKHONOV CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTOR
LQ Anh, TQ Duy
 
  2018
CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM VÔ HƯỚNG HÓA CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU TẬP VÀ ỨNG DỤNG
LQ Anh, TQ Duy, ĐV Hiên
 
  2018
Gap functions and Hausdorff continuity of solution mappings to parametric strong vector quasiequilibrium problems
LQ Anh, N Van Hung
Journal of Industrial & Management Optimization 14 (1), 65
26 2018
CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS.
LQ Anh, PT Duoc, TN Tam
Journal of Industrial & Management Optimization 13 (4)
6 2017
Sự hội tụ theo nghĩa Wijsman và đặt chỉnh Tykhonov của bài toán cân bằng theo dãy
LQ Anh, PT Vui, TV Trí
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 79-83
  2017
Well-posedness for general parametric quasi-variational inclusion problems
R Wangkeeree, LQ Anh, P Boonman
Optimization 66 (1), 93-111
7 2017
On the stability of solution mappings parametric generalized vector quasivariational inequality problems of the Minty type
LQ Anh, N Van Hung
Filomat 31 (3), 747-757
4 2017
Sensitivity analysis for parametric vector equilibrium problems
LQ Anh, TN Tam
JOURNAL OF NONLINEAR AND CONVEX ANALYSIS 18 (9), 1707-1716
1 2017
On Hölder continuity of approximate solution maps to vector equilibrium problems
LQ Anh, KT Nguyen, TN Tam
Turkish Journal of Mathematics 41 (6), 1591-1607
5 2017
On well-posedness for parametric vector quasiequilibrium problems with moving cones
LQ Anh, DV Hien
Applications of Mathematics 61 (6), 651-668
8 2016
Tykhonov well-posedness for lexicographic equilibrium problems
LQ Anh, TQ Duy
Optimization 65 (11), 1929-1948
16 2016
Stability and well-posedness in vector lexicographic equilibrium problems
TM Van Dang, QA Lam, TV Pham, TTT Nguyen
Can Tho University Journal of Science, 94-101
  2016
Tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng mạnh theo nón Lorentz
LQ Anh, NH Danh
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26-33
1 2016
Hausdorff continuity of approximate solution maps to parametric primal and dual equilibrium problems
LQ Anh, TN Tam
Top 24, 242-258
9 2016
Continuity properties of solution maps of parametric lexicographic equilibrium problems
LQ Anh, TQ Duy, PQ Khanh
Positivity 20, 61-80
16 2016
Inverse -centrum problem on trees with variable vertex weights
KT Nguyen, LQ Anh
Mathematical Methods of Operations Research 82 (1), 19-30
24 2015
On Hölder continuity of solution maps of parametric primal and dual Ky Fan inequalities
LQ Anh, PQ Khanh, TN Tam
Top 23, 151-167
21 2015
The existence and stability of solutions for symmetric generalized quasi-variational inclusion problems
LQ Anh, N Van Hung
Filomat 29 (9), 2147-2165
6 2015
About semicontinuity of set-valued maps and stability of quasivariational inclusions
LQ Anh, PQ Khanh, DN Quy
Set-Valued and Variational Analysis 22, 533-555
7 2014
On Hölder calmness of solution mappings in parametric equilibrium problems
LQ Anh, AY Kruger, NH Thao
Top 22, 331-342
17 2014
On Hölder calmness and Hölder well-posedness of vector quasi-equilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh, TN Tam, DTM Van
Vietnam Journal of Mathematics 41, 507-517
4 2013
Well-posedness for lexicographic vector equilibrium problems
LQ Anh, TQ Duy, AY Kruger, NH Thao
Constructive nonsmooth analysis and related topics, 159-174
19 2013
SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BAO HÀM TỰA BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
LQ Anh, PĐ Nhơn
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 32-41
  2012
Well-posedness under relaxed semicontinuity for bilevel equilibrium and optimization problems with equilibrium constraints
LQ Anh, PQ Khanh, DTM Van
Journal of Optimization Theory and Applications 153 (1), 42-59
38 2012
On Hölder continuity of approximate solutions to parametric equilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh, TN Tam
