Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: ĐINH MINH QUANG                                                       Giới tính: Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                            Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ                                                           Học hàm: Phó giáo sư

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học 

II. Quá trình nghiên cứu khoa học 

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
1 Sinh học và sinh thái học cá
2 Đa dạng và bảo tồn đa dạng sinh học cá

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sinh thái học, sinh học và hệ gen ty thể của giống cá Periophthalmus ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2023

Đề tài Nafosted

 Chủ nhiệm

2

Bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi cá  đối Ellochelon vaigiensis đồng ở đồng bằng sông Cửu Long

2023

Đề tài VinGroup

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của giống cá Glossogobius ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

2021

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

4

Thực trạng dạy và học trực tuyến ở một số trường trung học phổ thông tại một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2021

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu bảo tồn nơi ở và nguồn lợi của giống cá thòi lòi Periophthalmodon ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2021

Đề tài IFS

 Chủ nhiệm

6

Đánh giá biến động quần thể cá bống Glossogobius sparsipapillus trên tuyến sông Hậu từ Cần Thơ đến Sóc Trăng

2021

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

7

Đánh giá đa dạng di truyền giống cá Glossogobius và đặc điểm sinh học của loài G. aureus và loài G. sparsipapillus ở Đồng bằng sông Cửu Long

2021

Đề tài cấp Bộ

Thư ký khoa học

8

Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông ven bờ Đồng bằng sông Cửu Long

2020

Tây Nam Bộ

Thành viên

9

Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2020

ODA

Thành viên

10

Evaluating changes of the Agro-ecological changes under great threats of the in-situ development and climate change

2020

ODA

Thành viên

11

Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

2020

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

12

Nghiên cứu sự phân bố, nơi ở, dinh dưỡng và sinh thái học sinh sản của cá thòi lòi nước ngọt Periophthalmodon septemradiatus ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2019

Đề tài Nafosted

Chủ nhiệm

12

Xây dựng atlat giải phẫu 10 loài Động vật có xương sống

2019

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

14

Nghiên cứu sinh học quần thể và dinh dưỡng của cá thòi lòi Periophthalmodon schlosseri

2019

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

15

Nghiên cứu sinh học quần thể và đặc điểm dinh dưỡng của cá bống mít Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849)

2017

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

16

Nghiên cứu thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của họ cá bống phân bố ở vùng bãi bồi ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

2016

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

17

Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá bống mít Stigmabogobius pleurostigma (Bleeker, 1849)

2016

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

18

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của nhện (Araneae) ở Núi Cấm, An Giang

2016

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

19

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của các loài cá bống họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu và sông Tiền

2016

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

21

Nghiên cứu sự biến động quần đàn của cá kèo đỏ Trypauchen vagina ở Sóc Trăng

2015

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

3. Sách và giáo trình xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Thực tập Động vật có xương sống

Đại học Cần Thơ

2018

 

X

 

2

Động vật có xương sống

Đại học Cần Thơ

2019

 

X

 

3

Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học

Đại học Cần Thơ

2020

 

 

X

4

Ecology, biology and population structure of the genus Glossogobous

Nông nghiệp

2021

 

X

 

5

Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang

Nông nghiệp

2021

 

 

X

6

Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái

Nông nghiệp

2021

 

X

 

7

Kỹ thuật phòng thí nghiệm sinh học

Đại học Cần Thơ

2022

 

X

 

