Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang ISI
   2019  Huynh Anh HuyLong Truong NguyenDuong Lam Thuy NguyenTuan Quoc TruongLe Kim OngVo Van Hoang and Giang Hoang Nguyen  Novel pressure-induced topological phase transitions of supercooled liquid and amorphous silicene Journal of Physics: Condensed Matter  31,9  x
   2018 Nguyen Truong Long, Huynh Anh Huy, Trương Quốc Tuấn, Ông Kim Lẹ, Võ Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Giang  Crystallization of supercooled liquid and amorphous silicene Journal of Non-Crystalline Solids  487, 87-95  x

 

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang QG
   2019          
   2018          
             
             

đang cập nhật ...

 

 

2017

Vũ Thanh Trà, V. V. Kumar, “Controllable conduction at LaAlO3/SrTiO3 heterointerface: the factors effects, Can Tho University Journal of  Science, 2017 (accepted)

Trịnh Thị Ngọc Gia, O. Scholten, A. Bonardi, S. Buitink, A. Corstanje, U. Ebert, J. E. Enriquez, H. Falcke, J. R. Hörandel, B. M. Hare, P. Mitra, K. Mulrey, A. Nelles, J. P. Rachen, L. Rossetto, C. Rutjes, P. Schellart, S. Thoudam, S. ter Veen, T. Winchen, THUNDERSTORM ELECTRIC FIELDS PROBED BY EXTENSIVE AIR SHOWERS THROUGH THEIR POLARIZED RADIO EMISSION. Physical Review D. 95, 2017

Trịnh Thị Ngọc Gia, O. Scholten, A. Bonardi, S. Buitink, A. Corstanje, U. Ebert, J. E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, P. Mitra, K. Mulrey, A. Nelles, S. Thoudam, J.P. Rachen, L. Rossetto, C. Rutjes, P. Schellart, S. ter Veen, T. Winchen. 2017. CIRCULAR POLARIZATION OF RADIO EMISSION FROM AIR SHOWERS IN THUN- DERSTORM CONDITIONS. ARENA, Groningen, the Netherlands, 06/2016. 

Vũ Thanh Trà, R. Huang, X. Gao, Y. J. Chen, Y. T. Liu, W. C. Kuo, Y. Y. Chin, H. J. Lin, J. M. Chen, J. M. Lee, J. F. Lee, P. S. Shi, M. G. Jiang, C. G. Duan, J. Y. Juang, C. T. Chen, H. T. Jeng, Q. He, Y. D. Chuang, J. Y. Lin, and Y. H. Chu, “The 11 unconventional doping in YBa2Cu3O7−x/ La0.7Ca0.3MnO3 heterostructures by termination control”,  Appl. Phys. Lett. 110, 032402 (2017).

Vũ Thanh Trà, Thi-Kim- Quyen Nguyen, Huỳnh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Van-Truong Tran, “Modulation of bandgap in bilayer armchair graphene ribbons by tuning vertical and transverse electric fields” Superlattices and Microstructures 102, 451- 458 (2017). 

Ca Nguyễn Anh Khoa, Huỳnh Anh Huy2017. MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF RUTILE - ANATASE HETEROJUNCTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 06. 140-147.

Trần Thị Kiểm Thu2017. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM. Tạp chí thiết bị giáo dục. 142. 4-6.

2016

Trịnh Thị Ngọc Gia, K. D. de Vries, C. Köhn, A. M. van den Berg, C. Rutjes, U. Ebert, J. P. Rachen, J. R. Hörandel, J. E. Enriquez, L. Rossetto, S. Thoudam, S. ter Veen, A. Nelles, O. Scholten, H. Falcke, A. Corstanje, S. Buitink, P. Schellart. 2016. INFLUENCE OF ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELDS ON THE RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS. Physical Review D. 93.

Võ Văn Hoàng, Nguyễn Trường Long, AMORPHOUS SILICENE-A VIEW FROM MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION. Journal of Physics: Condensed Matter. 28. 195401-195409 (2016). 

