PLAN DETAIL FOR ACTIVITIES CTU STUDENTS AND DNUE STUDENTS

From Feb. 07, 2017 to Feb. 16, 2017

TIME

ACTIVITIES

PERSON

PLACE

NOTE

Feb. 7, 2017: Arrive to Can Tho city, check in hotel (Dr. Tong pick up)

Evening: Welcome party

Feb. 8, 2017

Morning

8:30-11:00

Visitting School of Education, Campus tour

 

Dean, vice Dean School of Education, DNUE students and CTU students

School of Ecuaction

DPPE

Afternoon

14:30-16:00

Activities in primary school (Tay Do primary school, it is far from Can Tho city about 25km)

Visitting class 1 anf class 2

DNUE students

Primary school

Huy, C. Hóa, Hương

Feb. 9,2017

Morning

9:00-10:30

Activities in primary school (Tay Do primary school)

Class 1: Art 1, Physical 1

Class 2: Physical 1, music 1

DNUE students

Primary school

Th. Minh, Lộc

Afternoon

14:00-16:30 

Activities in primary school (Tay Do primary school)

Class 1: Music 2, Art 2, Physical 2

Class 2: Art 2, Physical 2, music 2

DNUE students

Primary school

Th. Minh, Lộc

Feb. 10, 2017

Morning

9:00-11:00

Activities in primary school (Tay Do primary school)

Class 1: Music 3, Art 3, Physical 3

Class 2: art 3, physical 3, music 3

Lunch with principal primary school, say goodbye

DNUE students

DNUE invite lunch meal

Primary school

 

Th. Tòng, C.Hóa, Hương

Afternoon

14:00-16:30 

Take a rest, free

 

 

 

 

Feb. 11, 2017

 

Going to Ben Tre, play traditional game (fishing), drive boat on driver... (all day)

 

 DNUE and 5 CTU students

 Ben Tre Province, Touriszm company take care

DPPE

Feb. 12, 2017

 

Free, take a rest and prepare lesson

DNUE

 

 

Feb. 13, 2017

Morning

9:00-10:30

Activities in primary school (Long Hoa 2), it is far from Cantho about 4km: visiting two classes 

DNUE students

Primary school

Huy, Hương, Minh, Tòng

Afternoon

14:00-16:30

- class 1: Music 1, Art 1, Physical 1

- Class 2: Art 1, Physical 1, Music 1

DNUE students

Primary school

Tòng, Minh

Feb. 14. 2017

Morning

9:00-10:30

- Class 1: Music 2, Art 2, Physical 2

- Class 2: Art 2, Physical 2, Music 2

DNUE students

Primary school

Tòng, Lộc

Afternoon

14:00-16:30

- Class 1: Music 3

- Class 2: Art 3

DNUE students

Primary school

Tòng, Lộc

Feb. 15, 2017

Morning

9:00-10:30

- Class 1: Art 3, Phycical 3

- Class 2: Physical 3, Music 3

 - lunch time with principal primary school

 DNUE students

 DNUE invite lunch meal

 Primary school

Hóa, Hương

Afternoon

14:00-16:30

going traditional market, shopping buy sourvenir

- farewell party (School of Education invite) 

DNUE and CTU students

Can Tho city

Tòng

Feb. 16: going to HCM, visitting somwhere in HCM (Independence Palace, Women Museum...); Departure to Korea (Hương, Minh)

 

Planing for DNUE

Time: From Jan. 12, 2017 to Jan. 14, 2017 

Time

Activities

Notes

 Jan. 12, 2017

Welcome dinner at Nam Bo restaurant

Department of Preschool and Primary invite (DPPE)

 

 

 

Jan. 13, 2017

-8:30–9:00: Meeting Rector (or vice Rector), Dean School of Education

School of Education DPPE

- 9:00-11:00: Visiting Long Hoa 2 Primary school.

- visiting Binh Thuy Temple, lunch.

