Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang ISI
12  2020 Nguyen Phu Loc, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ho, Nguyen Duc Toan, Duong Huu Tong

Factors affecting the academic results of master students in mathematics education at can tho university, vietnam: a survey study

European Journal of Education Studies    
11  2020 Nguyen Phu Loc, Duong Huu Tong, Nguyen Thi Bich Tram, Vo Hong Ky, Huynh Minh Nhut, Nguyen Thi Thu Hai

Students’opinions on vocational guidance: a case study

European Journal of Education Studies

   
10  2020 Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen A Case Study Of Developing Students’ ProblemSolving Skills Through Addressing Real-World Problems Related To Fractions In Primary Schools

International journal of scientific & technology research

Volum 9, p. 2809-2818  
2020 Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen, Pham Hung Cuong  Applying Experiential Learning to Teaching the Equation of a Circle: A Case Study European Journal of Educational Research  Volum 9, p.239-255  
2019 Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen  Developing the Competency of Mathematical Modelling: A Case Study of Teaching the Cosine and Sine Theorems  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research  Volum 18, p 18-37  
2017  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc Students’ errors in solving mathematical word problems and their ability in identifying errors in wrong solutions  European Journal of Education Science  Vol-3. Iss-6 (2017)  
2017 Dương Hữu Tòng An investigation of errors related to solving problems on percenteages The International Journal Of Engineering And Science (IJES) Volume 6, Issue 3, p 5-9.   
2017 Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Ngô Thị Bé Hai The investigation of primary school students’ ability to identify quadriaterals The International Journal Of Engineering And Science (IJES) Volume 6, Issue 3, p 93-99  
2017 Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Phan Thái Châu Identifying the concept“fraction” in primary school students: the investigation in vietnam Educational Research and Reviews Volume 12, Issue 3, 531-539  
2016  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng  Problem-solving capacity of students: a study of solving problems in different ways  The International Journal Of Engineering And Science (IJES)  Volume 5, Issue 9, p 60-63  . 
2016 Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Huỳnh Hữu Đào Vũ Different solutions to a mathematical problem: a case study of calculus 12 The International Journal Of Engineering And Science (IJES) Volume 5, Issue, p 40-44  
 1 2016 Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Nguyễn Thị Phương Chi The investigation of the problem-solving capacity of primary school students: a case study Scholars Bulletin Vol-2, Iss-11 (Nov, 2016), p 609-612.   

 

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang QG
49 2019 Trịnh Thị Hương

Giới thiệu phương pháp giảng dạy hội thoại theo mô hình chuyển giao kĩ năng đọc trong dạy đọc cho học sinh tiểu học

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 55, Số 2. Trang 65-71  
48 2019 Trịnh Thị Hương, Lữ Hùng Minh

Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản theo thể loại cho học sinh tiểu học bằng sơ đồ tư duy

