BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KÌ

Thời kì Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1966-1970 Thầy Nguyễn Văn Thạch Giám Đốc Đại học Sư phạm
Thầy Nguyễn Văn Vàng Phó Giám đốc
1970-1975 Thầy Hứa Vạng Lộc Giám Đốc Đại học Sư phạm
1975-1976 Thầy Võ Văn Thu Giám Đốc Đại học Sư phạm
1976-1977 Thầy La Đồng Minh Trưởng Khoa Khoa Sư pham Tự nhiên
Thầy Võ Văn Thu Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Văn Mười Trưởng Khoa Khoa Sư phạm Xã hội
1977-1983 Thầy Nguyễn Quyên Trưởng Khoa (1977-1979) Khoa Toán-Lý
Thầy Nguyễn Thành Đào Phó Trưởng Khoa (1977-1979), Trưởng Khoa (1979-1983)
Thầy Đặng Văn Hiệp  Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Văn Chính Phó Trưởng Khoa
Thầy Nguyễn Văn Tường Phó Trưởng Khoa
Thầy Trịnh Hữu Phước Trưởng Khoa Khoa Hóa-Sinh
Thầy Hứa Vạng Lộc Phó Trưởng Khoa
Cô Phùng Thị Nguyệt Hồng Phó Trưởng Khoa
Thầy Tào Văn Hón Trưởng Khoa Khoa Văn-Ngoại ngữ
Thầy Lê Hồng Ân Phó Trưởng Khoa
Thầy Võ Văn Chín Trưởng Khoa Khoa Sử-Địa
Thầy Lâm Quang Trực Phó Trưởng Khoa
1983-1989 Thầy Nguyễn Thành Đào Trưởng Khoa Khoa Toán-Lý
Thầy Đặng Văn Hiệp  Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Sơn Trưởng Khoa Khoa Hóa-Sinh
Thầy Hứa Vạng Lộc Phó Trưởng Khoa
Cô Phùng Thị Nguyệt Hồng Phó Trưởng Khoa
Thầy Tào Văn Hón Trưởng Khoa Khoa Ngữ Văn 
Thầy Lê Tố Phó Trưởng Khoa
Thầy Trương Quang Chế Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Văn Chín Trưởng Khoa Khoa Sử-Địa
Thầy Lâm Quang Trực Phó Trưởng Khoa
Thầy Lê Hồng Ân Trưởng Khoa Khoa Ngoại ngữ
Thầy Trương Võ Dũng Phó Trưởng Khoa
Thầy Nguyễn Thái Hòa Phó Trưởng Khoa
1989-1996 Thầy Nguyễn Thành Đào Trưởng Khoa Khoa Toán-Lý
Thầy Đặng Văn Hiệp  Phó Trưởng Khoa
Thầy Lê Phước Lộc Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Sơn Trưởng Khoa Khoa Hóa-Sinh
Thầy Hứa Vạng Lộc Phó Trưởng Khoa
Cô Phùng Thị Nguyệt Hồng Phó Trưởng Khoa
Thầy Nguyễn Hoa Bằng Trưởng Khoa Khoa Ngữ Văn 
Thầy Huỳnh Công Tín Phó Trưởng Khoa
Cô Vũ Thị Như Ý Trưởng Khoa (1989 - 1994) Khoa Sử-Địa
Cô Đỗ Thị Chính Phó Trưởng Khoa (1989 - 1994), Q.Trưởng Khoa (1994-1996)
Thầy Nguyễn Hoàng Vinh Phó Trưởng Khoa (1994-1996)
Thầy Huỳnh Trung Tín Trưởng Khoa Khoa Ngoại ngữ
Thầy Trương Võ Dũng Phó Trưởng Khoa
Thầy Nguyễn Thái Hòa Phó Trưởng Khoa
1996-2002 Thầy Lê Phước Lộc Trưởng Khoa Khoa Sư phạm
Thầy Nguyễn Hoàng Vinh Phó Trưởng Khoa
Thầy Đặng Văn Thuận Phó Trưởng Khoa
Thầy Trương Võ Dũng Phó Trưởng Khoa
2002-2007 Thầy Lê Phước Lộc Trưởng Khoa (2002-2005) Khoa Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Hồng Nam Phó Trưởng Khoa (2002-2005), Q.Trưởng Khoa (2005-2007)
Thầy Nguyễn Hoàng Vinh Phó Trưởng Khoa
Thầy Đặng Văn Thuận Phó Trưởng Khoa
Thầy Trương Võ Dũng Phó Trưởng Khoa
2007-2012 Cô Nguyễn Thị Hồng Nam Trưởng Khoa  Khoa Sư phạm
Thầy Nguyễn Hoàng Vinh Phó Trưởng Khoa (2007-2009)
Thầy Nguyễn Hữu Khanh Phó Trưởng Khoa
Thầy Trịnh Quốc Lập Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Văn Lựa Phó Trưởng Khoa (2010-2012)
Thầy Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng Khoa (2011-2012)
2012–2015 Thầy Trịnh Quốc Lập Trưởng Khoa  Khoa Sư phạm
Thầy Nguyễn Văn Nở Phó Trưởng Khoa
Thầy Trần Văn Lựa Phó Trưởng Khoa
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng Khoa
Thầy Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng Khoa
2015 - 2017 Thầy Nguyễn Văn Nở Trưởng Khoa Khoa Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng Khoa 
Thầy Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng Khoa 
Thầy Trần Văn Minh Phó Trưởng Khoa
Thầy Huỳnh Anh Huy Phó Trưởng Khoa
2017-2020 Thầy Nguyễn Văn Nở Trưởng Khoa Khoa Sư phạm
Thầy Trần Văn Minh Phó Trưởng Khoa
Thầy Huỳnh Anh Huy Phó Trưởng Khoa
Thầy Lâm Quốc Anh Phó Trưởng Khoa 
2020 đến nay Thầy Huỳnh Anh Huy Trưởng Khoa Khoa Sư phạm
Thầy Trần Văn Minh Phó Trưởng Khoa
Thầy Lâm Quốc Anh Phó Trưởng Khoa
Thầy Lê Văn Nhương Phó Trưởng Khoa 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.