Dr. Huy, Huong, Minh

14:00-16h00: city tour

Dr. Tong, Loc

18h30: dinner

School of Education

Jan. 14, 2017

7:00: Going floating market, fruit garden

Luch, say goodbye

Ms. Hoa and Huong

 

프로그램 일정 Kế hoạch chương trình 

베트남 컨터광역시 교원연수 초등학교 지원 봉사활동 1(6.20-25)

Đào tạo giáo viên Thành phố Cần Thơ Việt Nam và hoạt động tình nguyện cho trường tiểu học Lần 1 (20-25/6)

6/20 (월) (Thứ 2) ngày 20/6

오전

Buổi sáng

대구-부산-호치민-컨터(이동)

Daegu - Busan - Hồ Chí Minh - Cần Thơ (di chuyển)

늦은 오후

Buổi chiều muộn

강사진들 베트남어 배우기(강사:, 저녁식사

Tất cả giáo viên học tiếng Việt ăn tối

6/21(화) (Thứ 3) ngày 21/6

시간

Thời gian

교실(A)

Lớp (A)

교실(B)

Lớp (B)

교실(C)

Lớp (C)

08:00∼08:30

접수 Tiếp nhận

08:30∼12:00

사회: Trinh Quoc Lap (컨터대교수)

MC: Trịnh Quốc Lập (Giáo sư trường ĐH Cần Thơ)

연수 개회식/ 축사 (컨터대 총장, 컨터광역시 교육청 초등국장, 컨터광역시 국제협력과장), 개회특강 (손장호교수), 대구광역시소개 등

Lễ khai mạc/Diễn văn chúc mừng (Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ, Trưởng ban giáo dục tiểu học TP Cần Thơ, Trưởng phòng hợp tác quốc tế TP Cần Thơ), Bài giảng khai mạc (Giáo sư Son, Jang-Hô), Giới thiệu về TP Deagu...

12:00∼13:30

점심 Ăn trưa

13:30∼16:30

한국초등교육소개(DNUE)/

LEE, Young-Ki

Giới thiệu giáo dục tiểu học Hàn Quốc (DNUE)/ Giảng viên Lee Yeong-Gi

ICT교육(DNUE)/

BAE, Young-Kwon

Giáo dục ICT (DNUE)/ Giáo sư Bae Yeong-Gwon

창의적국어교육(DNUE)/

PARK, Chang-Gyoon

Giáo dục quốc ngữ sáng tạo (DNUE)/ Giáo sư Park Chang-Gyun

13:30∼16:30

컨터대학교 학생대상 강의 (대구시청 팀), 방문교육

Bài giảng cho SV trường ĐH Cần Thơ (nhóm tòa thị chính Deagu), đến trường dạy

안전교육(1)/

HEO, Jae-Yeung,

KIM, Gil-Seong

Giáo dục an toàn (1)

건강 및 보건 교육/

JEON, Hyun-Sook

Giáo dục sức khỏe và y tế

16:30∼17:00

초등학교 방문(NGOI SAO 초등학교)

Tham quan trường tiểu học (Trường tiểu học Ngôi Sao)

6/22(수) (Thứ 4) ngày 22/6

08:00∼09:50

안전교육(1)/

HEO, Jae-Yeung,

KIM, Gil-Seong

Giáo dục an toàn (1)

건강 및 보건 교육/

JEON, Hyun-Sook

Giáo dục sức khỏe và y tế

이미지 메이킹/

KIM, Bo-Ha

Image Making

09:50∼10:10

휴식 Nghỉ giải lao

10:10∼12:00

이미지 메이킹/

KIM, Bo-Ha

Image Making

안전교육(1)/

HEO, Jae-Yeung,  KIM, Gil-Seong

Giáo dục an toàn (1)

건강 및 보건 교육/

JEON, Hyun-Sook

Giáo dục sức khỏe và y tế

12:00∼13:30

점심 Ăn trưa

13:30∼16:30

ICT교육(DNUE)/

BAE, Young-Kwon

Giáo dục ICT (DNUE)/ Giáo sư Bae Yeong-Gwon.