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

Xuất bản tiếng Anh

 1. Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, 2021. MORPHOMETRIC AND MERISTIC VARIATIONS OF BUTIS BUTIS (HAMILTON, 1822) ALONG THE COASTLINE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 2544- 2553. (Đã xuất bản)
 2. Hồ Khánh Nam, Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Minh Quang. 2021. REPRODUCTIVE TRAITS OF GOBY GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS AKIHITO AND MEGURO, 1976 IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Journal of Environmental Biology. 42. 879-886. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, , Trương Trọng Ngôn, Trần Thanh Lâm, Nguyễn thị Kiều Tiên. 2021. MORPHOMETRICS, GROWTH PATTERN AND CONDITION FACTOR OF PERIOPHTHALMUS CHRYSOSPILOS BLEEKER, 1853 (GOBIIFORMES: OXUDERCIDAE) LIVING IN THE MEKONG DELTA. Egyptian Journal of Aquatic Research. Inpress. Inpress. (Đã xuất bản)
 4. Trần Chí Cảnh, Đinh Minh Quang. 2021. DIET COMPOSITION AND FEEDING HABIT OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS CAUGHT FROM ESTUARINE REGIONS IN THE MEKONG DELTA. Egyptian Journal of Aquatic Research. 47. 313- 319. (Đã xuất bản)
 5. Nguyễn Hoàng Phương Thảo, Đinh Minh Quang. 2021. DIET COMPOSITION OF DUCKBILL SLEEPER BUTIS BUTIS (HAMILTON, 1822) LIVING IN SOME COASTAL REGIONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 2939-2964. (Đã xuất bản)
 1. Trần Đắc Định, Lê Pha Chí Bình, Đinh Minh Quang, Dương Văn Ni, Nguyễn Trung Tín. 2021. FISH SPECIES COMPOSITION VARIABILITY IN CU LAO DUNG, SOC TRANG, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 1865-1876. (Đã xuất bản)
 2. Võ Thị Thảo Lam, , , Đinh Minh Quang. 2021. MORPHOMETRICS VARIATIONS OF MYSTUS MYSTICETUS ROBERTS, 1992 IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 14. 3423-2421. (Đã xuất bản)
 3. Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, , Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. THE VARIATIONS OF CLARK AND GASTROSOMATIC INDEXES OF GLOSSOGOBIUS GIURIS LIVING IN SOME REGIONS THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25. 181 – 191. (Đã xuất bản)
 4. Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, , Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. THE INTRASPECIFIC AND SPATIO-TEMPORAL CHANGES IN GROWTH PATTERN AND CONDITION FACTOR OF GLOSSOGOBIUS AUREUS INHABITING IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25. 591-599. (Đã xuất bản)
 5. Trần Chí Cảnh, , , , Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang. 2021. THE INTRASPECIFIC AND SPATIO-TEMPORAL VARIATIONS IN RELATIVE GUT LENGTH AND GASTRO-SOMATIC INDEXES OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 14. 841-848. (Đã xuất bản)
 6. Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. USING THE OTOLITH MASS IN GROWTH DETERMINING OF GLOSSOGOBIUS GIURIS IN THE MEKONG DELTA. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries.25. 193 – 203. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. TESTICULAR DEVELOPMENT AND REPRODUCTIVE REFERENCES OF GLOSSOGOBIUS GIURIS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Research. Inpress. 1-6. (Đã xuất bản)
 8. Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. FACTORS AFFECTING RELATIVE GUT LENGTH AND FULLNESS INDEX OF GLOSSOGOBIUS GIURIS LIVING ALONG HAU RIVER, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 2708-2717. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Trần Quốc Ngữ, Trần Đắc Định. 2021. SOME BIOLOGICAL PARAMETERS OF GLOSSOGOBIUS AUREUS POPULATION FROM THE MEKONG DELTA. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 20. 84-95. (Đã xuất bản)
 10. Lâm Thị Huyền Trân, , Đinh Minh Quang, Nguyễn Kin Đồng. 2021. OTOLITH BIOMETRICS AND THEIR RELATIONSHIPS WITH FISH SIZES OF BUTIS KOILOMATODON LIVING IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25. 803 – 814. (Đã xuất bản)
 11. Trương Trọng Ngôn, Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. GROWTH AND CONDITION FACTOR OF THE COMMERCIAL GOBY GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS LIVING ALONG BASSAC RIVER, VIETNAM. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 14. 1695-1701. (Đã xuất bản)
 1. Đinh Minh Quang, Phan Hoàng Giẻo, Lê Thị Trúc Linh, Trương Trọng Ngôn, . 2021. LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP, GROWTH PATTERN AND CONDITION FACTOR OF GLOSSOGOBIUS GIURIS CAUGHT FROM COASTAL AREAS IN THE MEKONG DELTA. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 14. 1478-1485. (Đã xuất bản)
