HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 NHIỆM KÌ 2020-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT)

TT

Họ và tên

Chức vụ

01 GS.TS. Lâm Quốc Anh Chủ tịch HĐ
02 PGs.TS. Nguyễn Phúc Đảm Phó Chủ tịch HĐ
03 PGs.TS. Dương Hữu Tòng  Thư kí HĐ
04 TS. Huỳnh Anh Huy  
05 PGs.Ts. Trần Văn Minh  
06 TS. Lê Văn Nhương  
07 PGs.TS. Nguyễn Trung Kiên  
08 TS. Đỗ Thị Phương Thảo  
09 PGs.TS. Đặng Minh Quân  
10 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
11 TS. Phạm Đức Thuận  
12 PGs.TS. Vũ Thanh Trà  
13 PGs.TS. Trần Lương  
14 TS. Trịnh Thị Hương  
15 TS. Nguyễn Duy Sang  

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.