Lớp SP. Ngữ văn K44

- Cố vấn học tập: Cô Nguyễn Hải Yến                  MSCB: 2717                   Email: nhyenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành:  

 

STT
Sinh viên
MSSV 
Chức vụ 
Email 
Điện thoại 
 1
Ngô Bảo Tín
B1801072
Lớp trưởng,
ủy viên
tinb1801072@student.ctu.edu.vn
0798 017 945
 2
Huỳnh Thị Hoài Tâm
B1801067
Phó học tập
tamb1801067@student.ctu.edu.vn
0376 146126
 3
Nguyễn Hồng Hùy
B1801058
Phó phong trào
huyb1801058@student.ctu.edu.vn
0772 197 094
 4
Nguyễn Thị Trang Đài
B1801055
Phó đời sống
daib1801055@student.ctu.edu.vn
0994831156
 5
Trần Minh Trâm
B1801073
Bí thư
tramb1801073@student.ctu.edu.vn
0947225820
6
Nguyễn Thị Ngọc Hân
B1801057
Phó bí thư
hanb1801057@student.ctu.edu.vn
0844733332

 

  Lớp SP. Ngữ văn K45

- Cố vấn học tập: Thầy Võ Huy Bình                  MSCB: 2315                   Email: vhbinhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành: 

TT Sinh viên MSSV Chức vụ Email Điện thoại
1

Nguyễn Ngọc Sương

B1901361

Lớp trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0327804259

2

Nguyễn Thị Cẩm Lụa

B1901353

Phó học tập

luaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0783827840

3

Nguyễn Thị Trâm Anh

B1901341

Thủ quỹ

anhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908969570

4

Nguyễn Thị Thảo Loan

B1901352

Bí thư

loanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939670051

5

Liêu Nguyễn Gia Hân

B1901349

Phó Bí thư

hanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0838474287

6

Trần Ngọc Dung

B1901345

Ủy viên

dungThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0354633780

 

 Lớp SP. Ngữ văn K46

- Cố vấn học tập lớp A1: Cô Nguyễn Thụy Thùy Dương                  MSCB: 2239                   Email: nttduongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành: 

TT Sinh viên MSSV Chức vụ Email Điện thoại
1  Nguyễn Hữu Tài  B2008524  Lớp trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0901094642
2  Trần Duy Luân B2008502  Phó học tập  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0345790143 
3 Trần Minh Kha   B2008494 Phó phong trào  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0942515146 
4 Nguyễn Hoàng Khang  B2008495  Phó đời sống  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0949390354 
5 Nguyễn Lê Trân  B2008533  Bí thư  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0854854011 
6 Nguyễn Thị  Diễm Huỳnh  B2008437  Phó Bí thư  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0797747671
7 Huỳnh Nhật Băng B2008482 Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0828726607

 

- Cố vấn học tập lớp A2: Thầy Phạm Tuấn Anh                  MSCB: 2718                   Email: ptanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành: 

TT Sinh viên MSSV Chức vụ Email Điện thoại
1  Ngô Trọng Phúc B2008579  Lớp trưởng  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0868605410
2  Trần Trung Tín B2000497 Phó học tập  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0795941535 
3 Đặng Trần Kim Ngân B2008568  Phó phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4  Lê Minh Duy B2008548  Phó đời sống  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0939138769 
5 Phạm Thành Khang B2008558 Bí thư 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0338 611 021

6 Nguyễn Thị Phương Huỳnh B2000478 Phó Bí thư 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0869 057 849

 7 Nguyễn Tường Vy B2008602 Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947 865 080

 

 Lớp SP. Ngữ văn K47

- Cố vấn học tập lớp A1: Cô Hồ Thị Xuân Quỳnh                  MSCB: 1083                   Email: htxquynhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ban cán sự và ban chấp hành: 

TT Sinh viên MSSV Chức vụ Email Điện thoại
1 Phạm Mai Phương Thảo B2107926  Lớp trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918443730 
2 Nguyễn Hồng Nhớ B2106969 Phó học tập  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964023304 
3 Hồng Minh Hòa B2107898 Phó phong trào  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0772870705 
4 Trần Nguyễn Anh Thư B2107930 Phó đời sống  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0838837418
5 Lương Phạm Thảo Vy B2107945 Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0814684522 
6 Đoàn Huỳnh Duy Phương B2107919 Phó bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0775788507
7 Nguyễn Tấn Du B2100391 Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0848899141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.