TÓM TẮT CÔNG VIỆC 3 TUẦN KIẾN TẬP SƯ PHẠM

DÀNH CHO GIÁO SINH

CHUẨN BỊ

 • Các giáo sinh liên hệ GVHD/TLGV để nhận hồ sơ KTSP, kinh phí KTSP.
 • Lập zalo nhóm và tổ chức họp nhóm KTSP của từng trường dựa theo danh sách đã công bố tại đây, bầu Trưởng/Phó nhóm, Trưởng nhóm sẽ đại diện giáo sinh để liên hệ với BGH trường KTSP.
 • Tìm hiểu địa điểm Trường KTSP, đi lại, nơi ăn ở sinh hoạt trong thời gian KTSP.
 • Trưởng nhóm liên hệ thầy Trần Hữu Tài để tham dự họp rà soát công tác KTSP với BCĐ và CVHT (Dự kiến họp online 15g15 ngày Thứ Sáu 28/10/2022).

TUẦN 1

 • Trực tiếp liên hệ với trường KTSP (06g45 sáng thứ Hai 31/10/2022), trưởng nhóm tập hợp gởi giấy giới thiệu cho BGH nhà trường, dự lễ ra mắt (nếu có), liên hệ với GVHD chủ nhiệm và GVHD chuyên môn theo sự phân công của trường KTSP.
 • Xây dựng kế hoạch kiến tập (hoàn thành kế hoạch tổng mẫu K1, và tuần 1 mẫu K2).
 • Tìm hiểu các thông tin:
  • Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường.
  • Lớp dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm KTSP
  • Nội dung dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm và nội dung bài học dự giờ chuyên môn
 • Dự giờ chủ nhiệm tiết thứ 1 (hoàn thành mẫu K4).
 • Dự giờ chuyên môn tiết thứ 1 (nếu có thì hoàn thành mẫu K3)
 • Phối hợp với GVHD chủ nhiệm/chuyên môn để tổ chức/tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, sinh hoạt đoàn, đội, giáo dục học sinh cá biệt,... (nếu có thì hoàn thành mẫu K5).
 • Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của Trường (nếu có).
 • Cung cấp thông tin về trường KTSP (form).

TUẦN 2

 • Xây dựng kế hoạch công tác tuần 2 (hoàn thành mẫu K2).
 • Dự giờ chuyên môn tiết  thứ 1 hoặc thứ 2 (hoàn thành mẫu K3).
 • Dự giờ chủ nhiệm tiết thứ 2 (hoàn thành mẫu K4).
 • Phối hợp với GVHD chủ nhiệm/chuyên môn để tổ chức/tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, sinh hoạt đoàn, đội, giáo dục học sinh cá biệt,... (nếu có thì hoàn thành mẫu K5).
 • Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của Trường (nếu có).

TUẦN 3

 • Xây dựng kế hoạch công tác tuần 3 (hoàn thành mẫu K2).
 • Dự giờ chuyên môn tiết thứ 2 nếu hết tuần 2 chỉ dự được 1 tiết (hoàn thành mẫu K3).
 • Dự giờ chủ nhiệm tiết thứ thứ 3 (hoàn thành mẫu K4).
 • Phối hợp với GVHD chủ nhiệm/chuyên môn để tổ chức/tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua lớp, sinh hoạt đoàn, đội, giáo dục học sinh cá biệt,... (nếu có thì hoàn thành mẫu K5).
 • Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của Trường (nếu có).
 • Viết báo cáo tổng kết cá nhân (hoàn thành mẫu K6).
 • Hoàn tất các hồ sơ cá nhân, nhận phiếu đánh giá từ giáo viên hướng dẫn mẫu K7 và K8.
 • Họp với GVHD chủ nhiệm, tổ Phương pháp giảng dạy của Bộ môn để rút kinh nghiệm đợt kiến tập sư phạm (nếu có).
 • Thực hiện việc chi trả tiền hướng dẫn KTSP thông qua GVHD chủ nhiệm, và đồng thời thu nhận lại bộ hồ sơ thanh quyết toán theo qui định (hoàn thành mẫu K11).
 • Dự lễ tổng kết kiến tập sư phạm (nếu có).

KẾT THÚC ĐỢT KIẾN TẬP

Sau khi hoàn thành đợt kiến tập, giáo sinh nộp lại bộ hồ sơ KTSP cho CVHT hoặc TLGV (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 05/12/2022) trong đó bắt buộc phải có các biểu mẫu:

 • Mẫu K7Phiếu cho điểm tiết sinh hoạt chủ nhiệm/lao động/ngoại khóa (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của BGH nhà trường phổ thông);
 • Mẫu K8: Phiếu đánh giá kết quả KTSP/TTSP1 của giáo sinh (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của BGH nhà trường phổ thông);
 • Mẫu K11: Biên nhận tiền (có chữ ký của GVHD chủ nhiệm).

CVHT/TLGV tổng hợp và gửi về BCĐ (Thầy Trần Hữu Tài) sau khi giáo sinh nộp đầy đủ hồ sơ. 

BAN CHỈ ĐẠO KIẾN TẬP SƯ PHẠM KHÓA 46

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.