ĐẢNG BỘ TP CẦN THƠ                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

                                                                    Cần Thơ, ngày 26 tháng 7 năm 2017   Số: 21-TB/ĐU

  

THÔNG BÁO

Về việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

--------

 Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về "Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII",

Ban Thường vụ Đảng ủy phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cụ thể như sau:

- Thành phần:

+ Cán bộ quản lý từ cấp Phó trưởng bộ môn trở lên và tương đương,

+ Tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

(Trừ số cán bộ, đảng viên đã học trực tuyến ngày 29/06/2017)

- Thời gian: Cán bộ, đảng viên dự 1 trong 2 buổi sau:

+ Buổi 1: Từ 7g30-10g30, ngày 05/08/2017 (Thứ Bảy)

+ Buổi 2: Từ 7g30-10g30, ngày 06/08/2017 (Chủ Nhật)

- Địa điểm: Hội trường lớn Khu II

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ thông báo đến cán bộ, đảng viên biết để tham dự đầy đủ; giao phòng Công tác Chính trị bố hội trường, Văn phòng Đảng ủy tổ chức điểm danh.

 

 

Nơi nhận:

- Các đảng bộ, chi bộ;

- Lưu: VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 Đã ký

 Trần Thị Thanh Hiền

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.