Đỗ Thị Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Ánh. 2016. GIÁO SINH SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ. Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành. . 222-233.

Đỗ Thị Phương ThảoĐặng Thị Bắc Lý2016. BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Phổ thông - Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế - NXB Đại học Sư phạm. . 731-736.

Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2016. INTERPRETATION OF THE GEOMAGNETIC ANOMALY SOURCES IN THE MEKONG DELTA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016. . 121-128

Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2016. DATA PROCESSING FOR GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 03. 85-93. 

Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2016. PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU THĂM DÒ ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 19. 81-93.

Dương Quốc Chánh Tín2016. ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG BỊ CHÔN VÙI BẰNG RA ĐA XUYÊN ĐẤT SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC. Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 20156. . 715-724. 

Rui-Hua He, Vũ Thanh Trà, E. Arenholz, Y.-H. Chu, M.J. Graf, W.L. Yang, J. Kong, Thomas R. Mion, Padraic Shafer, Junfeng He, J.-Y. Lin, Y.-D. Chuang, Qing He. 2016. OBSERVATION OF A THREE-DIMENSIONAL QUASI-LONG-RANGE ELECTRONIC SUPERMODULATION IN YBA2CU3O7-X/LA0.7CA0.3MNO3 HETEROSTRUCTURES. Nature Communications. 7, 10852. 1-8.

Vũ Thanh Trà, Van-Truong Tran . 2016. ELECTRIC GATING INDUCED BANGAP AND ENHANCED SEEBACK EFFECT IN ZIGZAG BILAYER GRAPHENE RIBBONS. Semiconductor Science and Technology. 31. 085002-085009. 

Trần Thị Kiểm Thu2016. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG THÔNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP. Tạp chí thiết bị giáo dục. 136. 10-12,91.

Nguyễn Đình Thước, Trần Thị Kiểm Thu2016. TÍCH HỢP LIÊN MÔN NỘI DUNG DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN. Tạp chí Thiết bị giáo dục. 132. 25-26, 50. 

2015

Trịnh Thị Ngọc Gia, Stijn BUITINK, Arthur CORSTANJE, Ute EBERT, J.E ENRIQUEZ , H. FALCKE , Jörg HÖRANDEL, Anna NELLES, J.P. RACHEN , L. ROSSETTO, Casper RUTJES , Pim SCHELLART, Olaf SCHOLTEN, T. KARSKENS. 2015. PROBING ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELDS IN THUNDERSTORMS THROUGH RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS. The Astroparticles Physics Conference, The Hague, The Netherlands, 30/07/2015 - 06/08/2015. 

S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, T. Huege, A. Nelles, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. XMAX RECONSTRUCTION BASED ON RADIO DETECTION OF AIR SHOWERS. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands..

S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, T. Huege, A.Nelles, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. MEASURING THE COSMIC RAY MASS COMPOSITION WITH LOFAR. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.

S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia, L. van Kessel, S. ter Veen, O. Scholten, L. Rossetto, J.P. Rachen, J.R. Hörandel, H. Falcke, A. Corstanje, A.Nelles, J.E. Enriquez, S. Buitink, P. Schellart. 2015. MEASUREMENT OF THE COSMIC-RAY ENERGY SPECTRUM ABOVE 1016 EV WITH THE LOFAR RADBOUD AIR SHOWER ARRAY. Astroparticle Physics. 73. 34–43.

S. Thoudam, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, A.Nelles, L. Rossetto, J.P. Rachen, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, Trịnh Thị Ngọc Gia, L. van Kessel. 2015. THE COSMIC-RAY ENERGY SPECTRUM ABOVE 1016 EV MEASURED WITH THE LOFAR RADBOUD AIR SHOWER ARRAY. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands..

 A.Nelles, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. H¨orandel, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. THE RADIO EMISSION PATTERN OF AIR SHOWERS AS MEASURED WITH LOFAR—A TOOL FOR THE RECONSTRUCTION OF THE ENERGY AND THE SHOWER MAXIMUM. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. May 2015. 