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 75 (4), 2293-2303
32 2012
Well-posedness without semicontinuity for parametric quasiequilibria and quasioptimization
LQ Anh, PQ Khanh, DTM Van
Computers & Mathematics with Applications 62 (4), 2045-2057
15 2011
TÍNH LIÊN TỤC HỬLDER CALM VA SỰ ĐẶT CHỈNH HỬLDER CỦA NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG PHỤ THUỘC THAM SỐ TRONG KHÔNG GIAN METRIC
LQ Anh, TQ Duy, ĐTM Vân, NH Thảo
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 70-79
  2011
TÍNH NỬA LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM BÀI TOÁN BAO HÀM TỰA BIẾN PHÂN
LQ Anh, ĐTM Vân, NM Hải, TTT Hằng
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 1-8
  2010
TÍNH NỬA LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM XẤP XỈ BÀI TOÁN BAO HÀM TỰA BIẾN PHÂN
LQ Anh, TTM Sơn, CT Tình, PV Huy
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 36-43
  2010
Continuity of solution maps of parametric quasiequilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Global Optimization 46, 247-259
95 2010
Hölder Continuity of the Unique Solution to Quasiequilibrium Problems in Metric Spaces.
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Optimization Theory & Applications 141 (1)
46 2009
Well-posedness for vector quasiequilibria
LQ Anh, PQ Khanh, DTM Van, JC Yao
Taiwanese Journal of Mathematics 13 (2B), 713-737
53 2009
Sensitivity analysis for weak and strong vector quasiequlibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Vietnam J. Math 37, 237-253
9 2009
Sensitivity analysis for multivalued quasiequilibrium problems in metric spaces: Hölder continuity of solutions
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Global Optimization 42, 515-531
61 2008
Semicontinuity of solution sets to parametric quasivariational inclusions with applications to traffic networks II: lower semicontinuities applications
LQ Anh, PQ Khanh
Set-Valued Analysis 16, 943-960
51 2008
Various kinds of semicontinuity and the solution sets of parametric multivalued symmetric vector quasiequilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Global Optimization 41, 539-558
52 2008
Semicontinuity of solution sets to parametric quasivariational inclusions with applications to traffic networks I: upper semicontinuities
LQ Anh, PQ Khanh
Set-Valued Analysis 16, 267-279
43 2008
Semicontinuity of the approximate solution sets of multivalued quasiequilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Numerical Functional Analysis and Optimization 29 (1-2), 24-42
56 2008
On the stability of the solution sets of general multivalued vector quasiequilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Optimization Theory and Applications 135, 271-284
111 2007
Uniqueness and Hölder continuity of the solution to multivalued equilibrium problems in metric spaces.
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Global Optimization 37 (3), 449-466
87 2007
Existence conditions in symmetric multivalued vector quasiequilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Control and Cybernetics 36 (3), 519-530
21 2007
On the Hölder continuity of solutions to parametric multivalued vector equilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Mathematical Analysis and Applications 321 (1), 308-315
91 2006
Semicontinuity of the solution set of parametric multivalued vector quasiequilibrium problems
LQ Anh, PQ Khanh
Journal of Mathematical Analysis and Applications 294 (2), 699-711
170 2004
Danh sch Boco
PĐ Lê Thị Hoài An, HVN Tảo, PT An, LQ Anh, PM Hùng, PQ Khánh
 
   
On the Stability for Equilibrium Problems and Related Problems
LQ Anh
 
   
WELL-POSEDNESS WITHOUT SEMICONTINUITY: FROM PARAMETRIC QUASIEQUILIBRIA TO OPTIMIZATION WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS
LQ ANH, PQ KHANH, DTM VAN
 
   
On the qualitative properties for solutions equilibrium problem involving Lorentz cone
LM Huy, LQ Anh, NH Danh, TTK Linh

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.