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 55, Số 3, trang 65-71  
 47 2019 Phạm Hùng Cường, Dương Hữu Tòng Dạy học thông qua trải nghiệm: Một số vận dụng vào dạy học Toán 10 Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt, kỳ 1 (5/2019), Trang: 65-68  
 46  2019 Nguyễn Phương ThảoBùi Phương UyênDương Hữu Tòng Dạy học khám phá và chứng minh định lý toán học với suy luận tương tự Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt, kỳ 1 (5/2019), Trang: 76-79  
 45 2019 Lê Thị Giang, Dương Hữu Tòng Vận dụng quy trình mô hình hóa vào giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học Hình học 10 Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt, kỳ 1 (5/2019), Trang: 72-75  
 44 2019  Nguyễn Kim Ngân, Dương Hữu Tòng  Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán ở trường Trung học cơ sở Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt, kỳ 1 (5/2019), Trang: 53-57  
 43 2019  Huỳnh Thái Lộc  Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học Toán theo tiến độ cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Tạp chí Giáo dục  Số 448, kì II, trang 48-51  
 42 2018 Dương Hữu Tòng, Hồ Thị Ánh Như, Bùi Nguyên Phương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Tính, Trần Thị Ngọc Trân, Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hiếu, Lâm Thị Kim Nhân Nghiên cứu sai lầm của học sinh khi tính đạo hàm của hàm số tại một điểm theo cách tiếp cận didactic Tạp chí khoa học trường ĐHSP TPHCM Số 15, trang 48  
 41  2018  Huỳnh Thái Lộc  Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho Giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mô hình trường học mới tại Việt Nam  Tạp chí Giáo dục  Số 422, kì II, trang 35-39  
 40 2018 Trịnh Thị Hương, Lữ Hùng Minh Thực trạng dạy đọc ở một số trường ở TP Cần Thơ Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 82, trang 79-83  
 39 2017 Dương Hữu Tòng, Trần Văn Tuấn, Bùi Phương Uyên Phân tích thực hành giảng dạy khái niệm logarit theo cách tiếp cận didactic: một nghiên cứu trường hợp Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ    
 38 2017 Bùi Phương Uyên, Dương Hữu Tòng Quy trình dạy học khám phá khái niệm toán học với suy luận tương tự Tạp chí Giáo dục và Xã hội    
 37 2017 Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Lữ Hùng Minh Tổ chức dạy đọc hiểu cho HS tiểu học theo mô hình đọc hỗ trợ Tạp chí Khoa học xã hội  số 77, tháng 8/2017  
 36 2017 Trịnh Thị Hương, Võ Hoài Thịnh Phát triển tư duy đọc phản biện cho HS tiểu học Tạp chí Khoa học xã hội số 79, tháng 10/2017  
 35  2016  Dương Hữu Tòng, Trần Trí Tâm  Tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP HCM  Số 10 (88), trang 44-59.  
 34 2016 Dương Hữu Tòng Vận dụng mô hình dị biệt vào dạy học khái niệm toán học ở tiểu học  Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 67 (128), trang 27-19  
 33 2016 Dương Hữu Tòng, Trần Văn Tuấn Dạy học bằng mô hình hóa toán học: một chiến lược dạy học khái niệm logarit ở trường phổ thông Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 46, trang 62-72  
 32 2016 Dương Hữu Tòng Tổ chức cho học sinh lớp 4 tiếp cận phân số dựa trên “số phần / toàn thể” thông qua hoạt động giải bài toán Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 43, trang 93-102  
 31 2016  Trịnh Thị Hương, Bùi Lê Diễm  Tích hợp dạy đọc viết cho học sinh tiểu học bằng webquest  Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 61, trang 57-60  
 30 2016 Trịnh Thị HươngLữ Hùng Minh Dạy từ mới cho học sinh tiểu học trong đọc hiểu văn bản Tạp chí ngôn ngữ và đời sống.  Số 8, trang 42-15  
 29 2016 Trịnh Thị Hương, Trịnh Thị Lan Tích hợp rèn kĩ năng viết trong đọc hiểu văn bản cho học sinh tiểu học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số 61B, trang 110-117  
 28 2016 Trịnh Thị Hương Kích hoạt kiến thức nền trong dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 2, trang 35-38  
 27 2016 Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Thị Hương Vận dụng mô hình nghiên cứu bài học trong học phần tập giảng cho sinh viên tiểu học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ    
 26 2016 Trần Ngọc Lan, Huỳnh Thái Lộc Phát triển năng lực tự học cho học sinh tiểu học- Một năng lực cốt lõi của công dân trong thế kỉ XXI Tạp chí Giáo dục Số 388- 8/2016, trang 45-47  