A.Nelles, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. A LATERAL DISTRIBUTION FUNCTION FOR THE RADIO EMISSION OF AIR SHOWERS. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.

A.Nelles, S. Buitink, A. Corstanje, J. E. Enriquez, H. Falcke, J. R. Hörandel, J. P. Rachen, P. Schellar, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. A NEW WAY OF AIR SHOWER DETECTION: MEASURING THE PROPERTIES OF COSMIC RAYS WITH LOFAR. Journal of Physics. Volume 632.

Anna Dubinova, Casper Rutjes, Ute Ebert, S. Buitink, O.Scholten, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. PREDICTION OF LIGHTNING INCEPTION BY LARGE ICE PARTICLES AND EXTENSIVE AIR SHOWERS. Physical Review Letters. 015002

S. W. Huang, J.-Y. Lin, Y.-D. Chuang, R. W. Schoenlein, S. Roy, J. M. Chen, M. C. Langne, J. M. Lee, Horng-Tay Jeng, L. Andrew Wray, Y. H. Chu, Vũ Thanh Trà2015. SELECTIVE INTERLAYER FERROMAGNETIC COUPLING BETWEEN THE CU SPINS IN YBA2CU3O7−X GROWN ON TOP OF LA0.7CA0.3MNO3. Scientific Reports. 5:16690. DOI: 10.1038/srep16690. 

C-Y Huang, M B Holcomb , Y-H Chu , J M LeBeau , V Nguyen , G B Cabrera, C Frye , M Spencer , A T N’Diaye , R Trappen , R White , J Zhou, Vũ Thanh Trà2015. IMAGING MAGNETIC AND FERROELECTRIC DOMAINS AND INTERFACIAL SPINS IN MAGNETOELECTRIC LA0.7SR0.3MNO3/PBZR0.2TI0.8O3 HETEROSTRUCTURES. Journal of Physics: Condensed Matter. 27. 504003-504011.

Jinling Zhou, Evan Wolfe , Mikel Barry Holcomb1 , Ryan White , Robbyn Trappen , James M. LeBeau , Srinivas Polisetty , Charles Frye , Catherine Jenkins , Matthew A. Marcus , Shuai Dong , Ying-Hao Chu , Jiunn-Yuan Lin, Vũ Thanh Trà2015. THICKNESS DEPENDENCE OF LA0.7SR0.3MNO3/PBZR0.2TI0.8O3 MAGNETOELECTRIC INTERFACES. Applied Physics Letters. 107. 141603-141607.

Jheng-Cyuan Lin, Jr-Hau He , Din Ping Tsai , Shangjr Gwo , Yuichi Ikuhara , Ryuji Yoshida , Nguyen Van Chien , Rong Huang , Hui Jun Wu , Wei-Lun Hsu , Po-Cheng Huan, Tai-Te Lin , Dung-Sheng Tsai , Ya-Ping Chiu, Ying-Hao Chu, Jiunn-Yuan Lin, Vũ Thanh Trà2015. CONTROL OF THE METAL–INSULATOR TRANSITION AT COMPLEX OXIDE HETEROINTERFACES THROUGH VISIBLE LIGHT. Advanced Materials. DOI: 10.1002/adma.201503499.

H. V. Duque, Đỗ Thị Phương Thảo, R. D. White, D. A. Konovalov, M. C. A. Lopes, Darryl B. Jones, Michael J. Brunger. 2015. THE ROLE OF ELECTRON-IMPACT VIBRATIONAL EXCITATION IN ELECTRON TRANSPORT THROUGH GASEOUS TETRAHYDROFURAN. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 142. 124307-1 - 124307-7. 

Đỗ Thị Phương Thảo, R. D. White, D. A. Konovalov, M. C. A. Lopes, H. V. Duque, Darryl B. Jones, Michael J. Brunger. 2015. DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS FOR ELECTRON-IMPACT VIBRATIONAL-EXCITATION OF TETRAHYDROFURAN AT INTERMEDIATE IMPACT ENERGIES. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS ,. 142. 124306-1 - 124306-7. 

Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2015. THE OUTCOMES OF WORKSHOP FOR INTRODUCED VIEW OF NATURE OF SCIENCE TO VIETNAMESE SCIENCE TEACHERS IN MEKONG DELTA REGION OF VIETNAM. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6 No 2. 599-607.

Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2015. DILEMMAS IN EXAMINING UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. Cultural Studies of Science Education. First Online: 28 December 2015

Nguyễn Hữu Khanh, Hoàng Xuân Dinh. 2015. CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM QUANG HỌC. Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.. . 138-142.

Dương Bích Thảo2015. SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC MIMIO VÀ PHẦN MỀM MIMIOSTUDIO ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC. Hội thảo khoa học "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", tổ chức ở Nhà Điều Hành ĐHCT, ngày 19/12/2015. . 195-198.

Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng2015. PHÁT TRIỂN HIỂU BIẾT VÀ KỸ NĂNG VỀ QUAN SÁT VÀ SUY LUẬN CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 36. 8-17

Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2015. ÁP DỤNG BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC ĐỂ PHÂN VÙNG PHÓNG XẠ TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015. . 58

Dương Quốc Chánh Tín2015. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG BỊ CHÔN VÙI BẰNG RA ĐA XUYÊN ĐẤT SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC. Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V-năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 5 năm 2015. . 70-79.

Huỳnh Anh Huy, Viên Tuấn Anh, Nguyễn Vy Khương, Lê Thị Cẩm Loan. 2015. SURFACE PROPERTIES OF TIO2 FROM SELF-CONSISTENT-CHARGE DENSITY FUNCTIONAL TIGHT BINDING. 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics. . 55.

2014

P. Schellart, Trịnh Thị Ngọc Gia, J.R. Hörandel, A.Nelles, S. Thoudam, S. ter Veen, O. Scholten, J.P. Rachen, M. Krause, H. Falcke, J.E. Enriquez, A. Corstanje, S. Buitink. 2014. POLARIZED RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS MEASURED WITH LOFAR. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Volume 2014, October 2014. 

S. Buitink, Trịnh Thị Ngọc Gia, S. Thoudam, O.Scholten, J. P. Rachen, J. R. Hörandel, J. E. Enriquez, A.Nelles, T. Huege, S. ter Veen, H. Falcke, A. Corstanje, P. Schellart. 2014. METHOD FOR HIGH PRECISION RECONSTRUCTION OF AIR SHOWER XMAX USING TWO-DIMENSIONAL RADIO INTENSITY PROFILES. Physical Review D. 082003. 

P. Schellart, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hửrandel, M. Krause, A. Nelles, J.P. Rachen, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2014. POLARIZED RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS MEASURED WITH LOFAR. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. October 2014. 

S. Buitink, Trịnh Thị Ngọc Gia, J.?R. Hửrandel, J.?P. Rachen, T. Huege, J.?E. Enriquez, S. Thoudam, S. ter Veen, O. Scholten, H. Falcke, A. Corstanje, P. Schellart, A.Nelles. 2014. METHOD FOR HIGH PRECISION RECONSTRUCTION OF AIR SHOWER XMAX USING TWO-DIMENSIONAL RADIO INTENSITY PROFILES. Physical Review D. 17 October 2014.

Wei Sea Chang, , Heng-Jui Liu , Vũ Thanh Trà, Jhih-Wei Chen , Tzu-Chiao Wei , W. Y. Tzeng , Yuanmin Zhu , Ho-Hung Kuo , Ying-Hui Hsieh, Jheng-Cyuan Lin, Qian Zhan, Chih Wei Luo , Jiunn-Yuan Lin , Jr-Hau He, Chung Lin Wu , Ying-Hao Chu. 2014. TUNING ELECTRONIC TRANSPORT IN A SELF-ASSEMBLED NANOCOMPOSITE. ACS Nano. 8. 6242-6249.

Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2014. DILEMMA OF EXAMINING UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand. . 39

Đỗ Thị Phương ThảoĐặng Thị Bắc Lý, Chokchai Yuenyong. 2014. LEARNING ENVIRONMENT IN VIETNAMESE PHYSICS TEACHER EDUCATION PROGRAMME THROUGH THE LENS OF CONSTRUCTIVISM: A CASE STUDY OF A STATE UNIVERSITY IN MEKONG DELTA REGION, VIETNAM. International Journal of Science and Mathematics Education. Not assigned to an issue, Online First, Nov 2014. 

Võ Văn Hoàng, Nguyễn Trường Long, Đỗ Ngọc Sơn. 2014. CRYSTALLIZATION OF SUPERCOOLED LIQUID AND GLASSY FE THIN FILMS. Computational Materials Science. số 95. 491-501.

 

Vũ Thanh Trà, J.-Y. Lin, Y. -J. Chen, Y.-T. Liu, H. -J. Lin,W. -C. Kuo, J. -Y. Juang, Y.-Y. Chin, J. – M. Chen, J. –M. Lee, J - F. Lee, P. – S. Shi, M. – G. Jiang, C.-T. Chen, Y.-H. Chu, Termination Control of Charge Transfer in YBa2Cu3O7-x/ La0.7Ca0.3MnO3 heterostructures, ( Nature Comm. Revised).

W. S. Chang, H. J. Liu, Vũ Thanh Trà, H. H. Kuo, J. W. Chen, T. C. Wei, P. C. Cheng, Y. M. Zhu, Y. H. Hsieh, Q. Zhan, C. W. Luo, J. Y. Lin, J. H. He, C. L. Wu, and Y. H. Chu, Metal-insulator transition in a self-assembled nanocomposite, (Nature Comm. Revised).

Vũ Thanh Trà, Y. H. Hsieh, J. Y. Lin, Y. C. Chen, and Y. H. Chu, Complex Oxide Interfaces, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. (to be submitted).

Vũ Thanh Trà, Jan-Chi Yang , Ying-Hui Hsieh , Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chun Chen , Ying-Hao Chu. 2014. CONTROLLABLE ELECTRICAL CONDUCTION AT COMPLEX OXIDE INTERFACES. Physical status solidi Rapid Research Letters. 8. 478-500.

Phan Thị Kim Loan, Wenjing Zhang, Cheng-Te Lin, Kung-Hwa Wei , Lain-Jong Li, Chang-Hsiao Chen. 2014. GRAPHENE/MOS 2 HETEROSTRUCTURES FOR ULTRASENSITIVE DETECTION OF DNA HYBRIDISATION. Advanced Materials. 26. 4838-4844.

Jolla Kullgren, Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2014. THEORETICAL STUDY OF CHARGE SEPARATION AT THE RUTILE/ANATASE INTERFACE. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters. 8. 566-570. 

Phạm Phú Cường, Vương Tấn Sĩ, Phạm Văn Tuấn. 2014. KHẢO SÁT ĐẶC TUYẾN CÁC LOẠI DIODE SỬ DỤNG SCIENCE WORKSHOP INTERFACE 750. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

2013

Nguyen Huu Khanh, Training teachers towads improving quality and assuring sustainability, The International Conference: Towards Quality Teacher Education & Educational Research, Dec. 2013, Can Tho University.

Nguyen Huu Khanh, Some issue about pedagogical university entrance, The International Conference: Towards Quality Teacher Education & Educational Research, Dec. 2013, Can Tho University.

Nguyen Truong Long and Vo Van Hoang, MD simulation of crystallization of amorphous Fe thin films, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 - Phân ban Vật lý tính toán, Đại học Bách khoa TP. HCM (Nov. 01, 2013)

Trần Thanh Hải, J.H. Kim, D.J. Seong, S.J. You, J.R. Jeong, Khảo sát đặc tính của một nguồn Microplasma được phát từ bộ cộng hưởng vi dải song song bằng phương pháp quang phổ phát xạ, Oct. 2013

Đặng Minh Triết et al., Temperature-sensitive colloidal phase behavior induced by critical Casimir forces, J. Chem. Phys. 139, 094903 (Sep. 5,2013)

Huynh Anh HuyBálint AradiThomas Frauenheim and Peter Deák, Electronic properties of Nb- and Ta-doped anatase TiO2 for transparent conductor applications, 1st International Workshop on Theoretical and Computational Physics, July 30, 2013.

