TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SP615 Đại số tuyến tính nâng cao 3
2 SP689 Giáo dục và hội nhập quốc tế
3 SPT000 Luận văn tốt nghiệp 15 
4 SPT602 Đánh giá trong giáo dục toán học 3
5 SPT604 Lịch sử các phân môn toán học 3
6 SPT625 Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục toán học 2
7 SPT626 Hình học sơ cấp nâng cao 3
8 SPT627 Đại số sơ cấp nâng cao 2
9 SPT628 Số học nâng cao 3
10 SPT629 Lý thuyết didactic toán 2
11 SPT630 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng 3
12 SPT631 Các lý thuyết dạy học hiện đại trong dạy học toán 3
13 SPT632 Phát triển các năng lực toán học cho học sinh phổ thông 3
14 SPT633 Các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học toán 3
15 SPT634 Dạy học toán với phần mềm toán học động 3
16 SPT635 Thực hành dữ liệu định lượng 1
17 SPT636 Dạy học đại số và giải tích 3
18 SPT637 Dạy học xác suất và thống kê 3
19 SPT638 Dạy học hình học 3

TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SP689 Giáo dục Việt Nam và hội nhập quốc tế 3
2 SPV000 Luận văn tốt nghiệp 15
3 SPV601 Lý luận dạy học hiện đại môn Ngữ văn  3
4 SPV603 Chủ nghĩa nhân văn và văn học Việt Nam 3
5 SPV604 Phương pháp nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học 3
6 SPV606 Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản 3
7 SPV607 Phương pháp dạy tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch 3
8 SPV608 Phương pháp dạy thơ trữ tình 3
9 SPV609 Phương pháp dạy tạo lập văn bản 3
10 SPV611 Tiếp nhận và dạy tác phẩm văn học nước ngoài 3
11 SPV617 Phân tích diễn ngôn, văn bản và liên kết trong tiếng Việt 3
12 SPV618 Ẩn dụ tri nhận với việc giảng dạy Ngữ văn 3
13 SPV619 Đánh giá năng lực trong dạy học Ngữ văn 2
14 SPV624 Phương pháp NCKH trong dạy học Ngữ Văn 2
15 SPV625 Phương pháp dạy học dựa trên thể loại văn bản 3
16 SPV626 Lý thuyết giao tiếp và phương pháp dạy học tiếng Việt 2
17 SPV627 Thực tế ngoài trường 2
18 SPV628 Tổ chức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 2

TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SPQ000  Luận văn tốt nghiệp 15
2 SPQ601  Giáo dục so sánh 2
3 SPQ602  Lý luận dạy học hiện đại 3
SPQ604  Tâm lý học quản lý 2
SPQ605  Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục 2
SPQ606  Tham vấn tâm lý 2
SPQ607  Xã hội học giáo dục 2
SPQ608  Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2
SPQ609  Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 2
10  SPQ610  Ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục 2
11  SPQ611  Khoa học quản lý giáo dục 2
12  SPQ612  Kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục 2
13  SPQ613  Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục 2
14  SPQ614  Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục 2
15  SPQ615  Quản lý tài chính trong cơ sở giáo dục đào tạo 3
16  SPQ616  Thanh tra trong giáo dục 2
17  SPQ617  Kĩ năng mềm cho nhà khoa học 2
18  SPQ619  Xây dựng và quản lý dụ án giáo dục 2
19  SPQ620  Xây dựng văn hóa nhà trường 2
20  SPQ621  Kinh tế học giáo dục 2
21  SPQ622  Pháp luật trong giáo dục 2
22  SPQ623  Quản lý giáo dục cộng đồng 2
23  SPQ624  Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2
24  SPQ625  Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.