 2. Trần Thanh Lâm, Lâm Thị Huyền Trân, Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam. 2021. VARIATION IN GROWTH AND CONDITION FACTORS OF THREE COMMERCIAL FISH SPECIES IN HABITATS ASSOCIATED WITH RICE PADDY FIELDS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Acta Zoologica Bulgarica. 73. 309-(Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Lâm Thị Huyền Trân, , Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. EVIDENCING SOME REPRODUCTIVE ASPECTS OF A COMMERCIAL GOBIID SPECIES GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975 IN HAU RIVER, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic, 47, 303-400. (Đã xuất bản)
 4. Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, , Nguyễn Thị Kiều Tiên, Trần Sỹ Nam. 2021. THE USE OF OTOLITH IN GROWTH ESTIMATION FOR GLOSSOGOBIUS AUREUS (GOBIIFORMES: GOBIIDAE). AACL Bioflux. 14. 2367- 2375. (Đã xuất bản)
 5. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Nhã Ý, Đinh Minh Quang. 2021. OVARIAN DEVELOPMENT, SPAWNING CHARACTERISTICS, SIZE AT FIRST MATURITY AND FECUNDITY OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS AKIHITO & MEGURO, 1976 (GOBIIFORMES: GOBIIDAE) ALONG ESTUARINE AND COASTAL REGIONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Acta Zoologica Bulgarica. 73. 253-260. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang, Lâm Thị Huyền Trân, , Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thành Nam. 2021. FIRST REFERENCE ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF BUTIS KOILOMATODON IN MEKONG DELTA, VIETNAM. BMC Zoology. 6. 1-14. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang, , Lâm Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Zeehan Jaafar, Giang Van Tran. 2021. FORAGING ECOLOGY OF THE AMPHIBIOUS MUDSKIPPER PERIOPHTHALMUS CHRYSOSPILOS (GOBIIFORMES: GOBIIDAE). Peerj. Inpress. 1-18. (Đã xuất bản)
 8. Lâm Thị Huyền Trân, Đinh Minh Quang. 2021. FACTORS AFFECTING GROWTH PATTERN AND CONDITION OF BUTIS KOILOMATODON (BLEEKER, 1849) (GOBIIFORMES: ELEOTRIDAE) FROM THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Acta Zoologica Bulgarica. 73. 99-106. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Nguyễn Minh Thành, Trần Thanh Lâm. 2021. THE USE OF OTOLITH MORPHOMETRY AS AN INDICATOR FOR THE SIZE INCREASE OF PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS (TELEOSTEI: GOBIIFORMES) LIVING ALONG THE BASSAC RIVER, VIETNAM. Iranian Society of Ichthyology. 8. 83-94. (Đã xuất bản)
 10. Nguyễn Thị Kiều Tiên, Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam, . 2021. STOCK ASSESSMENT OF TWO POPULATIONS OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS (OSTEICHTHYES, GOBIIDAE) IN THE MEKONG DELTA. Egyptian Journal of Aquatic Research. 47. 401-407. (Đã xuất bản)
 1. Trần Thanh Lâm, Đinh Minh Quang. 2021. POPULATION STRUCTURE OF PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI (PERCIFORMES: GOBIIDAE) IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 2061-2070. (Đã xuất bản)
 2. Trần Thanh Lâm, Đinh Minh Quang, Tien Thi Kieu Nguyen, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2020. BURROW STRUCTURE AND UTILIZATION OF PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI (PALLAS, 1770) FROM TRAN DE COASTAL AREA, SOC TRANG, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 45-52. (Đã xuất bản)
 3. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Đinh Minh Quang. 2020. OTOLITH DIMENSIONS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE SIZE OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS FISH ALONG THE COASTLINE OF MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 525-533. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn, Trần Xuân Lợi, Mai Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Bùi Thùy Mỵ, Phan Thị Thảnh, Atsushi Ishimatsu, Trần Thanh Lâm. 2020. BURROW STRUCTURE AND UTILIZATION IN THE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS FROM THE MEKONG DELTA. Journal of Zoology. Online. 1-12. (Đã xuất bản)
 5. Trần Thanh Lâm, Đinh Minh Quang. 2020. POPULATION DYNAMIC OF PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS (HAMILTON, 1822) LIVING ALONG THE HAU RIVER, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 97-107. (Đã xuất bản)
 6. Trần Đắc Định, Cao Văn Hùng, Đinh Minh Quang, Trần Xuân Lợi. 2020. AN ASSESSMENT OF FISHERIES RESOURCES IN THE COASTAL WATER OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 13. 3683-3693. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Nguyễn Minh Thành, Lâm Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2020. POPULATION BIOLOGY OF BUTIS KOILOMATODON IN THE MEKONG DELTA. AACL Bioflux. 13. 3287-3299. (Đã xuất bản)