Heng-Jui Liu , Vũ Thanh Trà, Ying-Jiun Chen , Rong Huang Key , Chun-Gang Duan , Ying-Hui Hsieh , Hong-Ji Lin , Jiunn-Yuan Lin , Chien-Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ying-Hao Chu . 2013. LARGE MAGNETORESISTANCE IN MAGNETICALLY COUPLEDSRRUO ?COFE2O4 SELF-ASSEMBLED NANOSTRUCTURE. Advanced Materials. 25. 4753-4759.

Đỗ Thị Phương Thảo, Dang Thi Bac-Ly and Chokchai Yuenyong,Constructivist Learning Environment in Vietnamese University Physics Classrooms,  International Conference of East-Asian Association for Science Education, 4 – 6 July 2013, Hongkong.

Vũ Thanh Trà, Jhih-Wei Chen, Po-Cheng Huang, Bo-Chao Huang, Ye Cao, Chao-Hui Yeh , Heng-Jui Liu , Eugene A. Eliseev , Anna N. Morozovska , Jiunn-Yuan Lin , Yi-Chun Chen , Ming-Wen Chu , Po-Wen Chiu , Ya-Ping Chiu , Long-Qing Chen , Chung-Lin Wu , Ying-Hao Chu. 2013. FERROELECTRIC CONTROL OF THE CONDUCTION AT THE LAALO3 /SRTIO3 HETEROINTERFACE. Advanced Materials. 25. 3357-3364.

Đỗ Thị Phương Thảo and Chokchai Yuenyong, Nature of science presented through the history of heat in Vietnamese physics textbooks. Some suggestions for teachers, Journal of Applied Sciences Research, 9(4): 2575-2584, April 2013, ISSN 1819-544X; International Conference for Science Educators and Teachers 2013, 9 – 11 May 2013, Pattaya, Thailand.

D. Denisov, Đặng Minh Triết, B. Struth, G. Wegdam, P. Schall,Resolving structural modifications of colloidal glasses by combining x-ray scattering and rheology,  Scientific Reports, 3, 1631. (April 9, 2013)

Tzu-Yin Chen, Phan Thị Kim Loan, Chang-Lung Hsu , Yi-Hsien Lee , Jacob Tse-Wei Wang, Kung-Hwa Wei , Cheng-Te Lin , Lain-Jong Li . 2013. LABEL-FREE DETECTION OF DNA HYBRIDIZATION USING TRANSISTORS BASED ON CVD GROWN GRAPHENE. Biosensors and Bioelectronics. 41. 103-109. 
Peter Deák, Bálint Aradi, Alessio Gagliardi, Huỳnh Anh Huy, et al. Possibility of a Field Effect Transistor Based on Dirac Particles in Semiconducting Anatase-TiO2 Nanowires, Nano Letters, 13,1073-1079, February 8, 2013
 
Cheng-Te Lin, Phan Thị Kim Loan, Tzu-Yin Chen , Keng-Ku Liu, Chang-Hsiao Chen, Kung-Hwa Wei , Lain-Jong Li. 2013. LABEL-FREE ELECTRICAL DETECTION OF DNA HYBRIDIZATION ON GRAPHENE USING HALL EFFECT MEASUREMENTS REVISITING THE SENSING MECHANISM. Advanced Functional Materials. 23. 2301?2307.

2012

Bo-Chao Huang , Ya-Ping Chiu, Po-Cheng Huang, Wen-Ching Wang, Vũ Thanh Trà, Jan-Chi Yang , Qing He , Jiunn-Yuan Lin, Chia-Seng Chang , Ying-Hao Chu . 2012. MAPPING BAND ALIGNMENT ACROSS COMPLEX OXIDE HETEROINTERFACES. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 109. 246807-246811. 

