1. Seminar 

STT Năm Báo cáo viên Tên BCKH
3 2018 Bùi Thị Mùi  Xây dựng mục tiêu học phần theo tiếp cận năng lực
2 2010 Bùi Thị Mùi  Quản lý Bộ môn
1 2009 Bùi Thị Mùi Xây dựng chương trình dạy học các học phần Tâm lí học, Giáo dục học theo hệ thống tín chỉ

 2. Một số hình ảnh sinh hoạt, học thuật

  

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.