DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Ngành: Sư phạm Ngữ văn (Biology Teacher Education)           Mã ngành: 7140214

Thời gian đào tạo: 4 năm        Danh hiệu: Cử nhân

Đơn vị quản lý: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn , Khoa Sư phạm

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
FL004 Pháp văn tăng cường 1 (*) 3
FL005 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
FL006 Pháp văn tăng cường 3 (*) 4
FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
KL001 Pháp luật đại cương 2
KN001 Kỹ năng mềm 2
KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
ML007 Logic học đại cương 2
ML009 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 2
ML010 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 3
ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3
ML014 Triết học Mác - Lênin 3
ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
NN123 Sinh hóa B 2
NN124 TT. Sinh hóa 1
QP003 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (2014-2019) (*) 3
QP004 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (2014-2019) (*) 2
QP005 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (2014-2019) (*) 3
QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (2020) (*) 2
QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (2020) (*) 2
QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (2020) (*) 2
QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (2020) (*) 2
SG011 Quản lý Hành chính nhà nước và QL ngành GD & ĐT 2
SG101 Niên luận 2
SG102 Ngôn ngữ học đại cương 2
SG102 Ngôn ngữ học đại cương (2014) 2
SG112 Nguyên lý dạy học Ngữ Văn 2
SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 2
SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 2
SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn 2
SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn (2014) 2
SG205 Thiết kế chương trình Ngữ Văn 2
SG206 Phương pháp nghiên cứu khoa học Ngữ Văn 1
SG207 Đánh giá kết quả học tập Ngữ Văn 2
SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn 2
SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn (2014) 2
SG209 Tập giảng Ngữ Văn 2
SG209 Tập giảng Ngữ Văn (2014) 2
SG210 Kiến tập sư phạm Ngữ Văn 2
SG211 Thực tập Sư phạm Ngữ Văn 3
SG212 Văn học Việt Nam trung đại 2 (nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu XIX) 3
SG212 Văn học Việt Nam trung đại 2 (nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu XIX) (2014) 3
SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) 2
SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) (2014) 2
SG214 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1900 - 1930) 2
SG214 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1900 - 1930) (2014) 2
SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1930 - 1945) 2
SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1930 - 1945) (2014) 2
SG216 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (1945 - 1975) 2
SG216 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (1945 - 1975) (2014) 2
SG217 Văn học Việt Nam hiện đại 4 (1975 - 2000) 2
SG217 Văn học Việt Nam hiện đại 4 (1975 - 2000) (2014) 2
SG218 Văn học Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á) 3
SG218 Văn học Châu Á (2014) 3
SG219 Văn bản Hán Văn Việt Nam 2
SG219 Văn bản Hán văn Việt Nam (2014) 2
SG220 Văn bản chữ Nôm 2
SG220 Văn bản chữ Nôm (2014) 2
SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 2
SG294 Ngữ âm học tiếng Việt (2014) 2
SG295 Từ vựng học tiếng Việt 2
SG295 Từ vựng học tiếng Việt (2014) 2
SG296 Từ pháp học tiếng Việt 2
SG296 Từ pháp học tiếng Việt (2014) 2
SG297 Cú pháp học tiếng Việt 2
SG297 Cú pháp học tiếng Việt (2014) 2
SG298 Ngữ dụng học tiếng Việt 2
SG298 Ngữ dụng học tiếng Việt (2014) 2
SG299 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ Văn ở trường THPT 2
SG299 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ Văn ở trường THPT (2014) 2
SG350 Thực tế ngoài trường Ngữ Văn 2
SG350 Thực tế ngoài trường Ngữ Văn (2014) 2
SG354 Phương ngữ học 2
SG374 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 2
SG374 Tác phẩm văn học và thể loại văn học (2014) 2
SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc 2
SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc (2014) 2
SG394 Giáo dục hòa nhập 2
SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và khoa học xã hội 2
SG423 Đánh giá kết quả học tập Ngữ văn và Khoa học Xã hội 2
SG429 Phát triển chương trình giáo dục Ngữ văn và Khoa học Xã hội 2
SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục 2
SG454 Văn bản nghị luận và phương pháp dạy văn bản nghị luận 2
SG455 Văn bản thông tin và phương pháp dạy văn bản thông tin 2
SP009 Tâm lý học đại cương 2
SP009 Tâm lý học đại cương (2014) 2
SP010 Tâm lý học sư phạm 2
SP010 Tâm lý học sư phạm (2014) 2
SP013 Phương pháp NCKH - Giáo dục 1
SP079 Giáo dục học 3
SP079 Giáo dục học (2014) 3
SP080 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
SP512 Văn học dân gian Việt Nam 3
SP512 Văn học dân gian Việt Nam (2014) 3
SP513 Nguyên lý lý luận văn học 2
SP513 Nguyên lý lý luận văn học (2014) 2
SP515 VHVN trung đại 1 (TK X-nửa đầu XVIII) 2
SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (thế kỷ X-nửa đầu XVIII) (2014) 2
SP527 Văn học Châu âu 3
SP527 Văn học Châu Âu (2014) 3
SP529 Văn học Nga 2
SP529 Văn học Nga (2014) 2
SP531 Tiến trình văn học 2
SP531 Tiến trình văn học (2014) 2
SP533 Phong cách học tiếng Việt 2
SP533 Phong cách học tiếng Việt (2014) 2
SP534 Văn học Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Mỹ La tinh) 2
SP534 Văn học Châu Mỹ (2014) 2
SP535 VĐ đổi mới trong VHVN nửa cuối TK XIX 2
SP535 Vấn đề đổi mới trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX (2014) 2
SP536 Thơ Đường trong nhà trường phổ thông 2
SP536 Thơ Đường trong nhà trường phổ thông (2014) 2
SP537 Văn xuôi Q.ngữ NB cuối TK XIX đầu TK XX 2
SP537 Văn xuôi quốc ngữ Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (2014) 2
SP538 Ý thức cá nhân trong thơ mới 2
SP538 Ý thức cá nhân trong Thơ Mới (2014) 2
SP539 Tiểu luận tốt nghiệp - SP. Ngữ văn 4
SP539 Tiểu luận tốt nghiệp - SP. Ngữ Văn (2014) 4
SP540 Luận văn tốt nghiệp - SP. Ngữ văn 10
SP540 Luận văn tốt nghiệp - SP. Ngữ Văn (2014) 10
SP566 Lịch sử phê bình văn học 2
SP596 Văn học ĐBSCL sau 1975 2
SP596 Văn học Đồng bằng sông Cửu Long sau 1975 2
SP597 Kiến tập sư phạm 2
SP598 Thực tập Sư phạm 3
XH004 Pháp văn căn bản 1 (*) 3
XH005 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
XH006 Pháp văn căn bản 3 (*) 4
XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
XH012 Tiếng Việt thực hành 2
XH012 Tiếng Việt thực hành (2014) 2
XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
XH019 Pháp văn chuyên môn KH & CN 2
XH023 Anh văn căn bản 1 (*) (2014) 4
XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
XH028 Xã hội học đại cương 2
XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.