DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Ngành: Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)           Mã ngành: 7140212

Thời gian đào tạo: 4 năm        Danh hiệu: Cử nhân

Đơn vị quản lý: Bộ môn Sư phạm Vật lý , Khoa Sư phạm

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
FL004 Pháp văn tăng cường 1 (*) 3
FL005 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
FL006 Pháp văn tăng cường 3 (*) 4
FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
KL001 Pháp luật đại cương 2
KN001 Kỹ năng mềm 2
KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
ML007 Logic học đại cương 2
ML009 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 2
ML010 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 3
ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3
ML014 Triết học Mác - Lênin 3
ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
NN123 Sinh hóa B 2
NN124 TT. Sinh hóa 1
QP003 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (2014-2019) (*) 3
QP004 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (2014-2019) (*) 2
QP005 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (2014-2019) (*) 3
QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (2020) (*) 2
QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (2020) (*) 2
QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (2020) (*) 2
QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (2020) (*) 2
SG011 Quản lý Hành chính nhà nước và QL ngành GD & ĐT 2
SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 2
SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 2
SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông 2
SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông (2014) 2
SG161 Nguyên lí dạy học Vật lý 2
SG162 Phương pháp dạy học vật lý 2
SG162 Phương pháp dạy học Vật lý (2014) 2
SG163 Thiết kế chương trình Vật lý 2
SG164 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lý 1
SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý 2
SG166 Giáo dục môi trường trong dạy học Vật lý 2
SG166 Giáo dục môi trường trong dạy học Vật lý (2014) 2
SG167 Tập giảng Vật lý 2
SG167 Tập giảng Vật lý (2014) 2
SG168 Kiến tập sư phạm Vật lý 2
SG169 Thực tập Sư phạm Vật lý 3
SG247 Điện học 1 2
SG247 Điện học 1 (2014) 2
SG248 Điện học 2 2
SG248 Điện học 2 (2014) 2
SG249 Vật lý thống kê 2
SG249 Vật lý thống kê (2014) 2
SG250 Vật lý tính toán 2
SG250 Vật lý tính toán (2014) 2
SG252 Vật lý plasma và ứng dụng 2
SG252 Vật lý plasma và ứng dụng (2014) 2
SG254 Vật liệu từ và ứng dụng 2
SG255 Lịch sử Vật lý 2
SG255 Lịch sử Vật lý (2014) 2
SG256 Vật lý địa cầu 2
SG257 Vật lý laser 2
SG257 Vật lý laser (2014) 2
SG357 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý 2
SG357 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý (2014) 2
SG394 Giáo dục hòa nhập 2
SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 2
SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và Khoa học tự nhiên 2
SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và Khoa học tự nhiên 2
SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2
SP009 Tâm lý học đại cương 2
SP009 Tâm lý học đại cương (2014) 2
SP010 Tâm lý học sư phạm 2
SP010 Tâm lý học sư phạm (2014) 2
SP013 Phương pháp NCKH - Giáo dục 1
SP079 Giáo dục học 3
SP079 Giáo dục học (2014) 3
SP092 Toán cho vật lý 2 3
SP092 Toán cho Vật lý 2 (2014) 3
SP133 Cơ học đại cương 1 2
SP133 Cơ học đại cương 1 (2014) 2
SP134 Cơ học đại cương 2 2
SP134 Cơ học đại cương 2 (2014) 2
SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học 2
SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học (2014) 2
SP136 Thực tập cơ nhiệt 2
SP136 TT. Cơ nhiệt 2
SP138 TT. Điện học 1
SP138 TT.Điện học (2014) 1
SP139 Quang học 3
SP139 Quang học (2014) 3
SP140 TT. Quang học 1
SP140 TT. Quang học (2014) 1
SP141 Vật lý nguyên tử 1 hạt nhân 2
SP142 Toán cho vật lý 1 3
SP142 Toán cho Vật lý 1 (2014) 3
SP146 Thực tế ngoài trường - Vật lý 1
SP146 Thực tế ngoài trường - Vật lý (2014) 1
SP150 Anh văn chuyên môn Vật lý 2
SP150 Anh văn chuyên môn Vật lý (2014) 2
SP347 Kỹ thuật điện 1 - Vật lý 2
SP347 Kỹ thuật điện 1 - Vật lý (2014) 2
SP348 TT. Kỹ thuật điện 1 1
SP350 TT. Kỹ thuật điện tử (2014) 1
SP352 Cơ học lượng tử 1 3
SP352 Cơ học lượng tử 1 (2014) 3
SP355 Điện động lực học 2
SP356 Cơ học lượng tử 2 2
SP356 Cơ học lượng tử 2 (2014) 2
SP357 Vật lý chất rắn 2
SP357 Vật lý chất rắn (2014) 2
SP360 Quang phổ 2
SP360 Quang phổ (2014) 2
SP361 Phương pháp giảng dạy Bài tập vật lý phổ thông 2
SP361 Phương pháp giảng dạy Bài tập Vật lý phổ thông (2014) 2
SP362 Chuyên đề PPGD nâng cao 2
SP366 Vật lý nano và ứng dụng 2
SP366 Vật lý Nano và ứng dụng (2014) 2
SP368 Vật lý hạt cơ bản 2
SP368 Vật lý hạt cơ bản (2014) 2
SP369 Cảm biến trong đo lường 2
SP369 Cảm biến trong đo lường (2014) 2
SP372 Vật lý môi trường 2
SP372 Vật lý môi trường (2014) 2
SP375 Tiểu luận tốt nghiệp - Vật lý 4
SP375 Tiểu luận tốt nghiệp - Vật lý (2014) 4
SP376 Luận văn tốt nghiệp - Vật lý 10
SP376 Luận văn tốt nghiệp - Vật lý (2014) 10
SP436 Kỹ thuật điện tử 1 2
SP436 Kỹ thuật điện tử 1 (2014) 2
SP437 Cơ lý thuyết - Vật lý 2
SP437 Cơ lý thuyết - Vật lý (2014) 2
SP438 Thiên văn học 2
SP438 Thiên văn học (2014) 2
SP589 Các phương pháp toán Lý 3
SP589 Các phương pháp Toán Lý (2014) 3
SP597 Kiến tập sư phạm 2
SP598 Thực tập Sư phạm 3
TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
TN033 Tin học căn bản (*) 1
TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
TN034 TT. Tin học căn bản (*) (2014) 2
TN270 Vật lý hạt nhân và nguyên tử 2
TN271 Điện động lực học 2
TN421 Vật liệu từ 2
TN431 Vật lý địa cầu 2
XH004 Pháp văn căn bản 1 (*) 3
XH005 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
XH006 Pháp văn căn bản 3 (*) 4
XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
XH012 Tiếng Việt thực hành 2
XH012 Tiếng Việt thực hành (2014) 2
XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
XH019 Pháp văn chuyên môn KH & CN 2
XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
XH028 Xã hội học đại cương 2
XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.