ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)

1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ được nghiệm thu

Năm học 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Đề tài cấp NN  - 01 04  05  06 03
2. Đề tài cấp Bộ 01 05  01 01  03  01 
3. Đề tài cấp tỉnh - 03 01 04 05 02
3. Đề tài cấp trường  09 13 14 16 12  10 
Tổng số đề tài  10 22  20  26  26  16 

 2. Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Số lượng đề tài Đề tài cấp NN Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Trường
Từ 1 đến 3 đề tài 19  13 79
Từ 4 đến 6 đề tài - - -
Trên 6 đề tài - - -
Tổng số CB tham gia 19 13 79

 3. Chi tiết các đề tài  nghiên cứu các Bộ môn:

  

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.