CÔNG BỐ KHOA HỌC

(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)

Sách xuất bản

1. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản 

Phân loại sách Hệ số 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng (quy đổi)
1. Sách chuyên khảo                
2. Sách giáo trình    17 13 15 8 14 16 83
3. Sách tham khảo                
4. Sách hướng dẫn                
Tổng                
  •  Tổng số sách (quy đổi): 
  • Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên CB cơ hữu:

2.Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị tham gia viết sách

Số lượng sách Sách chuyên khảo Sách giáo trình Sách tham khảo Sách hướng dẫn
Từ 1 đến 3 cuốn sách   83     
Từ 4 đến 6 cuốn sách        
Trên 6 cuốn sách        
Tổng số CB tham gia    83    

Bài báo

1.Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu được đăng tạp chí

Phân loại tạp chí Hệ số 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng (quy đổi)
 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5  33 16 28 19 27 55 178
 Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước 1,0  66 88 59 64 72 12 361
 Tạp chí / tập san của cấp trường 0,5  20 14 8 6 12 11 71
 Tổng   119 148 95 89 111 78 610
  • Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 
  • Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên CB cơ hữu:.

2.Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị tham gia viết bài đăng trên tạp chí trong 6 năm gần đây

Số lượng sách Tạp chí khoa học quốc tế Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước Tạp chí/ tạp san cấp trường
Từ 1 đến 5 bài báo      
Từ 6 đến 10 bài báo      
Từ 11 đến 15 bài báo      
Trên 15 bài báo      
Tổng số CB tham gia      

Chi tiết công trình công bố các Bộ môn:

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.