창의적국어교육(DNUE)/

PARK, Chang-Gyoon

Giáo dục quốc ngữ sáng tạo (DNUE)/ Giáo sư Park Chang-Gyun

한국초등교육소개(DNUE)/

LEE, Young-Ki

Giới thiệu giáo dục tiểu học Hàn Quốc (DNUE)/ Giảng viên Lee Yeong-Gi

13:30∼16:30

컨터대학교 학생대상 강의 (대구시청 팀), 방문교육)

Bài giảng cho SV trường ĐH Cần Thơ (nhóm tòa thị chính Deagu), đến trường dạy

안전교육(1)/

HEO, Jae-Yeung, KIM, Gil-Seong

Giáo dục an toàn (1)

건강 및 보건 교육/

JEON, Hyun-Sook

Giáo dục sức khỏe và y tế

16:30∼17:00

강사진들 모두 컨터시청 방문(?), 대구광역시 접촉 필요

Tất cả giáo viên tham quan Tòa thị chính Cần Thơ, cần liên hệ với Tòa thị chính Deagu

6/23 (목) (Thứ 5) ngày 23/6

08:30∼10:30

건강 및 보건 교육/

JEON, Hyun-Sook

Giáo dục sức khỏe và y tế

이미지 메이킹/

KIM, Bo-Ha

Image Making

안전교육(1)/

HEO, Jae-Yeung, KIM, Gil-Seong

Giáo dục an toàn (1)

10:30∼12:00

수강생들과 대구시청 팀 만남 (개인적인 질문 및 상담 등)

진행: 이현모 팀장(대구시청)

Gặp gỡ giữa nhóm Tòa thị chính Deagu với sinh viên tham gia buổi học (hỏi và tư vấn riêng). Tiến hành: Nhóm trưởng Lee, Hyeon-Mo (Tòa thị chính Deagu)

12:00∼13:30

점심 Ăn trưa

13:30∼16:30

창의적국어교육(DNUE)/

PARK, Chang-Gyoon

Giáo dục quốc ngữ sáng tạo (DNUE)/ Giáo sư Park Chang-Gyun

한국초등교육소개(DNUE)/

LEE, Young-Ki

Giới thiệu giáo dục tiểu học Hàn Quốc (DNUE)/ Giảng viên Lee Yeong-Gi

ICT교육(DNUE)/

BAE, Young-Kwon

Giáo dục ICT (DNUE)/ Giáo sư Bae Yeong-Gwon

13:30∼16:30

컨터대학교 학생대상 강의 (대구시청 팀), 방문교육

Bài giảng cho SV trường ĐH Cần Thơ (nhóm tòa thị chính Deagu), đến trường dạy

안전교육(1)/

HEO, Jae-Yeung, KIM, Gil-Seong

Giáo dục an toàn (1)

건강 및 보건 교육/

JEON, Hyun-Sook

Giáo dục sức khỏe và y tế

6/24 (금) (Thứ 6) ngày 24/6

09:00∼14:00

초등학교 지원 프로그램 실행, 현지 초등학교 교직원과 같이 면담 및 점심식사(도시락)

Tiến hành chương trình hỗ trợ trường tiểu học, gặp mặt và ăn trưa cùng giáo viên trường tiểu học tại địa phương (cơm hộp)

14:00~ 15:00

컨터대학교로 이동 (move to CanTho university)

15:00∼18:00

베트남 음식 배우기 및 음식나누기(강사:

Nguyen Hong Nam), 1진 송별회

Học nấu món Việt và cùng nhau ăn (Giáo viên: Nguyễn Hồng Nam), chia tay lần 1

6/25 (토) (Thứ 7) ngày 25/6

06:00~ 13:00

수상시장 방문 및 아침식사 - Tham quan chợ nổi and Breakfast

컨터광역시 전통시장 방문 등- Tham quan chợ truyền thống của TP Cần Thơ

13:00

컨터-호치민-부산-대구(야간비행) - Cần Thơ - Hồ Chí Minh - Busan - Daegu (chuyến bay đêm)