Lam Tu Ngoc, Yu-Ling Lai, Chih-Han Chen, Po-Hung Chen, Jeng-Tzong Sheu, and Yao-Jane Hsu, Spin-Polarized Charge Carriers at the Top Contact of Co Deposited on Alq3, 2012 International Workshop on Organic Spintronics, December. 6-7 (2012), Taiwan.

Hsu, Yao-Jane; Lai, Yu-Ling; Chen, Chih-Han; Lin, Ying-Chang; Chien, Hsiu-Yun; Wang, Jeng-Han; Lam Tu Ngoc; Chan, Yuet-Loy; Wei, Der-Hsin; Lin, Hong-Ji; Chen, Chien-Te, Enhanced M agnetic Anisotropy via Quasi-Molecular Magnet at Organic-Ferromagnetic Contact,  To be submitted to The Journal of Physical Chemistry Letter, November 2012

Lam Tu Ngoc, Yu-Ling Lai, Chih-Han Chen, Po-Hung Chen, Jeng-Tzong Sheu, and Yao-Jane Hsu, Influence of Electronic and Magnetic Symmetry on Spin Injection and Transport at Organic-Ferromagnetic Contact,  2012 Eighteenth Users’ Meeting & Workshops on X-ray Bio-imaging and Power Diffraction, August. 29-30 (2012), Taiwan.

Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Comparison of Nb- and Ta-doping of anatase TiO2 for transparent conductor applications, J. Appl. Phys., 112,016103 (2012)
 
Đỗ Thị Phương Thảo et al., Electron impact excitation of the a 3B1u electronic state in C2H4: An experimentally benchmarked system?, J. Chem. Phys. 136, 184313 (2012).

2011

Y. Y. Chu, Y. F. Liao , Vũ Thanh Trà, J. C. Yang, W. Z. Liu , Y. H. Chu , J. Y. Lin, J. H. Huang , J. Weinen , S. Agrestini , K.-D. Tsuei , D. J. Huang . 2011. DISTRIBUTION OF ELECTRONIC RECONSTRUCTION AT THE N-TYPE LAALO3/SRTIO3 INTERFACE REVEALED BY HARD X-RAY PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY. APPLIED PHYSICS LETTERS. 99. 262101-262103. 

Trần Thanh Hải, S.J. You*, M. Park, J.H. Kim, D.J. Seong, Y.H. Shin and J.R. Jeong;  Atmospheric pressure microplasma source based on parallel stripline resonator; Current Applied Physics; Vol 11, issue 5, 126-130, September 2011.

Trần Thanh Hải, S.J. You, M. Park, D.W. Kim, J.H. Kim*, D.J. Seong, Y.H. Shin, S.H. Lee, G.Y. Park, J.K. Lee and H.Y. Chang; Role of transverse magnetic field in the capacitive discharge, Thin Solid Films; Thin Solid films;  Vol 519, issue 20, 6981-6989, August 2011.

V.D. Nguyen, Đặng Minh Triết,, B. Weber, Z. Hu, P. Schall,Visualizing the Structural Solid–Liquid Transition at Colloidal Crystal/Fluid Interfaces,  Advanced Material, 23(24), 2716, 2011.

Bálint Aradi, Peter Deák, Huynh Anh Huy, Andreas Rosenauer, and Thomas Frauenheim,  Role of Symmetry in the Stability and Electronic Structure of Titanium Dioxide Nanowires; J. Phys. Chem. C, 115,18494-18499 (2011) – Published August 16, 2011,  American Chemical Society

Đỗ Thị Phương Thảo et al., Excitation of electronic states in tetrahydrofuran by electron impact, J Chem. Phys., 2011 Apr 14;134(14):144302. doi: 10.1063/1.3575454.

Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák; Calculation of carrier concentration dependent effective mass in Nb-doped anatase crystals of TiO2;  Phys.Rev.B, 83,155201 (2011) – Published April 5, 2011, American Physical Society

2010

Jui-Ling Sun, Lam Tu Ngoc, Chih-I Hsu, Yao-Jane Hsu, and Huang-Ming P. Chen, “New low temperature process materials for liquid crystal alignment”, 2010 International Conference on Flexible and Printed Electronics (2010 ICFPE), October. 28-29 (2010), Taiwan

Chih – Yuan Wu, Tra Vu Thanh, Yi – Fu Chen, Jui – Kan Lee, and Juhn – Jong Li;    Free – electron   diffusive  thermopower  of  indium  tin oxide thin films; Journal of Applied  Physics , 108, 123708 (2010).

