VĂN BẢN QUY ĐỊNH

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Cấp Trường Cấp Khoa Ngày ban hành Trích yéu
  70/KSP 19/04/2024 Hướng dẫn ra đề thi kết thúc học phần
  64/KSP 09/04/2024 Danh sách các học phần tổ chức thi chung
  43/KSP 04/03/2024 Quy trình giao nhận lưu trữ bài thi kết thúc học phần
  177/TB-KSP 04/11/2022 Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần và lưu trữ bài thi
  97/KSP 08/09/2022 Quy trình dự giờ chuyên môn bậc đại học
2624/QĐ-ĐHCT   15/07/2022 Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, TLTK
25/QĐ-ĐHCT   10/01/2022 Quy định đào tạo trực tuyến của Trường ĐHCT
  150/TB-KSP 03/11/2021 Quy trình tổ chức thi và lưu trữ bài thi trực tuyến
  30/TB-KSP 08/04/2021 Quy trình thi kết thúc và đánh giá học phần
  305/TB-KSP 20/10/2015 Quy trình khiếu nại kết quả học tập sinh viên 

CỐ VẤN HỌC TẬP 

Số hiệu Ngày ban hành Trích yéu
3873/QĐ-ĐHCT 10/11/2020 Quyết định ban hành Quy định công tác cố vấn học tập
10/2016/TT-BGDĐT  05/04/2016 Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với CTĐT đại học hệ chính quy
    Hướng dẫn quy trình đánh giá điểm rèn luyện sinh viên của Phòng CTSV

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Số hiệu Ngày ban hành Trích yéu
    Quy trình quản lý đề tài cấp cơ sở do cán bộ thực hiện
    Quy trình tổ chức báo cáo seminar

TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Số hiệu Ngày ban hành Trích yéu
6018/QĐ-ĐHCT 31/12/2021 Quyết định ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên
871/QĐ-ĐHCT 14/04/2021 Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ

 

TÀI CHÍNH

Số hiệu Ngày ban hành Trích yéu
965/QĐ-ĐHCT  19/04/2021 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHCT
    Quy trình công tác dự toán phân giao kinh phí
    Quy trình tạm ứng, thanh toán
    Quy trình công tác đăng kí MST, giảm trừ gia cảnh, nộp thuế, quyết toán thuế, thu nhập cá nhân

TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yéu
1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Công văn thay thế CV769/QLCL-KĐCLGD vê tài liệu hướng dẫn tự đánh giá CTĐT của Cục QLCL
04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của  BGDĐT

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.