 25 2016 Huỳnh Thái Lộc Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho Giáo viên Tiểu học vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Tạp chí Giáo dục số đặc biệt -10/2016, trang 37-39  
 24 2015 Trịnh Thị Hương Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh tiểu học khi dạy tập đọc ở tiểu học Tạp chí Giáo dục Số 352, trang 41-43  
 23 2015 Dương Hữu Tòng Một số biện pháp giúp học sinh khắc phục các sai lầm khi học chủ đề phân số Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 53, trang 9-10,42  
 22 2015 Dương Hữu Tòng Tìm hiểu nhận thức của học sinh về khái niệm phân số thông qua một thực nghiệm sư phạm Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 39, trang 16-22  
21  2015 Huỳnh Thái Lộc  Phát triển năng lực tổ chức dạy học môn Toán ở tiểu học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) Tạp chí Quản lí Giáo dục Số Đặc biệt - 4/2015, trang 174-176  
20   2014 Lê Ngọc Hóa, Huỳnh Thị Hồng Loan Dạy học tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản – Thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Số 3, trang: 23-31  
19  2014 Trịnh Thị Hương Tổ chức hoạt động hợp tác trong dạy đọc hiểu trích đoạn kịch "lòng dân" cho học sinh lớp 5 Tạp chí Giáo dục Số 330, trang 28-30  
18  2014 Dương Hữu Tòng, Nguyễn Đào Ngọc Linh Rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học khái niệm toán ở tiểu học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 32, trang 7-17  
17  2013 Lê Ngọc Hóa Ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc hướng dẫn học sinh lớp 5 lập dàn ý các bài văn thuộc thể loại miêu tả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 25, trang: 18-27  
16  2013 Lê Ngọc Hóa Định hướng vận dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tập giảng Tiếng Việt. Trường hợp nghiên cứu: Sinh viên năm cuối, ngành Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 27, trang: 41-49  
15 2013 Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê Ngọc Hóa, Kevin Laws Hiệu quả của tư vấn đối với việc phát triển chuyên môn cho giáo viên: Một trường hợp nghiên cứu ở Trường tiểu học Thực hành Sư phạm, thành phồ Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 27, trang: 50-60  
14  2013 Trịnh Thị Hương Hướng dẫn học sinh tiểu học học tập môn khoa học bằng phương pháp bàn tay nặn bột Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 29, trang 60-68  
13  2013 Dương Hữu Tòng Hoạt động giải các bài toán: quan niệm, vận dụng và một số định hướng sử dụng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. HCM Số 42, trang 84  
12  2013 Dương Hữu Tòng Sử dụng phép tương tự trong dạy học chủ đề phân số ở tiểu học Tạp chí Giáo dục Số 319, trang 53  
11  2013 Dương Hữu Tòng Tìm hiểu sai lầm của học sinh khi học chủ đề phân số thông qua một thực nghiệm sư phạm Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 25, trang 8-17  
10  2013 Huỳnh Thái Lộc Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục Tiểu học từ việc tiếp cận Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 31, trang 14-17  
2013 Huỳnh Thái Lộc Vấn đề “dạy chữ - dạy người - dạy nghề” ở Tiểu học hiện nay- Thực trạng và giải pháp Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số 33, trang 16-19  
2012 Dương Hữu Tòng Vận dụng hoạt động giải các bài toán Tạp chí Giáo dục.  Số 292, trang 42  
2012 Dương Hữu Tòng Dự đoán và giải thích nguyên nhân sai lầm của học sinh Tạp chí khoa học trường ĐHSP TPHCM Số 37, trang 130  
2012 Dương Hữu Tòng Các cách tiếp cận của khái niệm phân số Tạp chí khoa học trường ĐHSP TPHCM Số 34, trang 68  
2012 Dương Hữu Tòng Các cách tiếp cận của khái niệm số tự nhiên trong lịch sử và sách giáo khoa toán lớp 1 Tạp chí khoa học trường ĐHSP TPHCM    
2012 Dương Hữu Tòng Sự chuyển đổi sư phạm của khái niệm phân số ở bậc tiểu học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 22b, trang 80-88  
2012 Nguyễn Thị Châu Giang, Huỳnh Thái Lộc Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phân số lớp 4 Tạp chí Giáo dục.  Số đặc biệt, trang 148-149  
2011 Dương Hữu Tòng Khả năng vận dụng ?nghĩa? Của số tự nhiên của học sinh tiểu học vào giải quyết các vấn đề có tính thực tiễn: một thực nghiệm với trò chơi sư phạm Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 17b, trang 6-15  
 1 2011 Dương Hữu Tòng Sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên ở bậc tiểu học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 12, trang 83-90  

