Năm 2019

 1. Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển. 2019. TƯ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX. Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 
 2. Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển. 2019. SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX. Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.
 3. Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển, Le Tuan Anh. 2019. KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HÀ CHÂU, TỈNH HÀ TIÊN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (1836). Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 
 4. Bùi Hoàng Tân. 2019. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO ĐỊNH HƯỚNG THỰC HỌC THỰC NGHIỆP. Thiết bị giáo dục. Số đặc biệt 8.2019. 67-69.
 5. Bùi Hoàng Tân. 2019. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BLENDED LEARNING TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Thiết bị giáo dục.
 6. Bùi Hoàng Tân. 2019. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỬ LIỆU HỌC ĐỐI VỚI SỬ LIỆU HÁN – NÔM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN. Thiết bị giáo dục.
 7. Nguyễn Văn Kham, Bùi Hoàng Tân. 2019. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VỀ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1955 – 1963) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Dạy và Học ngày nay.
 8. Phạm Đức Thuận. 2019. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG DỒN DÂN, PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở SÓC TRĂNG (1964 – 1965). Tạp chí Khoa học Đại học An Giang. 22 (1) - 2019. 22-28.
 9. Phạm Đức Thuận. 2019. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tạp chí Thiết bị Giáo duc. Số đặc biệt - Tháng 8 - 2019.
 10. Phạm Đức Thuận. 2019. QUAN ĐIỂM CỦA FRANK H.T RHODES VỀ GIÁO DỤC NHÂN VĂN QUA TÁC PHẨM "TẠO DỰNG TƯƠNG LAI - VAI TRÒ CỦA CÁC VIỆN ĐẠI HỌC HOA KỲ". Hội thảo khoa học "Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học", Trường Đại học Duy Tân, tháng 6-2019.
 11. Phạm Đức Thuận. 2019. GIAI ĐOẠN NHẬT BẢN CHIẾM ĐẢO PHÚ QUỐC TỪ NĂM 1940 ĐẾN NĂM 1942 VÀ TRONG NĂM 1945. Đồng Tháp Xưa và Nay (tập 66). Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh Đồng Tháp.
 12. Phạm Thị Phượng Linh. 2019. LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH Ở NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM (NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX). Nghiên cứu Đông Bắc Á. 3 (217). 68-77.
  13. Phạm Thị Phượng Linh. 2019. LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH Ở XIÊM VÀ VIỆT NAM (NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 201 (08). 79-86. 

Năm 2018

 1. Nguyễn Đức Toàn. 2018. VẬN DỤNG WEBQUEST TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. 11. 111-115.
 2. Nguyễn Đức Toàn. 2018. SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG CÁC BÀI GIẢNG LỊCH SỬ DÂN TỘC (1858 - 1918) TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 11. Tạp chí Giáo dục. 442. 53-56;35
 3. Nguyễn Đức Toàn. 2018. SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Thiết bị Giáo dục. 173. 52-55
 4. Nguyễn Đức Toàn. 2018. TÍCH HỢP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 201-208.
 5. Lê Thị Thúy Hương, Bùi Hoàng Tân. 2018. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRƯỚC TÁC ĐỘNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. 180. 1-3 và 28.
 6. Bùi Hoàng Tân. 2018. CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT ĐÔNG – TÂY TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TIỂU VÙNG DUYÊN HẢI PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Định hướng liên kết và phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long" tháng 11/2018 tại Trà Vinh. . 274-279.
 7. Bùi Hoàng Tân. 2018. ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ HÓA TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC. Thiết bị giáo dục. 176. 36-38.
 8. Bùi Hoàng Tân. 2018. ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Thiết bị giáo dục. 177. 2-4,59.
 9. Bùi Hoàng Tân. 2018. BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CHUYÊN NGHIỆP. Thiết bị giáo dục. 172. 123-125.
 10. Bùi Hoàng Tân. 2018. BẢN LĨNH VÀ TRÍ TUỆ CỦA QUÂN DÂN CẦN THƠ TRÊN TUYẾN LỬA LỘ VÒNG CUNG NĂM 1968.  "Lộ Vòng Cung Cần Thơ vành đai lửa". Thành ủy Cần Thơ. 206-213.
 11. Bùi Hoàng Tân. 2018. VẤN ĐỀ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN HÀ CHÂU TỈNH HÀ TIÊN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX THÔNG QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU ĐỊA BẠ NĂM MINH MẠNG THỨ 17 (1836). Khoa học Trường Đại học An Giang. 2. 23-36.
 12. Phạm Đức Thuận. 2018. QUAN HỆ NGOẠI GIAO ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI VUA LÊ THÁNH TÔNG (1460 – 1497). Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 4 (125) - 2018. 59-62
 13. Phạm Đức Thuận. 2018. LỘ VÒNG CUNG CẦN THƠ TRONG TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa", Nxb Chính trị Quốc gia.
 14. Phạm Đức Thuận. 2018. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU Ở NAM KỲ ĐẦU THẾ KỶ XX. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế. tập 12, số 3, 8/2018. 173-180.
 15. Phạm Đức Thuận. 2018. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (QUA KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 140 TÍN CHỈ). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 56.
 16. Trần Minh Thuận, 2018, Vấn đề ruộng đất và các cuộc đấu tranh tự phát của nông dân ở tỉnh Bạc Liêu thời Pháp thuộc, TCKH Đại học Thái Nguyên.

