Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang ISI
   2020 Van Huy Pham, Kien Trung Nguyen, Tran Thu Le  Inverse stable point problem on trees under an extension of Chebyshev norm and Bottleneck Hamming distance  Optimization Methods and Software Pages 1-18  
  2020  Kien Trung Nguyen  Inverse Anti-k-centrum Problem on Networks with Variable Edge Lengths  Taiwanese Journal of Mathematics  Volume 24, Pages 501-522  
  2020  Anh Quoc Lam, Hai Xuan Nguyen, Kien Trung Nguyen, Quan Hong Nguyen, Dang Thi My Van On the existence and stability of solutions to stochastic equilibrium problems RAIRO-Operations Research    
  2020  Kien Trung Nguyen, Nguyen Thanh Hung  The inverse connected p-median problem on block graphs under various cost functions  Annals of Operations Research    
  2020 Maciej P Denkowski, Olena Karlova, Olga Fodchuk, Artur Lipnicki, Ilona Michalik, Szymon Walczak, Kien Trung Nguyen, Nguyen Thi Linh Chi, Alexander V Vasilyev, Vladimir B Vasilyev, Ho Vu, Nguyen Ngoc Phung, Nguyen Phuong  LC Becker, TA Burton, and IK Purnaras Integral and fractional equations, positive solutions, and Schaefer’s fixed point theorem....................... 431 Leonid Berezansky …      
  2020 Thanatporn Bantaojai, Lam Quoc Anh, Pham Thi Vui Generalized Hadamard Well-Posed for Lexicographic Vector Equilibrium Problems Thai Journal of Mathematics

Volume 18, Pages 488-500

 
  2020  Lam Quoc Anh, Pham Thanh Duoc, Tran Ngoc Tam On the stability of approximate solutions to set-valued equilibrium problems Optimization

Volume 69, Pages 1583-1599

 
  2020   Nguyen Phu Loc, Duong Huu Tong, Tong Thanh Thoang, Nguyen Thi Lan Huong, Doan Thi Kim Ngan, Dang Thanh Tuan, Nguyen Trong Nhan  Teachers' Opinions about Using Multiple-choice Questions in the National Examination of Mathematics: A Survey in Vietnam  Universal Journal of Educational Research  Volume 8, Issue 3 Pages 809-814  
  2020  Ngo Truc Phuong, Nguyen Phu Loc  Solving Word Problems Involving" Ratio" Concept of the Fifth-Grade Students: A Study in Vietnam  Universal Journal of Educational Research  Volume 8, Issue 7, Pages 2937-2945  
  2020  Nguyen Phuong Thao, Nguyen Hieu Tron, Nguyen Phu Loc Discovery Learning Based on Simulation: A Case of Surfaces of Revolution Universal Journal of Educational Research

Volume 8, Issue 8, Pages 3430-3438

 
  2020   Nguyen Phu Loc, Duong Huu Tong, Nguyen Thi Bich Tram, Vo Hong Ky, Huynh Minh Nhut, Nguyen Thi Thu Hai  STUDENTS’OPINIONS ON VOCATIONAL GUIDANCE: A CASE STUDY  European Journal of Education Studies  Volume 6, Issue 10,  
  2020  Nguyen Phu Loc, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ho, Nguyen Duc Toan, Duong Huu Tong FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC RESULTS OF MASTER STUDENTS IN MATHEMATICS EDUCATION AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM: A SURVEY STUDY European Journal of Education Studies

