HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

(Lần 2)

Ngày 11 tháng 12 năm 2022

Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung các vấn đề hướng tới sự chủ động thích ứng với sự đổi mới trong giáo dục vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, là nơi giới thiệu, trao đổi thông tin cũng như trình bày các kết quả nghiên cứu mới của cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều chuyên ngành liên quan đến giáo dục, bao gồm:

  • Lĩnh vực về Toán học và tính toán khoa học.
  • Lĩnh vực về Khoa học Tự nhiên.
  • Lĩnh vực về Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
  • Lĩnh vực về Tâm lý học và Khoa học Giáo dục.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.