 

Bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị

STT T/g Tác giả Tên bài báo Tên hội nghị Trang
 32 2018 Le Ngoc Hoa Effects of Portfolio Assessment on Pre-service Teachers' Professional Competence: A study in Can Tho, Vietnam Developing Education Professional in Southeast Asia. Daegu National University of Education

Trang: 58-69

 31 2018 Huỳnh Thái Lộc Phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh tiểu học học Toán theo tiến độ Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực Trang 31-37
 30  2017  Le Ngoc Hoa  Using Portfolios to Develop Pre-service Teachers’ Self-reflection  The 11th International Conference for Development Educational Professionals in Southeast Asia – DEPISA 2017  
 29  2017  Huỳnh Thái Lộc  Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) - Từ lí luận, thực tiễn đến công tác đào tạo giáo viên  Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo  Trang 9-20
 28 2017 Trịnh Thị Hương Chuẩn năng lực đọc hiểu một số nước trên thế giới và vấn đề tiếp cận chuẩn năng lực trong dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học tại Việt Nam    
 27 2017 Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê A Thực trạng dạy đọc cho HS tiểu học của thành phố Cần Thơ Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa  
 26  2016  Lê Ngọc Hoá, Lê Thị Thuý Vi, Hà Hữu Nghị  Quan niệm của giáo viên về định hướng đánh giá kết quả học tập theo Thông tư 30/2014-TT-BGDĐT và thực tế vận dụng của họ: một khảo sát tại trường tiểu học Trần Quốc Toản - Cần Thơ  Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: thành quả, thách thức và định hướng  Trang 84-100
 25 2016 Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Hóa, Lữ Hùng Minh Phát triển năng lực phản hồi cho sinh viên tiểu học thông quan nhật kí kiến tập sư phạm  Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: thành quả, thách thức và định hướng Trang 72-83
 24 2016 Le Ngoc Hoa, Trinh Thi Huong  Improving Pre-service Teachers’ Critical Thinking through Micro-teaching within a “Learning through Action” model The 4th monograph of DEPISA “Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects”- Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand. July, 2016.  
 23 2016 Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình Giới thuyết về mô hình đọc tương tác trong dạy đọc Kỷ yếu hội thảo tại ĐHSP Hà Nội Trang 540-546
22  2016 Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương Các quan niệm về đọc, mục tiêu dạy đọc và mô hình dạy đọc văn bản Kỷ yếu Hội thảo tại Đại học Trà Vinh Trang 319-327
21  2016 Lê Ngọc HóaTrịnh Thị Hương Improving pre-service teachers’ critical thinking through micro-teaching within a learning through action model Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016 Monograph 4, trang 39-50
 20 2016 Lữ Hùng Minh, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Ngọc Hiệp Phát huy năng lực tự học cho học sinh tiểu học thông qua bài tập đọc trực tuyến Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới dạy học hiện nay  
19  2015 Huynh Thai Loc Renovation in primary teacher training based on Vietnam Escuela Nueva (VNEN) model "Teacher training curriculum development opportunities anh challenges" Trang 27
18  2015 Huỳnh Thái Lộc Đổi mới công tác đào tạo giáo viên tiểu học theo định hướng giáo dục sau năm 2015 Giáo dục Tiểu học trong xu hướng đổi mới sau năm 2015- ĐHSP TPHCM Trang 239-246
17  2015 Lê Ngọc Hoá Niềm tin của giảng viên về dạy học và thực tế giảng dạy của họ: Một nghiên cứu tại Trường đại học Cần Thơ Giáo dục Tiểu học trong xu hướng đổi mới sau năm 2015 - Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Trang 5-16
16  2015 Lê Ngọc Hoá Ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Một khảo sát của tổ Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Cần Thơ Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” của Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ Trang 143-150
15  2015 Trinh Quoc Lap, Le Ngoc Hoa Lecturers’ beliefs about effective teaching and their practices: A case study at Can Tho University The 9th DEPISA International Conference “Developing Professionalism through Investigate Practice  
14  2015 Trịnh Thị Hương, Phan Văn Dư Sử dụng mạng xã hội (facebook) vào giảng dạy Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực Trang 321-325
13  2015 Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thảo Trúc Rèn kĩ năng hợp tác cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua tương tác trên mạng xã hội (facebook) Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, trường Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015 Trang 162-166
12  2015 Trịnh Thị Hương, Bùi Lê Diễm Using webquest to develop elementary students' literacy: a case study in Can Tho, Vietnam The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th  
11  2015 Trịnh Thị Hương, Nguyễn Túy An, Nguyễn Ngọc Hiệp Đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét, tiếp cận từ phía người học Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015 Trang 182-186
10  2015 Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy The contributions of lesson study model on professional development for primary school teachers' education: a case study of can tho university The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015 Trang 17
2015 Huỳnh Thái Lộc Đổi mới công tác đào tạo Giáo viên Tiểu học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, trường Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015 Trang 151-157
2015 Huỳnh Thái Lộc, Trần Ngọc Lan Phát triển năng lực tự học cho học sinh tiểu học- Một năng lực cốt lõi của công dân trong thế kỉ XXI Đào tạo và phát triển nguồn lực Giáo dục Tiểu học- NXB Hồng Đức Trang 136 - 145
 2014  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình Strategies to assist pre-service teachers to reflect-in-action and reflect-on-action during practicum: a case study from vietnam Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA   Monograph no. 3
2013 Le Ngoc Hoa  Applying action research on improving the quality of teaching in the subject Vietnamese Micro-teaching. Case study: The senior Pre-service teachers of Department of Primary Teacher, Education, School of Education, Can Tho University. The international workshop on Re-forming In-Service Teachers' Professional Development in Southeast Asia  
2013 Trịnh Thị Hương Hướng dẫn học sinh tiểu học học tập môn khoa học bằng phương pháp bàn tay nặn bột Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học  
2013 Dương Hữu Tòng Khái niệm phân số- một nghiên cứu khoa học luận   Trang 229
2013 Huỳnh Thái Lộc Vấn đề “dạy chữ - dạy người - dạy nghề” ở Tiểu học hiện nay- Thực trạng và giải pháp Quan niệm về dạy chữ, dạy người, dạy nghề trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam Trang 71-78
2013 Huỳnh Thái Lộc Hướng dẫn sinh viên khai thác các phương tiện học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ Đổi mới phương pháp dạy học các học phần cơ sở va cơ bản trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ở cc1 trường Đại học và Cao đẳng Trang 99-104
 1 2011 Nguyen Thi Hong Nam, Le Ngoc Hoa, Kevin Laws Continuing professional development in primary schools: The effect of coaching on the professional development of primary school teachers in Vietnam Teacher Professional Development in Southeast Asia: Perspectives from Indonesia, Laos, Thailand and Vietnam  p 114-135Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.