Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

      GV. NGÔ QUỐC LUÂN

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 091-905-4856, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2013- 2017: Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Học viện Khoa học và Công nghệ.
  • 2003-2006: Thạc sĩ chuyên ngành Hóa Hữu cơ, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 1993-1997: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2001-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 1997-2001: Cán bộ, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

      Tách chiết, phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên kết hợp với khảo sát hoạt tính sinh học của các sản phẩm tự nhiên, hướng tới sản xuất các chế phẩm chức năng ứng dụng.      

  • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2012: Khảo sát thành phần hóa học trái ô môi (Cassia grandis L.f) ở thành phố Cần Thơ.

Năm 2014: Khảo sát thành phần hóa học rễ cây ô môi (Cassia grandis L.f) ở thành phố Cần Thơ. 

  • Sách và giáo trình xuất bản

Năm 2013: Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Quốc Luân, Giáo trình Hóa học Vô cơ (phần 2: các nguyên tố kim loại), Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

  • Các công bố

25. Pham Thi Nhat Trinh, Ngo Quoc Luan, Mai Dinh Tri, Vu Duy Khanh, Nguyen Huu An, Phan Nhat Minh, Pham Ngoc An, Nguyen Thi Le Thuy, Nguyen Kim Phi Phung and Le Tien Dung (2017). New naphthalene derrivative from the leaves of Cassia grandis L.f. Natural Product Research, 31(15), 1733–1738.

24. Ngo Quoc Luan, Ngo Khac Khong Minh, Nguyen Ngoc Hanh (2016). Flavonoids from the fruit of Cassia grandis L.f”. Journal of Science and Technology, 54(2B), 26–31.

23. Ngo Quoc Luan, Nguyen Thi Thuy Trang, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2016). Isolation and characterization of three natural compounds from the stem bark of Cassia grandis L.f”. Can Tho University Journal of Science, 3, 57–60.

22. Ngo Quoc Luan, Nguyen Cong Tao, Vu Thi Hoai Tien, Nguyen Ba Nghia, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2016). Natural compounds from seeds of Cassia grandis L.f”. Tạp chí Hóa học, 54(2), 257–262.

21. Ngô Quốc Luân, Lê Thị Hồng Phượng, Đặng Huỳnh Giúp và Ngô Khắc Không Minh (2015). Góp phần khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của trái quách (Limonia acidissima L.) ở Trà Vinh. Tạp chí dược liệu, tập 20, 358–362.

20. Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat, Bui Trong Dat, Nguyen Ngoc Hanh, Ngo Quoc Luan, Ma Thi Thu Thanh, Chung Hoang Huynh (2015). Two new flavonol glycosides from the leaves of Cleome chelidonii L.f. Journal of Asian Natural Products Research, 17 (4), 338–342.

19. Ngo Quoc Luan, Vu Duy Khanh, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2015). Novel naphthalene glycoside derivative from leaves of Cassia grandis L.f”. Can Tho University Journal of Science, 1, 10–13.

18. Ngo Quoc Luan, Vu Duy Khanh, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2015). New benzophenone derivative from leaves of Cassia grandis L.f”. Tạp chí Hóa học, 53(6e), 338–341.

17. Ngô Quốc Luân, Lê Thị Hồng Phượng, Đặng Huỳnh Giúp và Ngô Khắc Không Minh (2014). Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách (Limonia acidissima L.) ở Trà Vinh. Tạp chí dược liệu, tập 19 (6-2014), 358–362.

16. Luan Ngo Quoc, Ril Le Van, Minh Ngo Khac Khong, Dung Le Tien, Hanh Nguyen Ngoc (2014). Flavonoid Compounds from Fruit of Cassia grandis L.f”. Souvenir Progamme and Abstracts, Vietnam Malaysia International Chemical Congress, Hanoi, November 7–9/2014 (VMICC 2014), 116.

15. Ngo Quoc Luan, Huynh Thi Phi Yen, Ngo Khac Khong Minh, Phung Van Trung, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Mai Dinh Tri, Le Tien Dung, Nguyen Ngoc Hanh (2014). Natural compounds from the root of Cassia grandis L.f”. Tạp chí Hóa học, 52(5), 646–650.

14. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Văn Kiệt, Ngô Khắc Không Minh, Nguyễn Tấn Phát, Phùng Văn Trung, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hạnh (2014), “Một số hợp chất từ trái ô môi (Cassia grandis L.f)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52(5A), 174–179.

13. Ngô Quốc Luân, Huỳnh Thị Phi Yến, Nguyễn Thanh Hoài Nhân, Ngô Khắc Không Minh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2014). Dẫn xuất xanthone mới từ rễ cây ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 31a, 72–75.

12. Ngô Quốc Luân, Lê Văn Ril, Đỗ Hoàng Vinh, Ngô Khắc Không Minh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2014). Ba hợp chất từ cao ethyl acetate của trái ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 30a, 15–19.

11. Lê Tiến Dũng, Mai Đình Trị, Phạm Thị Nhật Trinh, Ngô Quốc Luân (2013). Định lượng hợp chất epicatechin trong lá ô môi (Cassia grandis L.f)”. Kỷ yếu Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 6 (21-22/11/2013), 284–290.

10. Ngô Quốc Luân, Ngô Khắc Không Minh, Lê Văn Ril, Đỗ Hoàng Vinh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Một số hợp chất phân lập từ trái và vỏ cây ô môi Cassia grandis L.f”. Kỷ yếu hội nghị khoa học “Ngày hóa học TP.HCM lần thứ VII”, (22/08/2013), 92–98.

9. Ngô Quốc Luân, Huỳnh Minh Tiến, Vũ Duy Khánh, Lê Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Ba hợp chất flavonoid từ lá ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 29a, 111–116.

8. Ngô Quốc Luân, Vũ Duy Khánh, Ngô Khắc Không Minh, Lê Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Phân lập một số hợp chất từ lá và vỏ cây ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 18(4), 101–108.

7. Ngô Quốc Luân, Ngô Khắc Không Minh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trương Cao Thuần, Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Khảo sát thành phần hóa học cao etyl axetat vỏ cây ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí Hóa học, Tập 51(6ABC), 135–140.

6. Ngô Quốc Luân, Lê Đỗ Huy, Đỗ Hoàng Vinh, Ngô Khắc Không Minh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Phân lập và nhận danh hai hợp chất từ dịch chiết ethyl acetate của trái ô môi Cassia grandis L.f”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 26, 30–34.

5. Ngô Quốc Luân, Đào Huy Phong, Trương Thị Thu Thủy, Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Ngọc Hạnh (2012). Hợp chất flavonoid từ lá ô môi-Cassia grandis L.f. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 50(3A), 296–301.

4. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Ngọc Hạnh (2011). Phân lập và nhận danh cấu trúc hai flavonol từ dịch chiết ethyl acetate của cây cỏ lào (Upatorium Odoratum L.). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số 20a, 250–257.

3. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Thị Thu Thủy (2008). Áp dụng phương pháp POE góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường phổ thông. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số 9, 9–17.

2. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Ngọc Hạnh (2007). Phân lập và nhận danh cấu trúc một chalcone từ dịch chiết ethyl acetate của cây cỏ lào (Chromolaena Odorata L.). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số 8, 16–20.

1. Ngô Quốc Luân, Lâm Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh (2006). Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu và flavonoid trong cây cỏ lào (Chromolaena Odorata L.). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số 6, 103–110. 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740663
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
550
4999
2379
740663

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.