Project Code

Project Title

Field

Main Researcher

Execution Time

 B2021-TCT-02  Tính ổn định nghiệm của các bài toán trong tối ưu đa mục tiêu  Mathmatics  1001056 - Lâm Quốc Anh  01/2021-12/2022
 B2021-TCT-08  Xây dựng cơ sở dữ liệu DNA barcode và xác định mối quan hệ đa dạng di truyền của nhóm giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long  Biology  1001867 - Nguyễn Thanh Tùng  01/2021-12/2022

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.