M C Fuss1, R Colmenares2, A G Sanz1, A Muñoz3, J C Oller3, F Blanco4, Đỗ Thị Phương Thảo5, M J Brunger5, D Almeida6, P Limão-Vieira6 and G García1, Electron interactions with tetrahydrofuran, J. Phys.: Conf. Ser. 373 012010, (2010)

Dương Bích Thảo; Ứng dụng một số phần mềm nhằm tích cực hóa việc dạy và học môn Vật lý ở trường phổ thông; Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ 15b-2010;  trang 23; 2010, ĐH Cần Thơ.

1. Đặng Thị Bắc Lý, Nghiên cứu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, đề tài cấp bộ 2010

2009

Fuss, M; Munoz, A; Oller, J C; Blanco, Francisco; Almeida, D;Limao-Vieira, P; Đỗ Thị Phương Thảo; Brunger, Michael James; Garcia, Gustavo, Electron-scattering cross sections for collisions with  tetrahydrofuran from 50 to 5000 eV, Phys.Rev.A 80, 052709 (2009)

M.Tien Hoang, H.Chau Nguyen,Phan Thị Kim Loan, Tính cấu trúc vùng năng lượng và đặc trưng dẫn điện trong các cấu trúc Nano Graphene, Communications in Physics, Vol 19, Số 1 (2009)

Đặng Thị Bắc Lý, Đánh giá kết quả đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ thông qua việc khảo sát các đối tượng sinh viên, cựu sinh viên từ khoá 25 đến khoá 30, đề tài  cấp Bộ 2009

2007

Nguyen Viet Minh, Nguyen Huyen Tung, and Huynh Anh Huy, Relaxation lifetimes of background-doped AlGaN/GaN heterojunction, Communications in Physics, Volume 17, pp. 21-30 (2007̣̣), Vietnam Academy of Science and Technology

Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Do Thi Hien, and Huynh Anh Huy, Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si∕SiGe∕Si quantum wells, Phys. Rev. B 75, 073305 (2007) – Published February 22, 2007, American Physical Society

2006

1. Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Vu Ngoc Tuoc, Nguyen Viet Minh, Huynh Anh Huy, and Do Thi Hien, Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in wurtzite group-III-nitride heterostructures, Phys. Rev. B 74, 205312 (2006) – Published November 13, 2006, American Physical Society

2005

Đặng Thị Bắc Lý, Hợp tác giữa học sinh với cộng  đồng – một kiểu học hợp tác cần được quan tâm trong dạy học, tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 4, tr 230 - 237, năm 2005

2004

Lê Phước Lộc, Cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy Khoa Sư phạm, đề tài cấp bộ 2004

Lê Phước Lộc, Nâng cao khả năng giảng dạy theo hướng dạy học tích cực và năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng dạy Khoa Sư phạm, , đề tài cấp bộ 2004

Nguyễn Hữu Khanh, Cải tiến công tác Thực tập Sư Phạm theo hướng dạy học tích cực, nhóm nghiên cứu Pilot 2

Trần Quốc Tuấn, Nghiên cứu việc tổ chức học nhóm, nhóm nghiên cứu Pilot 3

2003

Tran Thanh Hai, Nguyen Van Hop, Nguyen Thanh Phong, Hoang Ngoc Long; Fermion mass correction to the Z partial decay width, Communication in Physics. Vol 13, No 1, 2003, p58-61.

Nguyễn Hữu Khanh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Dương Quang Minh, Lê Văn Nhạn, Đặng Thị Bắc Lý, Phạm Nguyễn Toại, Khảo sát nhu cầu giáo viên KTCN tại các trường THPT thuộc hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long, đề tài cấp trường 2003

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.