 8. Trần Đắc Định, Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Vàng. 2020. POPULATION DYNAMICS OF STOLEPHORUS DUBIOSUS IN BAY HAP AND CUA LON ESTUARIES, MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 13. 2251-2264. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam, Đặng Hòa Thảo, Lâm Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2020. THE IMPACT OF HUMAN ACTIVITIES ON THE BIODIVERSITY OF FISH SPECIES COMPOSITION IN RICE PADDY FIELD IN AN GIANG PROVINCE, SOUTHERN VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 24. 107–120. (Đã xuất bản)
 10. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Đinh Minh Quang, Trần Chí Cảnh, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2020. MORPHOMETRIC AND MERISTIC VARIATIONS OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS ALONG THE COASTLINE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Zoology and Animal Biology. 3. 1-9. (Đã xuất bản)
 11. Trần Đắc Định, Đinh Minh Quang, Tô Thị Mỹ Hoàng, Nguyễn Thị Vàng, Nguyễn Trung Tín. 2020. SPECIES COMPOSITION AND BIODIVERSITY INDEX OF GOBIID ASSEMBLAGE IN ESTUARINE AREAS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 931- 941. (Đã xuất bản)
 1. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Vàng. 2020. POPULATION BIOLOGICAL PARAMETERS OF AMBASSIS VACHELLII (PERCIFORMES: AMBASSIDAE) CAUGHT FROM BAY HAP AND CUA LON ESTUARIES, CA MAU PROVINCE, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 24. 779- 801. (Đã xuất bản)
 2. Mai Van Hieu, Trần Đắc Định, Đinh Minh Quang, Trần Xuân Lợi, Kotaro Shirai, Akinori Yamada, Haruka Sagara, Mizuri Murata, Atsushi Ishimatsu. 2019. LAND INVASION BY THE MUDSKIPPER, PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS, IN FRESH AND SALINE WATERS OF THE MEKONG RIVER. Scientific Reports. (2019) 9:14227. 2-11. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Diem Kieu To, Tuyet Thi Minh Tran, Tien Thi Kieu Nguyen, Lam Thanh Tran. 2019. VARIATION IN DIET COMPOSITION OF THE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS FROM HAU RIVER, VIETNAM. Bulletin of Marine Science. 95. 1-14. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang. 2019. THE VARIATION OF GROWTH PATTERN AND CONDITION FACTOR OF GLOSSOGOBIUS AUREUS AT DIFFERENT FISH SIZES DURING DRY AND WET SEASONS. Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại học lần thức nhất. 174-181. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang, Nguyễn Phương Đại Nguyên. 2018. POPULATION AND AGE STRUCTURE OF THE GOBY STIGMATOGOBIUS PLEUROSTIGMA (PERCIFORMES: GOBIIDAE) FROM THE MEKONG DELTA. International Journal of Aquatic Science. 9. 23-29. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2018. THE RELATIVE GUT LENGTH AND GASTRO-SOMATIC INDICES OF THE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS (HAMILTON, 1822) FROM THE HAU RIVER. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 34. 16-20. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang, Trần Thị Tố Nguyên. 2018. REPRODUCTIVE BIOLOGICAL TRAITS OF THE GOBY STIGMATOGOBIUS PLEUROSTIGMA (BLEEKER, 1849) FROM THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Indian Journal of Fisheries. 65. 20-25. (Đã xuất bản)
 8. Đinh Minh Quang, Tien Thi Kieu Nguyen, Tram Bich Pham, Nhu Chon Ngo, Lam Thanh Tran. 2018. REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE UNIQUE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS LIVING FROM ESTUARY TO UPSTREAM OF THE HAU RIVER. Acta Zoologica. Online. 1-12. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang. 2018. POPULATION DYNAMICS OF THE GOBY TRYPAUCHEN VAGINA (GOBIIDAE) AT DOWNSTREAM OF HAU RIVER, VIETNAM. Pakistan Journal of Zoology. 50. 105-110. (Đã xuất bản)
 10. Đinh Minh Quang. 2018. ALIMENTARY TRACT MORPHOLOGY AND TEMPORAL VARIATION OF CLARK OF THE MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SEPTEMRAIDATUS ALONG THE HAU RIVER. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 80-86. (Đã xuất bản)
 11. Đinh Minh Quang, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Thị Yến Nhi. 2018. THE FLEXIBILITY OF MORPHOMETRIC AND MERISTIC MEASUREMENTS OF PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS (HAMILTON, 1822) IN HAU RIVER. Journal of Science and Technology: AGRICULTURE – FORESTRY – MEDICINE & PHARMACY. 187. 81 - 89. (Đã xuất bản)
 1. Đinh Minh Quang, Lê Thị Mỹ Tiên. 2017. REPRODUCTIVE TRAITS OF THE DUCKBILL SLEEPER BUTIS BUTIS (HAMILTON, 1822). Zoologocal Science. 34. 452-458. (Đã xuất bản)
