CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH

CỦA TỔ VĂN PHÒNG KHOA SƯ PHẠM

 

            Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức – cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, v.v. của đơn vị.

            Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác sau:

- Công tác đào tạo (đại học và sau đại học);

- Công tác sinh viên;

- Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý dự án;

- Công tác Tổ chức - Cán bộ;

- Công tác văn thư, thông tin liên lạc;

- Công tác quản lý mạng và website của đơn vị;

- Công tác quản lý tài chính;

- Công tác quản lý tài sản;

- Công tác đảm bảo chất lượng, bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Thư ký tổng hợp;

Ngoài ra, văn phòng còn phụ trách công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh của đơn vị.

 

NHÂN SỰ TỔ VĂN PHÒNG 

Hoàng Thị Minh Oanh (Chánh VPK, Bí thư chi bộ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý tổ chức, phụ trách chung;

Quản lý website;

Tổ chức hội nghị hội thảo.

Trần Hữu Tài (Phó Chánh VPK, Phó Bí thư chi bộ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trợ lý nghiên cứu khoa học; 

Quản lý tài chính kế hoạch; 

Quản lý kiến tập, thực tập, thực tế. 

Quản lý sinh viên;

 

Trần Thị Mừng (Tổ trưởng công đoàn)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý Hợp tác quốc tế; 

Trợ lý Đảm bảo chất lượng; 

Trợ lý Đào tạo Sau đại học; 

Quản lý Văn Thư.

Nguyễn Thị Phú 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý thiết bị;

Tổ chức Hội nghị – hội thảo; 

Thủ quỹ.

 

Trần Ngọc Đạt

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý đào tạo đại học.

 

Trần Thị Thu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Thư viện

 

Nguyễn Thanh Trung (Tổ phó công đoàn)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Nhà học C2

 

Lê Thị Hạnh

Nhân viên vệ sinh

 

Phạm Văn Tài

Nhân viên bảo vệ

 VIÊN CHỨC CHUYỂN CÔNG TÁC

TT Họ và tên Nơi chuyển 
01 Nguyễn Hoàng Long Khoa Dự bị (năm 2007)
02 Thạch Chanh Đa Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (năm 2009)
03 Sơn Chanh Đa  Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (năm 2009)
04 Tăng Thị Lệ Huyền Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (năm 2009)
05 Nguyễn Thị Hoa Thơm Văn phòng Công đoàn Trường (năm 2012)
06 Phạm Văn Đang Khoa Dự bị (năm 2013)
07 Khưu Quốc Duy Khoa Ngoại Ngữ (năm 2015)
08 Nguyễn Thị Phương Hoa Khoa Ngoại Ngữ (năm 2015)
09 Trương Kim Ngân Khoa Ngoại Ngữ (năm 2015)
10 Phạm Thị Ngọc Lan Khoa Giáo dục (năm 1999)
11 Võ Thị Thu Hằng Bộ môn SP.Tin học (T12/2022)

 VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU

01 Nguyễn Thị Kim Dung Nghỉ hưu năm 2000
02 Nguyễn Học Sĩ Nghỉ hưu năm 2003
03 Trần Văn Siễn Nghỉ hưu năm 2016
04 Nguyễn Thị Thà Nghỉ hưu năm 2017
05 Đỗ Văn Tồn Nghỉ hưu năm 2018

 VIÊN CHỨC NGHỈ VIỆC

01 Nguyễn Đình Thức Nghỉ việc  năm 2003
02 Lê Thị Tuyết Nghỉ việc năm 2006
03 Lê Thị Duyên Nghỉ việc năm 2010
04 Lê Thanh Dung Nghỉ việc năm 2017

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.