Năm 2017

 1. Phạm Đức Thuận. 2017. PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐẢO Ở VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY - QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC - TỈNH KIÊN GIANG (1986 - 2016). Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016) Những vấn đề khoa học và thực tiễn. . 379-386. (Đã xuất bản)
 2. Phạm Đức Thuận. 2017. CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN TRONG “QUỐC SÁCH” ẤP CHIẾN LƯỢC NHỮNG NĂM 1962 – 1963. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế. 6B. http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108.
 3. Phạm Đức Thuận. 2017. VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA BIỂN ĐẢO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH DU LỊCH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG). Hội thảo khoa học Quốc gia "Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam". . 643-653.
 4. Phạm Đức Thuận. 2017. NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Hội thảo Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017. . 768-775.
 5. Bùi Hoàng Tân. 2017. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN HÀ CHÂU, TỈNH HÀ TIÊN QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU ĐỊA BẠ NĂM MINH MẠNG THỨ 17 (1836). Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 117. 48-52.
 6. Bùi Hoàng Tân. 2017. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ. Giáo dục. Số đặc biệt 3/2017. 197-199,219.
 7. Bùi Hoàng Tân. 2017. ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Thiết bị giáo dục. 139. 7-8,30.
 8. Bùi Hoàng Tân. 2017. SỬ DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Thiết bị giáo dục. 142. 33-35.
 9. Bùi Hoàng Tân. 2017. HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM MÔN LỊCH SỬ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI. Thiết bị giáo dục. 148. 21-23
 10. Bùi Hoàng Tân. 2017. SỬ DỤNG TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Giáo dục. Số đặc biệt 08/2017. 192-194.
 11. Bùi Hoàng Tân. 2017. CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG QUA KẾT NỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Hội thảo Khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông". 724-730.
 12. Bùi Hoàng Tân. 2017. TÌNH HÌNH SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN HÀ CHÂU, TỈNH HÀ TIÊN QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU ĐỊA BẠ NĂM MINH MẠNG THỨ 17 (1836). Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. 15. 3-8.
 13. Bùi Hoàng Tân. 2017. TÌNH HÌNH TƯ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN HÀ CHÂU, TỈNH HÀ TIÊN QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU ĐỊA BẠ NĂM MINH MẠNG THỨ 17 (1836). Nghiên cứu Lịch sử. 499. 10-21
 14. Nguyễn Đức Toàn. 2017. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Thiết bị Giáo dục. 153. 58-60.
 15. Nguyễn Đức Toàn. 2017. GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI SẢN VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT ĐỊA PHƯƠNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI. Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử. 512-521
 16. Phạm Thị Phượng Linh. 2017. DẤU ẤN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC TRONG ĐỊA BÀN CƯ TRÚ VÀ KIẾN TRÚC NHÀ CỬA CỦA NGƯỜI VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017. 44-52.
 17. Trần Minh Thuận. 2017. Vấn đề nhân công đồn điền ở miền Tây Nam Kỳ nửa đầu thế kỉ XX, TCKH Trường Đại học Sài Gòn
 18. Trần Minh Thuận. 2017. Miền Tây Nam Kỳ thời Pháp thuộc-Sự tiếp xúc văn hóa dưới góc nhìn từ hệ thống kênh đào, TCKH Trường Đại học Cần Thơ
 19. Trần Minh Thuận.2017. Hoạt động kinh tế trong các đồn điền do người Pháp sở hữu ở miền Tây Nam Kỳ nửa đầu thế kỉ XX, TCKH Trường Đại học SP Hà Nội

