ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ 

ThS. Hồ Thị Thu Hồ

(MSCB:0160)

Vị trí công tác: GV chính

Chuyên ngành: KH Giáo dục
Email: httho@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác: 1989
Lí lịch khoa học

 

TS. Lê Văn Nhương

(MSCB:1852) 

Vị trí công tác: GV chính

Chuyên ngành: KH Giáo dục
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Năm công tác: 2004
Lí lịch khoa học

ThS. Lê Văn Hiệu

(MSCB:2182)

Vị trí công tác: GV chính

Chuyên ngành: Địa lý KT-XH
Email: lvhieu@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác: 2007
Lí lịch khoa học

Vũ Thị Thanh Vân

(MSCB:1052)

 Vị trí công tác: Thư ký

Chuyên ngành: SP. Địa lý
Email: vttvan@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Năm công tác: 1990 

ThS. Lê Thành Nghề

(MSCB:1608)

Vị trí công tác: Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên
Email: ltnghe@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Năm công tác: 2002
Lí lịch khoa học
 

ThS. Huỳnh Hoang Khả

(MSCB:1609)

Vị trí công tác: Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên
Email: hhkha@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Năm công tác:  2002
Lí lịch khoa học

TS. Phan Hoàng Linh

(MSCB:2016)

Vị trí công tác: Giảng viên
Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
Email: phlinh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Năm công tác: 2006
Lí lịch khoa học

ThS. Châu Hoàng Trung

(MSCB:0169)

 Vị trí công tác: Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên
Email: chtrung@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác: 1991
Lí lịch khoa học

ThS. Trịnh Chí Thâm

(MSCB:2241)

Vị trí công tác: GV chính

Chuyên ngành: KH Giáo dục
Email: tctham@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác: 2008
Lí lịch khoa học

ThS. Nguyễn Minh Quang

(MSCB:2317) 

Vị trí công tác: Giảng viên

Chuyên ngành: KH Giáo dục
Email: nmquang@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác: 2009
Lí lịch khoa học

TS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc

(MSCB:2616) 

Vị trí công tác: Giảng viên

Chuyên ngành: KH Giáo dục
Email: ntnphuc@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác:  2012
Lí lịch khoa học

ThS. Ngô Ngọc Trân

(MSCB:2617)

Vị trí công tác: Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý KT-XH
Email: nntran@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n    
Năm công tác: 2012
Lí lịch khoa học

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.