TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SPQ000  Luận văn tốt nghiệp 15
2 SPQ601  Giáo dục so sánh 2
3 SPQ602  Lý luận dạy học hiện đại 3
SPQ604  Tâm lý học quản lý 2
SPQ605  Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục 2
SPQ606  Tham vấn tâm lý 2
SPQ607  Xã hội học giáo dục 2
SPQ608  Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2
SPQ609  Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 2
10  SPQ610  Ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục 2
11  SPQ611  Khoa học quản lý giáo dục 2
12  SPQ612  Kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục 2
13  SPQ613  Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục 2
14  SPQ614  Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục 2
15  SPQ615  Quản lý tài chính trong cơ sở giáo dục đào tạo 3
16  SPQ616  Thanh tra trong giáo dục 2
17  SPQ617  Kĩ năng mềm cho nhà khoa học 2
18  SPQ619  Xây dựng và quản lý dụ án giáo dục 2
19  SPQ620  Xây dựng văn hóa nhà trường 2
20  SPQ621  Kinh tế học giáo dục 2
21  SPQ622  Pháp luật trong giáo dục 2
22  SPQ623  Quản lý giáo dục cộng đồng 2
23  SPQ624  Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2
24  SPQ625  Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.