Năm 2016

 1. Phạm Đức Thuận, Trịnh Quốc Gia, Lưu Việt Nông. 2016. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở MỸ THO THẾ KỶ XVII - XVIII. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016. . 1437-1444.
 2. Phạm Đức Thuận. 2016. CHÍNH SÁCH "ẤP TÂN SINH" Ở MIỀN TÂY NAM BỘ NĂM 1964. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 105. 76-79.
 3. Phạm Đức Thuận. 2016. PHONG TRÀO CHỐNG, PHÁ ẤP CHIÊN LƯỢC Ở CẦN THƠ TRONG NĂM 1964. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế. 4. 99-107.
 4. Phạm Đức Thuận. 2016. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ "ẤP CHIẾN LƯỢC" Ở MIỀN TÂY NAM BỘ TRONG NĂM 1963. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế. 122. 199-207.
 5. Phạm Đức Thuận. 2016. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. tạp chí dạy và học ngày nay. 1-2016. 43-45.
 6. Phạm Đức Thuận. 2016. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp chí giáo dục. Số Đặc biệt 2016. 53-55
 7. Phạm Đức Thuận. 2016. PHONG TRÀO CHỐNG, PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở TRÀ VINH (1961-1963). Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế. 2/2016. 107-116
 8. Phạm Đức Thuận. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH VŨ TRANG ĐẾN PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở CÀ MAU NĂM 1963. Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang. 9 (1/2016). 86-92.
 9. Phạm Đức Thuận. 2016. TỪ CHÍNH SÁCH DINH ĐIỀN ĐẾN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC (1957- 1963). Tạp chí khoa học Đại học Huế. 125. 223-234.
 10. Nguyễn Minh Tân, Phạm Đức Thuận. 2016. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC GIÁO SĨ TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á THẾ KỶ XVII: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ALEXANDRE RHODES TẠI VIỆT NAM. Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc năm 2016. . 1429 - 1436.
 11. Phạm Đức Thuận. 2016. PHONG TRÀO CHỐNG, PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở VĨNH LONG (1962-1963). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 48-54.
 12. Bùi Hoàng Tân. 2016. ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Thiết bị giáo dục. 133. 46-48.
 13. Bùi Hoàng Tân. 2016. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ THÔNG QUA MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC TRƯỜNG THPT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thiết bị giáo dục. 127. 64-67.
 14. Bùi Hoàng Tân. 2016. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Hội nghị khoa học năm 2016 "Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng. 114-121.
 15. Trần Minh Thuận. 2016. Việc khẩn hoang tỉnh Cần Thơ đầu thế kỉ XX, tạp chí Xưa và Nay
 16. Nguyễn Đức Toàn. 2016. SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHỤC VỤ DẠY HỌC LỊCH SỬ. Thiết bị Giáo dục. 128. 68-71.
 17. Nguyễn Đức Toàn. 2016. SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 11 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Giáo dục. 375. 38-41.
 18. Nguyễn Đức Toàn. 2016. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HIỆN DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Thiết bị Giáo dục. Số Đặc biệt. 55-57.
 19. Cao Mỹ Khanh, Nguyễn Đức Toàn. 2016. KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 10-18.
 20. Phạm Thị Phượng Linh. 2016. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC HỌC MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng. 2016. 183-187.
 21. Phạm Thị Phượng Linh. 2016. “TRẬT TỰ MỚI” Ở INDONESIA - MÔ HÌNH CẢI CÁCH “NỬA VỜI”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 90-95.

Năm 2015

 1. Phạm Đức Thuận. 2015. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TẠI ĐAI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ. tạp chí dạy và học ngày nay. 7/2015. 71-74.
 2. Phạm Đức Thuận. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG THẮNG LỢI TRÊN CHIẾN TRƯỜNG CÀ MAU ĐẾN PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở TÂY NAM BỘ 1963. Kỷ yếu hội nghị khoa hoc trẻ 2015 - Đại học Huế, 10/2015. . 275-282.
 3. Phạm Đức Thuận. 2015. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU TRONG NĂM 1964. Kỷ yếu hội nghị khoa hoc trẻ 2015 - Đại học Huế, 10/2015. . 283-287.
 4. Phạm Đức Thuận. 2015. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ "ẤP CHIẾN LƯỢC" Ở MIỀN TÂY NAM BỘ TRONG NĂM 1964. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. số 36. 87-94.
 5. Phạm Đức Thuận. 2015. QUỐC SÁCH "ẤP CHIẾN LƯỢC" CỦA MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN TÂY NAM BỘ (1962 - 1963). Tạp chí Lịch sử quân sự. số 287. 34-39.
 6. Phạm Đức Thuận. 2015. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ. KỶ YẾU HỘI THẢO NĂM 2015 - CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG. . 90-95.
 7. Phạm Đức Thuận. 2015. VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC NGUỒN LỰC DU LỊCH TỪ LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM Ở PHÚ QUỐC. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng Me Kong". . 210-216.
 8. Phạm Đức Thuận. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN THẮNG ĐẦM DƠI - CÁI NƯỚC - CHÀ LÀ (1963) VÀ CHIẾN THẮNG BÌNH GIÃ (1964) ĐẾN PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 92-96.

