HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

(Lần 2)

Ngày 18 tháng 12 năm 2022

Đăng ký tham dự và gửi bài

  • Đăng ký tham dự Hội thảo và gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 15/11/2022.
  • Gửi toàn văn báo cáo trước ngày 30/11/2022 (Ban tổ chức gửi phản biện và chọn bài báo cáo ở Hội thảo; các báo cáo được chọn sẽ được đăng trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ).

Địa điểm và thời gian tổ chức

  • Địa điểm: Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 01 ngày (dự kiến vào ngày 18 tháng 12 năm 2022)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.