     프로그램 일정 Kế hoạch chương trình

 베트남 컨터시 교원연수 초등학교 지원 봉사활동 2(6.27-7.02)

Đào tạo giáo viên Thành phố Cần Thơ Việt Nam và hoạt động tình nguyện cho trường tiểu học Lần 2 (27/06-02/07)

6/27 (월) (Thứ 2) ngày 27/6

오전

Buổi sáng

대구-부산-호치민-컨터(이동)

Daegu - Busan - Hồ Chí Minh - Cần Thơ (di chuyển)

늦은 오후

Buổi chiều muộn

강사진들 베트남어 배우기(강사:Trinh Thi Huong), 저녁식사

Tất cả giáo viên học tiếng Việt (Giáo viên: Trịnh Thị Hương), ăn tối

6/28(화) (Thứ 3) ngày 28/6

시간

Thời gian

교실(A)

Lớp (A)

교실(B)

Lớp (B)

교실(C)

Lớp (C)

09:00∼12:00

특수통합교육(DNUE)/

Min, Cheon-Sik

Giáo dục tổng hợp đặc biệt (DNUE)/ Giáo sư Min Cheon-Sik

수학영재교육(DNUE)/

Son, Gyo-Yong

Giáo dục nhân tài toán học (DNUE)/ Giáo sư Son Gyo-Yong

체육교육과정소개(DNUE)/

Choi, Heung-Seop

Giới thiệu quá trình giáo dục thể chất (DNUE)/ Giáo sư Choi Heung-Seop

09:00∼12:00

컨터대학교 학생 대상 강의 (대구시청 팀), 방문교육

Bài giảng cho sinh viên trường ĐH Cần Thơ (nhóm tòa thị chính Deagu), đến trường dạy

안전교육(2)/

JEONG,Ki-Nam, KIM, Gin-Ok

Giáo dục an toàn (2)

저글링/

KWON, Hyeok-Dong

Trò chơi tung hứng

12:00∼13:00

점심 Ăn trưa

13:00∼14:50

안전교육(2)/

JEONG, Ki-Nam, KIM, Gin-Ok

Giáo dục an toàn (2)

한국요리교육/

RYU, Jung-Sook

Dạy nấu món Hàn Quốc

저글링/

KWON, Hyeok-Dong

Trò chơi tung hứng

14:50∼15:10

휴식 Nghỉ giải lao

15:10∼17:00

저글링/

KWON, Hyeok-Dong

Trò chơi tung hứng

안전교육(2)/

JEONG, Ki-Nam,

KIM, Gin-Ok

Giáo dục an toàn (2)

한국요리교육/

RYU, Jung-Sook

Dạy nấu món Hàn Quốc

17:00∼

수강생들과 대구교육대팀 만남 (개인적인 상담 등)/

진행, 민천식교수

Gặp gỡ giữa trường ĐH Giáo dục Deagu với sinh viên tham gia lớp học (tư vấn riêng...)

Tiến hành: Giáo sư Min, Cheon-Sik

6/29 () (Thứ 4) ngày 29/6

09:00∼12:00

수학영재교육(DNUE)/

Son Gyo-Yong

Giáo dục nhân tài toán học (DNUE)/ Giáo sư Son Gyo-Yong

체육교육과정소개(DNUE)/

Choi Heung-Seop

Giới thiệu quá trình giáo dục thể chất (DNUE)/ Giáo sư Choi Heung-Seop

특수통합교육(DNUE)/

Min Cheon-Sik

Giáo dục tổng hợp đặc biệt (DNUE)/ Giáo sư Min Cheon-Sik

09:00∼12:00

컨터대학교 학생 대상 강의 (대구시청 팀), 방문교육

Bài giảng cho sinh viên trường ĐH Cần Thơ (nhóm tòa thị chính Deagu), đến trường dạy