  9. Bùi Hoàng Tân. 2015. LONG HỒ DINH VÀ VAI TRÒ KẾT NỐI KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 1-8.

  10. Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Thị Côi. 2015. TÌM HIỂU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (LỊCH SỬ 11) Ở ĐỊA PHƯƠNG. Tạp chí giáo dục. Số 368. 32-35.

  11. Nguyễn Đức Toàn, Cao Mỹ Khanh. 2015. KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015. . 560-566.

  12. Nguyễn Đức Toàn. 2015. SỬ DỤNG TƯ LIỆU GỐC ĐỂ GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số 123. 25-28.

  13. Nguyễn Đức Toàn. 2015. SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số 121. 12-15.

  14. Nguyễn Đức Toàn. 2015. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH. Đồng Tháp xưa và nay. Số 50. 51-54.

  15. Nguyễn Đức Toàn. 2015. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số 120. 73-76.

  16. Nguyễn Đức Toàn. 2015. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ. Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 5 (01). 37-42.

  17. Nguyễn Đức Toàn. 2015. SỬ DỤNG TƯ LIỆU GỐC ĐỂ GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (QUA CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 10). Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015. . 226-231.

  18. Nguyễn Đức Toàn. 2015. MÔN LỊCH SỬ VỚI VIỆC GIÁO DỤC CHO HỌC SINH Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 38-43.

  19. Nguyễn Đức Toàn. 2015. TÌM HIỂU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 90-96.

  20. Nguyễn Đức Toàn. 2015. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT TÂY NAM BỘ THẾ KỈ XVII – XVIII. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 18-23.

Năm 2014

 1. Phạm Đức Thuận, Lý Hoàng Luân. 2014. TÌM HIỂU NGUỒN GỐC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔNG QUA TRUYỆN DÂN GIAN CỦA CỘNG ĐỒNG KHMER. Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014. . 771-776.
 2. Phạm Đức Thuận. 2014. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ ĐẾN CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PHÁP Ở ĐÔNG DƯƠNG (1945 - 1954). Hội thảo khoa học Quốc gia - Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Nxb ĐHQG Tp HCM tháng 5/2014. . 227-238.
 3. Phạm Đức Thuận. 2014. TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở PHÚ QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẠO CAO ĐÀI. Hội thảo cấp quốc gia năm 2014: "Tín ngưỡng Thờ Mẫu Ở Nam Bộ - Bản sắc và Giá trị", Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4/2014. . 604-610.
 4. Phạm Đức Thuận. 2014. LỊCH SỬ LÀNG NGHỀ VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN - PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC ? TỈNH KIÊN GIANG. hội thảo khoa học Làng nghề và Phát triển du lịch - Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và Đại học Sipalkon, tháng 3/2014. Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh . 629-636.
 5. Phạm Đức Thuận. 2014. CHIẾN THẮNG ĐẦM DƠI - CÁI NƯỚC - CHÀ LÀ (1963) - ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG TRONG PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN TÂY NAM BỘ. Hội nghị Khoa học Sau đại học Đại học Sư phạm Huế lần thứ II, tháng 10 năm 2014.Nxb ĐH Huế. 405-410.
 6. Phạm Đức Thuận. 2014. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÔNG QUA TÁC PHẨM ''BÀN VỀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG'' CỦA THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT. Hội thảo khoa học Quốc gia - Phát triển bê?n vư?ng Đồng bằng sông Cửu Long ? Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 1/2014. 240-245
 7. Phạm Đức Thuận. 2014. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ ĐẾN CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PHÁP Ở ĐÔNG DƯƠNG (1945 - 1954). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 33-38.
 8. Phạm Đức Thuận. 2014. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2000. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 74-79.
 9. Bùi Hoàng Tân, Ngô Thị Ngọc Linh. 2014. QUÁ TRÌNH KHAI KHẨN VÙNG ĐẤT NAM BỘ DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN THÔNG QUA TRƯỜNG HỢP LONG HỒ DINH. Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014. 742-748.
 10. Bùi Hoàng Tân, Nguyễn Thị Ngọc Thư. 2014. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁC DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM SÔNG HẬU. Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014. . 788-794.
 11. Bùi Hoàng Tân. 2014. GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014. . 872-878.
 12. Nguyễn Đức Toàn. 2014. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT TÂY NAM BỘ THẾ KỈ XVII - XVIII. Khoa học Cần Thơ. 03 (49). 36-39.
 13. Nguyễn Đức Toàn. 2014. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Dạy và học ngày nay. 09. 53-56.
 14. Nguyễn Đức Toàn. 2014. XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 20-26.