 2. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Phan Như Ý. 2017. POPULATION BIOLOGY OF THE GOBY GLOSSOGOBIUS GIURIS (HAMILTON 1822) CAUGHT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Fisheries Science. 30. 26-37. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang. 2017. THE LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF THE DUCKBILL SLEEPER BUTIS BUTIS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3 (112). 47-49. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang. 2017. ASPECTS OF REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE RED GOBY TRYPAUCHEN VAGINA (GOBIIDAE) FROM THE MEKONG DELTA. Journal of Applied Ichthyology. DOI: 10.1111/jai.13521. 1-8. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang. 2017. MORPHOMETRICS AND CONDITION FACTOR DYNAMICS OF THE GOBY STIGMATOGOBIUS PLEUROSTIGMA (BLEEKER 1849) DURING DRY AND WET SEASONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Fisheries Science. 30. 17-25. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang. 2017. BIOLOGICAL PARAMETERS OF BUTIS BUTIS (HAMILTON, 1822) POPULATION FROM THE MEKONG DELTA. PROCEEDINGS SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING. 306-314. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang. 2017. MORPHOMETRIC, GROWTH AND CONDITION FACTOR VARIATIONS OF BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 16. 822-831. (Đã xuất bản)
 8. Đinh Minh Quang. 2017. POPULATION DYNAMICS OF BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The Journal of Animal & Plant Sciences. 27. 603-610. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang. 2016. GROWTH AND BODY CONDITION VARIATION OF THE GIANT MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI IN DRY AND WET SEASONS. Tap chi Sinh hoc. 38. 352-358. (Đã xuất bản)
 10. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2016. SEASONAL VARIATION OF FOOD AND FEEDING IN BURROWING GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER (GOBIIDAE) AT DIFFERENT BODY SIZES. Ichthyological Research. 64. 1-11. (Đã xuất bản)
 11. Đinh Minh Quang. 2016. LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF THE GOBY OXYELEOTRIS UROPHTHALMUS IN SOC TRANG. The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016. 637-641. (Đã xuất bản)
 12. Đinh Minh Quang. 2016. GROWTH PATTERN AND BODY CONDITION OF TRYPAUCHEN VAGINA IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The Journal of Animal & Plant Sciences. 26. 523-531. (Đã xuất bản)
 13. Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2015. POPULATION AND AGE STRUCTURE OF THE GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER (RICHARDSON, 1864; GOBIIDAE: OXUDERCINAE) IN THE MEKONG DELTA. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 15. 345-357. (Đã xuất bản)
 14. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2015. REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE BURROW DWELLING GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER. Ichthyological Research. 62. (Đã xuất bản)
 1. Đinh Minh Quang. 2015. PRELIMINARY STUDY ON DIETARY COMPOSITION, FEEDING ACTIVITY AND FULLNESS INDEX OF BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Sinh học. 37. 252-257. (Đã xuất bản)
 2. Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2015. AGE AND POPULATION STRUCTURE OF THE GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM, BASED ON LENGTH- FREQUENCY AND OTOLITH ANALYSES. 17th International Conference on Fisheries, Animal and Veterinary Sciences. 1375. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2015. MORPHOMETRIC VARIATION OFPARAPOCRYPTES SERPERASTER(GOBIIDAE) IN DRY AND WET SEASONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ichthyological Research. 63. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Diệp Anh Tuấn, Lý Văn Trọng. 2014. THE GOBIID FISH SPECIES BIODIVERSITY ALONG COASTLINE IN SOC TRANG, VIET NAM. International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam. 82-83. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2014. BURROW MORPHOLOGY AND UTILIZATION OF THE GOBY (PARAPOCRYPTES SERPERASTER) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ichthyological Research. 61. 332-340. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang. 2014. A PRELIMINERY STUDY ON LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF THE MUDSKIPPER BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN SOC TRANG. Tạp chí Sinh học. 36. 88-92. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang. 2014. SOME POPULATION PAPAMETERS OF THE MUDSKIPPER BOLEOPHTHALMUS BODDARTI CAUGHT IN MEKONG DELTA, VIETNAM. International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam. 84-85. (Đã xuất bản)
 8. Đinh Minh Quang. 2014. PRELIMINERY STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN LENGTH AND WEIGHT OF THE RED GOBY TRYPAUCHEN VAGINA (BLOCH & SCHNEIDER, 1801). International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam. 104-105. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Trà Giang, Ngô Nhã Lam Duy, Đặng Hoàng Đông, Lâm Trung Hậu. 2014. BURROW CONFIGURATION AND UTILIZATION OF THE BLUE-SPOTTED MUDSKIPPER BOLEOPHTHALMUS BODDARTI CAUGHT IN SOC TRANG, VIETNAM. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 38. 1-9. (Đã xuất bản)

