CÔNG KHAI BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Giáo dục Tiểu học trình độ đại học

  • Báo cáo tự đánh giá
  • Danh mục minh chứng

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Địa lý trình độ đại học

  • Báo cáo tự đánh giá
  • Danh mục minh chứng

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử trình độ đại học

  • Báo cáo tự đánh giá
  • Danh mục minh chứng

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Tin học trình độ đại học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Vật lý trình độ đại học

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học trình độ đại học

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học trình độ đại học

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trình độ đại học

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.