Volume 6, Issue 12

 
   2020 Nguyen Phu Loc, Nguyen Thanh That STATUS OF USING IT IN TEACHING: OPINIONS OF MATHEMATICS TEACHERS OF HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM European Journal of Education Studies  Volume 7, Issue 1  
   2020  Nguyen Phu Loc Ngo Truc Phuong  Using the "Identifying a Pattern" Strategy to Solve Mathematical Word Problems of Proportional Quantities at Grade 5 – Vietnam  Universal Journal of Educational Research  Issue 8(1), Pages 105-111  
   2020  Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen, Pham Hung Cuong  Applying Experiential Learning to Teaching the Equation of a Circle: A Case Study  European Journal of Educational Research  Volume 9, Issue 1, Pages 239-255  
   2020 Nguyen Phu Loc, Mai Tan Loc  Using Mind Map In Teaching Mathematics: An Experimental Study INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH  VOLUME 9, ISSUE 04  
   2020  Nguyen Phu Loc, Ngo Tran Thuy Tien  Approach To Realistic Mathematics Education In Teaching Mathematics: A Case Of Cosine Theorem – Geometry 10 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 04  
   2020  Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen, Cao Le Truc A Case Study Of Developing Students’ ProblemSolving Skills Through Addressing Real-World Problems Related To Fractions In Primary Schools  INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH  VOLUME 9, ISSUE 02  
  2020 Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen, Pham Hung Cuong  Applying Experiential Learning to Teaching the Equation of a Circle: A Case Study European Journal of Educational Research 9: 239-255  
  2020 Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen A Case Study Of Developing Students’ ProblemSolving Skills Through Addressing Real-World Problems Related To Fractions In Primary Schools International journal of scientific & technology research 9: 2809-2818  
  2020 Nguyen Phu Loc, Duong Huu Tong, Nguyen Thi Bich Tram, Vo Hong Ky, Huynh Minh Nhut, Nguyen Thi Thu Hai Students’opinions on vocational guidance: a case study European Journal of Education Studies    
  2020 Nguyen Phu Loc, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ho, Nguyen Duc Toan, Duong Huu Tong Factors affecting the academic results of master students in mathematics education at can tho university, vietnam: a survey study European Journal of Education Studies    
   2020  Lam Quoc Anh, Nguyen Xuan Hai, Kien Trung Nguyen, Nguyen Hong Quan, Dang Thi My Van  On the existence and stability of solutions to stochastic equilibrium problems  RAIRO Operations Research    x
   2020  Van Huy Pham, Kien Trung Nguyen, Tran Thu Le  Inverse stable point problem on trees under an extension of Chebyshev norm and bottleneck Hamming distance  Optimization Methods and Software     x
  2020 Kien Trung Nguyen, Vo Nguyen Minh Hieu Inverse group 1-median problem on trees Journal of Industrial and Management Optimization   x
  2020 Kien Trung Nguyen, Van Huy Pham Inverse anti-$k$-centrum problem on networks with variable edge lengths Taiwanese Journal of Mathematics   x
  2020 T Bantaojai, LQ Anh, PT Vui Generalized Hadamard Well-Posed for Lexicographic Vector Equilibrium Problems Thai Journal of Mathematics 18 (1), 488-500  x
  2019 L.Q. Anh, P.T. Duoc, T.N. Tam On the stability of approximate solutions to set-valued equilibrium problems Optimization 1-17
  2019 L.Q. Anh, T. Quoc Duy, D.V. Hien Stability for Parametric Vector Quasi-Equilibrium Problems With Variable Cones Numerical Functional Analysis and Optimization  
  2019
LQ Anh, PQ Khanh, TN Tam
 
Continuity of approximate solution maps of primal and dual vector equilibrium problems Optimization Letters 201-211
  2019
LQ Anh, T Bantaojai, NP Duc, TQ Duy, R Wangkeeree
Convergence of solutions to lexicographic equilibrium problems Appl. Numer. Optim 39-51
  2019
PT Vui, LQ Anh, R Wangkeeree
Levitin–Polyak well-posedness for set optimization problems involving set order relations Positivity 599-616
  2019
Duong Huu Tong, Nguyen Phu Loc, Bui Phuong Uyen
Developing the Competency of Mathematical Modelling: A Case Study of Teaching the Cosine and Sine Theorems International Journal of Learning, Teaching and Educational Research  18: 18-37  
  2019 Van Huy Pham, Kien Trung Nguyen Inverse 1-Median Problem on Trees under Mixed Rectilinear and Chebyshev Norms Theoretical Computer Science   x
  2019 Kien Trung Nguyen, Thanh Hung Nguyen, Huong Nguyen-Thu, Tran Thu Le On some inverse 1-center location problems Optimization   x
  2018 Van Huy Pham, Kien Trung Nguyen, Tran Thu Le A linear time algorithm for balance vertices on trees Discrete Optimization  
             

 

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước

TT T/g Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang
  2019 Lê Thị Ngọc Yến, Bùi Phương Uyên ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ  Tạp chí Giáo dục.  Số đặc biệt, kì 1: 85-88.
  2019 Nguyễn Phương Thảo, Dương Hữu Tòng, Bùi Phương Uyên DẠY HỌC KHÁM PHÁ VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ TOÁN HỌC VỚI SUY LUẬN TƯƠNG TỰ Tạp chí Giáo dục.   Số đặc biệt, kì 1: 76-79.
  2019 Bùi Phương Uyên KHẢ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU CỦA HỌC SINH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TÍNH TÍCH PHÂN Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt, kì 1: 80-84. 
  2018 Bùi Phương Uyên SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI SỬ DỤNG SUY LUẬN TƯƠNG TỰ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN LOGARIT Tạp chí Giáo dục và Xã hội.  91 (153): 87-91.

đang cập nhật ...

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.