Xuất bản tiếng Việt

 1. Đinh Minh Quang, Phan Hoàn Giẻo, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Đức Tôn. 2021. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ỐNG TIÊU HÓA VÀ HỆ SỐ BÉO CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 184-190. (Đã xuất bản)
 2. Trần Trí Cảnh, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trần Thị Thúy Hiền, Đinh Minh Quang. 2021. HÌNH THÁI ỐNG TIÊU HÓA VÀ CHỈ SỐ CLARK CỦA CÁ BỐNG GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 19. 535-543. (Đã xuất bản)
 1. Lâm Thị Huyền Trân, Đinh Minh Quang. 2021. MORPHOMETRIC AND MERISTIC VARIABILITY IN BUTIS KOILOMATODON (GOBIIFORMES: ELEOTRIDAE) IN ESTUARINE AND COASTAL AREAS OF THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 3. 806-816. (Đã xuất bản)
 2. Đinh Minh Quang, Nguyễn Hữu Đức Tôn. 2021. SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI GLOSSOGOBIUS GIURIS PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 226. 31-38. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Thuý Hiền, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trương Trọng Ngôn. 2021. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI CỦA CÁ THÒI LÒI VẠCH PERIOPHTHALMUS GRACILIS EGGERT, 1935. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 139-149. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Trần Chí Cảnh. 2021. ĐẶC ĐIỂM ỐNG TIÊU HÓA VÀ HỆ SỐ CLARK CỦA CÁ THÒI LÒI CHẤM ĐEN PERIOPHTHALMUS VARIABILIS PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 10/2021. 179-184. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang, Lâm Thị Huyền Trân, . 2021. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI NGOÀI CỦA BUTIS HUMERALIS Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 10/2021. 146-153. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang, Phan Hoàng Giẻo, Trương Trọng Ngôn, . 2021. TẬP TÍNH ĂN VÀ CƯỜNG ĐỘ BẮT MỒI CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI GLOSSOGOBIUS AUREUS PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 226. 44-50. (Đã xuất bản)
 7. Đinh Minh Quang, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN QUẦN XÃ CÁ. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 86-100. (Đã xuất bản)
 8. Đinh Minh Quang, , Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. BIẾN ĐỔI ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI Ở LOÀI GLOSSOGOBIUS PARSIPAPILLUS PHÂN BỐ DỌC SÔNG HẬU, TỪ CẦN THƠ ĐẾN SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 226. 3-7. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Phan Hoàng Giẻo, Trương Trọng Ngôn, . 2021. BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁ BỐNG CÁT (GLOSSOGOBIUS AUREUS) PHÂN BỐ TỪ CẦN THƠ ĐẾN CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 19. 863-874. (Đã xuất bản)
 10. Đinh Minh Quang, , Phan Hoàng Giẻo, Nguyễn Lê Thế Vũ. 2021. SỰ BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI VÀ PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH Ở CÁ BỐNG CÁT TỐI GLOSSOGOBIUS GIURIS PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. tháng 10/2021. 141-145. (Đã xuất bản)
 11. Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Nhã Ý, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH LÚA QUẦN XÃ CÁ. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 51-75. (Đã xuất bản)
 1. Nguyễn Thị Nhã Ý, Đinh Minh Quang, Lâm Thị Huyền Trân. 2020. TÍNH ĂN VÀ CƯỜNG ĐỘ BẮT MỒI CỦA CÁ BỐNG LƯNG CAO BUTIS KOILOMATODON PHÂN BỐ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Thái Nguyên. 225. 358-365. (Đã xuất bản)