안전교육(2)/

JEONG, Ki-Nam, KIM, Gin-Ok

Giáo dục an toàn (2)

저글링/

KWON, Hyeok-Dong

Trò chơi tung hứng

12:00∼13:00

점심 Ăn trưa

13:00∼15:00

한국요리교육/

RYU, Jung-Sook

Dạy nấu món Hàn Quốc

저글링/

KWON, Hyeok-Dong

Trò chơi tung hứng với bóng

안전교육(2)/

JEONG, Ki-Nam,

KIM, Gin-Ok

Giáo dục an toàn (2)

15:00∼17:00

초등학교 방문(LO VONG CUNG 초등학교)

Thăm quan trường tiểu học (Trường tiểu học Lộ Vòng Cung)

6/30 (목) (Thứ 5) ngày 30/6

09:00∼12:00

체육교육과정소개(DNUE)/

Choi Heung-Seop

Giới thiệu quá trình giáo dục thể chất (DNUE)/ Giáo sư Choi Heung-Seop

특수통합교육(DNUE)/

Min Cheon-Sik

Giáo dục tổng hợp đặc biệt (DNUE)/ Giáo sư Min Cheon-Sik

수학영재교육(DNUE)/

Son Gyo-Yong

Giáo dục nhân tài toán học (DNUE)/ Giáo sư Son Gyo-Yong

09:00∼12:00

컨터대학교 학생 대상 강의 (대구시청 팀), 방문교육

Bài giảng cho sinh viên trường ĐH Cần Thơ (nhóm tòa thị chính Deagu), đến trường dạy

안전교육(2)/

JEONG, Ki-Nam, KIM, Gin-Ok

Giáo dục an toàn (2)

저글링/

KWON, Hyeok-Dong

Trò chơi tung hứng

12:00∼13:00

점심 Ăn trưa

13:00∼15:30

사회: Nguyen Hong Nam (컨터대교수)

연수 폐회식/폐회 특강, 지속가능발전교육(ESD)(손장호교수),

하모니카 독주회(대구시청), 초등학생 하모니카 연주회 등

제1회, 연수 이수증 수여(대구교육대팀/대구시청팀), 기념촬영

MC: Nguyễn Hồng Nam (Giáo sư trường ĐH Cần Thơ)

Lễ bế mạc khóa đào tạo/ Bài giảng bế mạc, Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) Son Jang-Hô, Độc diễn kèn Ác-mô-ni-ca (tòa thị chính Deagu), Biểu diễn kèn Ác-mô-ni-ca của học sinh tiểu học lần 1, Trao tặng giấy hoàn thành khóa đào tạo (Trường ĐH Giáo dục Deagu/ Tòa thị chính Deagu), Chụp hình lưu niệm

7/1 (금) (Thứ 6) ngày 1/7

09:00∼14:00

초등학교 지원 프로그램 실행, 현지 초등학교 교직원과 같이 면담 및 점심식사(도시락) Tiến hành chương trình hỗ trợ trường tiểu học, gặp mặt và ăn trưa cùng giáo viên trường tiểu học tại địa phương.

14:00~ 15:00

컨터대학교로 이동 (move to CanTho university)

15:00∼18:00

베트남 음식 배우기 및 음식나누기(강사:Nguyen Hong Nam), 2진 송별회

Học nấu món Việt và cùng nhau ăn (Giáo viên: Nguyễn Hồng Nam), chia tay lần 1

7/2 (토) (Thứ 7) ngày 2/7

06:00~13:00

수상시장 방문 등 Tham quan chợ nổi...

컨터광역시 전통시장 방문 등. Tham quan chợ truyền thống của TP Cần Thơ

13:00

컨터-호치민-부산-대구(야간비행). Cần Thơ - Hồ Chí Minh - Busan - Daegu 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.