STT Thời gian Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm

Cấp nhà nước (Nafosted)

         
         

Cấp Bộ

         
         
         
         

Đề tài cấp Tỉnh

         
         

Đề tài cấp Cơ sở (Trường)

1 2015   Lịch sử trường Đại học Cần Thơ (1966-1992)  Nguyễn Hoàng Vinh
2 2018   Lịch sử trường Đại học Cần Thơ (1992-2000)  Trần Minh Thuận
3 2013   Giao lưu và tiếp biến văn hóa Nam Bộ qua kiến trúc Trần Minh Thuận
4 2016   Phong trào chống phá Ấp Chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961-1963) Phạm Đức Thuận
5 2018 - 2019   Vận dụng phần mềm Mindmap trong thiết kế bài học lịch sử Nguyễn Đức Toàn
6 2020   Phong trào Đông Du ở Nam Kỳ (1905 - 1908) Phạm Đức Thuận
7 2020   Tiến trình định cư của đồng bào miền bắc di cư ở Đồng bằng sông Cửu long (1954 - 1963) Bùi Hoàng Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.