HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019

HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

HỌC KÌ 2 + HÈ NĂM HỌC 2016-2017

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.