Năm 2013

 1. Phạm Đức Thuận. 2013. CHIẾN THẮNG ĐẦM DƠI CÁI NƯỚC CHÀ LÀ-THẮNG LỢI CỦA TƯ TƯỞNG HCM VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN. Kỷ yếu Hội thảo 50 năm chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà La Ý nghĩa và Bài học, Nxb Phương Đông.
 2. Phạm Đức Thuận. 2013. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TẠI TRƯỜNG ĐHCT. Tạp chí Giáo dục (số 318)
 3. Phạm Đức Thuận. 2013. GS PHẠM XUÂN HỘ VÀ GS NGUYỄN DUY XUÂN ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN ĐHCT 1966-1975. Tạp chí Xưa và nay (số 439).
 4. Phạm Đức Thuận, DUONG TU XUYEN. 2013. LỊCH SỬ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25.
 5. Phạm Đức Thuận. 2013. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TẠI XÃ NHƠN NGHĨA - HUYỆN PHONG ĐIỀN - TP CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 82-85.
 6. Phạm Đức Thuận. 2013. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - TRIỀU TIÊN TRONG LỊCH SỬ (GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ XII ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 88-92.
 7. Bùi Hoàng Tân. 2013. CHIẾN THẮNG ĐẦM DƠI, CÁI NƯỚC, CHÀ LÀ-KHẲNG ĐỊNH TINH THẦN QUYẾT ĐÁNH, QUYẾT THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC CỦA QUÂN VÀ DÂN MIỀN TÂY NAM BỘ. Kỷ yếu hội thảo 50 năm Chiến thắng đầm dơi, cái nước, chà là (1963-2013), Nxb Phương Đông.
 8. Bùi Hoàng Tân. 2013. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ THÔNG QUA MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC TRƯỜNG THPT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 1-5.

Năm 2012

 1. Phạm Đức Thuận. 2012. THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT VÀ VẤN ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐBSCL. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt với Cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia.
 2. Phạm Đức Thuận. 2012. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY, Tạp chí Giáo dục (số 297).
 3. Phạm Đức Thuận. 2012. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm, Nxb Giáo dục .
 4. Phạm Đức Thuận. 2012. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NCKH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ, Kỷ yếu hội nghị SV NCKH toàn quốc, Nxb ĐHSP.
 5. Trần Minh Thuận (2012), Một số biểu hiện của sự giao lưu và tiếp xúc văn hóa của cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong lịch sử, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
 6. Nguyễn Hoàng Vinh và Lê Thị Minh Thu (2012), “Sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Cần Thơ”, TCKH Trường ĐH Cần Thơ, số 22b/2012.

Năm 2006 - 2011

1. Trần Minh Thuận, 2006, Đời sống tâm linh người Khmer Nam Bộ, tạp chí Dân tộc và thời đại

2. Trần Minh Thuận, 2007, Sinh hoạt vật chất của người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạp chí Dân tộc và thời đại.

3. Trần Minh Thuận, 2008, Văn hoá-văn nghệ dân gian Cần Thơ, Hội VNNT Cần Thơ

4. Trần Minh Thuận, 2011, Phong tục người Việt vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ

5. Trần Minh Thuận, 2010, Văn hóa dân gian Cần Thơ, tạp chí Văn nghệ TP.HCM

6. Trần Minh Thuận, 2010, Kinh đào đối với sự phát triển của kinh tế Cần Thơ thời Pháp thuộc, Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ.

7. Trần Minh Thuận, 2011, Kinh tế nông nghiệp và đời sống người nông dân Cần Thơ nửa đầu thế kỉ XX, Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ

8.Trần Minh Thuận, 2011, Bàn về cách sử dụng phấn và bảng trong dạy học lịch sử ở nhà trường phổ thông trung học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học về phát triển năng lực giáo viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.