 2. Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Vang, Đinh Minh Quang. 2020. BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ CÁ LÀNH CANH VÀNG (COILIA REBENTISCHII) Ở SÔNG CỬA LỚN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 124-129. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, Phan Thanh Giẻo, Lâm Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2020. HÌNH THÁI ỐNG TIÊU HÓA VÀ HỆ SỐ BÉO CLARK CỦA CÁ BỐNG LƯNG CAO BUTIS KOILOMATODON PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ VÙNG CỬA SONG VEN BIỂN THUỘC CÁC TỈNH TRÀ VINH, SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 36. 61-69. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Trần Thị Anh Thư, Nguyễn Tuấn Khanh. 2019. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CÁC CHỈ SỐ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA KHU HỆ NHỆN TRÊN RUỘNG LÚA XÃ LƯƠNG PHI, HUYỆN TRI TÔN, AN GIANG. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 35. 80-86. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam, Lâm Thị Huyền Trân, Hoàng Thị Nghiệp, Mai Trương Hồng Hạnh, Đặng Hòa Thỏa, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2019. THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRONG KÊNH NỘI ĐỒNG TẠI RUỘNG LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO Ở TRI TÔN, CHỢ MỚI VÀ CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại hoc Đồng Tháp. 40. 60-68. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phạm Thị Minh Trang. 2019. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CẮC KÉ CALOTES VERSICOLOR (DAUDIN, 1802) VÀ RẮN NƯỚC XENOCHROPHIS PISCATOR (SCHNEIDER, 1799). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên. 38. 1-5. (Đã xuất bản)
 7. Trần Thanh Lâm, Đinh Minh Quang, Hoàng Đức Huy, Võ Ngọc Minh Châu, Sơn Sa Men. 2019. ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ THÒI LÒI PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI (PALLAS, 1770) Ở VEN BIỂN SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Sinh học. 41 (2se1&2se2). 229-240. (Đã xuất bản)
 8. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Đinh Minh Quang, Đặng Hòa Thảo, Trần Chí Cảnh, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2019. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC CỦA TINH SÀO Ở CÁ BỐNG CÁT GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS Ở VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 35. 81-87. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trần Chí Cảnh, Diệp Thị Ngọc Yến. 2019. XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU ẢNH GIẢI PHẪU CHUỘT ĐỒNG NHỎ RATTUS LOSEA (SWINHOE, 1871) VÀ THỎ NHÀ ORYCTOLAGUS CUNICULUS (LINNAEUS, 1758). Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Thái Nguyên. 202. 143-149. (Đã xuất bản)
 10. Đinh Minh Quang, Trần Thị Anh Thư, Ngô Nhã Lam Duy. 2019. QUY TRÌNH XÂY DỰNG ATLAS GIẢI PHẪU ẾCH ĐỒNG HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS (WIEGMANN, 1834) BẰNG PHẦN MỀM ADOBE ILLUSTRASTOR CS6. Tạp chí Khoa học Đại hoc Đồng Tháp. 36. 36-40. (Đã xuất bản)
 1. Trần Thanh Lâm, Đinh Minh Quang, Hoàng Đức Huy. 2019. HÌNH THÁI ỐNG TIÊU HÓA, TÍNH ĂN VÀ PHỔ THỨC ĂN CỦA CÁ THÒI LÒI PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI (PALLAS, 1770) PHÂN BỐ VEN BIỂN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 35. 30-38. (Đã xuất bản)
 2. Lê Kim Ngọc, Trần Đắc Định, Hà Phước Hùng, Võ Thành Toàn, Đinh Minh Quang, Tô Thị Mỹ Hoàng, Nguyễn Thị Vàng, Lê Hoàng Anh, Trần Văn Đẹp, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Sơn Ngọc Huyền, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Trung Tính. 2018. THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở LƯU VỰC SÔNG HẬU THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 34. 90-104. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang, Mai Vũ Diệu Anh, Lương Võ An Khang. 2018. BỘ TƯ LIỆU ẢNH GIẢI PHẪU BỒ CÂU NHÀ COLUMBA LIVIA DOMESTICA GMELIN, 1789 VÀ GÀ NHÀ GALLUS GALLUS DOMESTICUS (LINNAEUS, 1758). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh. 47. 29-39. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Trịnh Cẩm Thu, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Kim Thị Hồng Hoa, Huỳnh Thị Thùy Dương, Nguyen Thi Thu Trang. 2018. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP 9 TRONG XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 12 Ở TRƯỜNG THPT. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 32. 36-41. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang, Trần Thị Diễm My. 2018. HÌNH THÁI ỐNG TIÊU HÓA, TÍNH ĂN VÀ PHỔ THỨC ĂN CỦA CÁ BỐNG MÍT STIGMATOGOBIUS PLEUROSTIGMA (BLEEKER, 1849) PHÂN BỐ VEN BIỂN SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 34. 46-55. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang, Danh Sóc, Nguyễn Thảo Duy. 2017. TÍNH ĂN VÀ PHỔ THỨC ĂN CỦA CÁ BỐNG TRỨNG ELEOTRIS MELANOSOMA Ở VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7, Hà Nội, 10/2017. 1873-1879. (Đã xuất bản)
 7. Trần Thị Anh Thư, Đinh Minh Quang, Nguyễn Hương Ly. 2017. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA NHỆN (ARANEAE, ARACHNIDA) Ở VỒ THIÊN TUẾ - NÚI CẤM, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 24. 83-90. (Đã xuất bản)
 8. La Hoàng Trúc Ngân, Đinh Minh Quang. 2017. HÌNH THỨC SINH SẢN, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC CỦA TUYẾN SINH DỤC CÁ BỐNG TRỨNG ELEOTRIS MELANOSOMA Ở VEN BIỂN SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 33. 79-86. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Nguyễn Minh Thành. 2015. CÁC CHỈ SỐ SINH HỌC QUẦN ĐÀN CÁ KÈO ĐỎ (TRYPAUCHEN VAGINA) Ở SÓC TRĂNG. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6. 806- 810. (Đã xuất bản)
 10. Đinh Minh Quang. 2015. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ TƯƠNG QUAN CHIỀU DÀI VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁ BỐNG CÁT TRẮNG. Tạp chí Khoa học. 37. 52-57. (Đã xuất bản)
 11. Diệp Anh Tuấn, Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định. 2014. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÁ HỌ BỐNG TRẮNG (GOBIIDAE) PHÂN BỐ Ở VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 30. 68. (Đã xuất bản)
 1. Nguyễn Văn Vũ, Ung Thanh Nhàn, Lý Thanh Thành, Trần Kim Thoa, Quang Anh Thư, Dương Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Thế Vững, Nguyễn Kim Y, Phạm Thúy Hằng, Đinh Minh Quang. 2014. QUẢN LÝ MẪU THUỘC PHÂN NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG BẰNG MICROSOFT ACCESS 2003. Hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - lần thứ VII. 418-425. (Đã xuất bản)
 2. Đinh Minh Quang. 2014. TƯƠNG QUAN CHIỀU DÀI VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁ BỐNG CÁT TRẮNG GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975 Ở SÔNG CỒN TRÒN TỈNH SÓC TRĂNG. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vũng. 467-472. (Đã xuất bản)
 3. Đinh Minh Quang. 2014. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC CẦN THƠ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học & Giáo dục. 9. 79-83. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Lý Văn Trọng. 2014. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN CHIỀU DÀI TRỌNG LƯỢNG CÁ BỐNG CÁT TỐI, GLOSSOGOBIUS GIURIS, Ở SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 220-225. (Đã xuất bản)
 5. Đinh Minh Quang. 2014. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 46-50. (Đã xuất bản)
 6. Đinh Minh Quang. 2014. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN SƯ PHẠM. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. 891-892. (Đã xuất bản)
 7. Nguyễn Thị Hồng Lan, Trần Ngọc Hiếu, Đinh Minh Quang. 2014. QUI TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH LÁT CẮT NGANG CƠ THỂ GIUN ĐŨA (ASCARIS SUUM). Hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - lần thứ VII. 400-405. (Đã xuất bản)
 8. Đinh Minh Quang, Lê Thị Mