BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

            Chức vụ: Trưởng bộ môn

            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Công việc đảm nhiệm:

- Quản lí chung

- Tổ chức

- Đào tạo

- Tài chính

- Cao học

 

TS. Trần Thị Nâu

           Chức vụ: P.Trưởng bộ môn

           Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Công việc đảm nhiệm:

- Nghiên cứu khoa học

- Kiểm định chất lượng

- Phân công hướng dẫn niên luận,  luận văn

- Cơ sở vật chất

        

ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương

   Chức vụ: P.Trưởng bộ môn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Công việc đảm nhiệm:

+ Giáo vụ (Xếp thời khóa biểu và mời giảng, nhập khối lượng công tác của CB, xét điểm miễn cho SV)

+ Công tác sinh viên (Phong trào, Câu lạc bộ Văn học, khảo sát việc làm,…)

+ Thủ quỹ

 

CHI BỘ

 

TS. Trần Thị Nâu

Chức vụ: Bí thư Chi bộ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TỔ CÔNG ĐOÀN

 ThS. Phạm Tuấn Anh

Chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ThS. Hồ Thị Xuân Quỳnh

Chức vụ: Tổ phó Công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 TỔ CHUYÊN NGÀNH

Tổ: Văn học

TT Họ và tên MSCB Học hàm; học vị  Chức vụ 
1 Trần Văn Minh  000121  PGs; TS  
2 Huỳnh Thị Lan Phương   000142  ThS  
3 Hồ Thị Xuân Quỳnh  001084   ThS  
4 Trần Thị Nâu 001136  TS  
5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 001606  TS  
6 Đặng Thị Hoa 001857  ThS  
7 Phạm Tuấn Anh 002718  ThS  

  

Tổ: Phương pháp

TT Họ và tên MSCB Học hàm; học vị Chức vụ 
1 Trần Nguyên Hương Thảo 002003 ThS  
2 Võ Huy Bình 002315  ThS  
3 Nguyễn Hải Yến  002717  ThS  

 

Tổ: Ngôn ngữ

TT Họ và tên MSCB Học hàm; học vị Chức vụ 
1 Nguyễn Văn Nở 000136 PGs; TS  
2 Nguyễn Thụy Thùy Dương 002239 ThS  

 

 

 BAN CHỦ NHIỆM KHOA – BỘ MÔN QUA CÁC NHIỆM KỲ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM KỲ

ĐIỆN THOẠI/EMAIL

1

Trần Văn Mười

Trưởng Khoa KHXH

1975-1984

 

2

Tào Văn Hón

Trưởng Khoa Văn – Ngoại ngữ

1984-1989

 

3

Lê Hồng Ân

Phó Trưởng Khoa Văn – Ngoại ngữ

1984-1989

 

4

Nguyễn Hoa Bằng

Trưởng Khoa Ngữ Văn

1989-1996

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Huỳnh Công Tín

Phó Trưởng Khoa Văn

1989-1996

 

6

Nguyễn Lâm Điền

Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

1996-2007

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Văn Tư

Phó Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

1996-2007

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Hà Hồng Vân

Phó Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

1998-2005

 

9

Trần Văn Minh

Phó Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

2005-2007

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Văn Nở

Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

2007-2012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trần Văn Minh

Phó Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

2007-2012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Bùi Thanh Thảo

Phó Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

2007-2009

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Phan Thị Mỹ Hằng

Phó Trưởng Bộ môn Ngữ Văn

2009-2012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

13

Trần Văn Minh

Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2012-2015

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Phan Thị Mỹ Hằng

Phó Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2012-2015

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Trần Thị Nâu

Phó Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2012-2015

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Phan Thị Mỹ Hằng

Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2015-2017

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Trần Thị Nâu

Phó Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2015-2017

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng Bộ môn SP.Ngữ Văn

2015-2017

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng Bộ môn SP.Ngữ Văn

2017-2020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Trần Thị Nâu

Phó Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2017-2020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Phó Trưởng Bộ môn SP. Ngữ Văn

2017-2020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CÁN BỘ HƯU

TT

Họ & Tên

Năm nghỉ hưu

1

Lê Tố

 

2

Trần Văn Mười

 

3

Cao Thị Tòng

1993

4

Trương Quang Chế

1997

5

Huỳnh Văn Minh

2000

6

Nguyễn Hữu Chỉnh

 

7

Hồ Ngọc Mân

 2005

8

Hoàng Thị Nghĩa

 2006

9

Nguyễn Thị Thanh Lâm

2010

10

Nguyễn Hoa Bằng

2010

11

Bùi Thị Tâm

2010

12

Lê Ngọc Thúy

2013

13

Trương Thị Kim Phượng

2013

14

Nguyễn Minh Chính

2014

15

Trần Đình Thích

2014

16

Nguyễn Lâm Điền

2015

17

Lê Đình Bích

2017
18 Phan Thị Mỹ Hằng 2018
19 Phạm Hoàng Nghĩa 2018

 

CÁN BỘ ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC

TT

Họ & Tên

Năm công tác

Năm chuyển công tác

Cơ quan/ địa chỉ  hiện nay

Điện thoại 

1

Tào Văn Hón

1976

1992

(Đã mất)

 

2

Nguyễn Kiến Thiết

1974

1984

Đang định cư tại Canada

 

3

Ngô Kim Long

1976

1989

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

 

4

Tào Văn Ân

1982

2006

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

0918867544

5

Trần Ngọc Phong

1976

1987

TP. Hồ Chí Minh

 

6

Nguyễn Văn Thái

1978

1982

   

7

Nguyễn Văn Sự

1978

1982

   

8

Sơn Phước Hoan

1980

1993

Uỷ ban Dân tộc,

Hà Nội

0913783873

9

Nguyễn Đại Thắng

1981

1984

Khoa KH.Chính Trị - ĐH Cần Thơ

0913759982

10

Nguyễn Hữu Đình

1980

1984

Hội Nông dân Thanh Hoá

 

11

Nguyễn Quyết Thắng

1971

1988

TP. Hồ Chí Minh

 

12

Nguyễn Thị Hồng

1980

1992

Xã Long Thạnh, PH, HG

 

13

Huỳnh Công Tín

1982

2008

Báo Nông thôn Ngày Nay – Cần Thơ

0918445134

14

Ngô Ngọc Ngũ Long

1982

1984

Báo Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

 

15

Trần Chí Hồng Phương

1980

1999

Đại học Văn Lang

 

16

Hà Hồng Vân

1978

2005

Trường CĐCĐ -

Hậu Giang

0918550487

17

Lê Văn Quý

1980

1986

Sở Văn hoá TT &

Du lịch Trà Vinh

 

18

Nguyễn Văn Sang

1986

1992

Sở Công an - Sóc Trăng

0913862261

19

Phan Văn Tợ

1986

1992

Ban Dân tộc TP.Cần Thơ

0918905299

20

Lê Thanh Tuấn

1990

1991

GĐ Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long

 

21

Nguyễn Thị Tới

   

Vĩnh Long

 

22

Đỗ Viết Tuấn

   

Châu Thành – Đồng Tháp

 

23

Nguyễn Thị Việt Nga

       

24

Đỗ Văn Thới

   

(Đã mất)

 

25

Nguyễn Văn Hoài

1996

2002

Trường ĐH KHXH&NV

TPHCM

 

26

Huỳnh Thị Ngọc Yến

2004

2005

   

27

Nguyễn Thị Thu Thủy

1982

2009

Bộ môn Ngữ Văn Khoa KHXH & NV- ĐHCT

 

28

Trần Văn Nam

1985

2009

- Nt -

 

29

Nguyễn Kim Châu

1986

2009

- Nt -

 

30

Lê Thị Diệu Hà

1986

2009

- Nt-

 

31

Trần Văn Thịnh

 

2009

- Nt -

 

32

Bùi Thị Thúy Minh

 

2009

- Nt -

 

33

Bùi Thanh Thảo

 

2009

- Nt-

 

34

Tạ Đức Tú

 

2009

- Nt -

 

35

Ngô Thị Bảo Châu

 

2009

- Nt -

 

36

Trần Vũ Thị Giang Lam

 

2009

- Nt-

 

37

Chim Văn Bé

 

2009

- Nt -

 

38

Hoàng Thị Minh Oanh

 

2009

Văn phòng KSP

 

39

Nguyễn Thị Thà

 

2009

Thư viện KSP

 

40

Nguyễn Thị Kim Thanh

1998

2015

Khoa Ngoại Ngữ

09851915

41

Phan Thanh Bảo Trân

2017

2018

   

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.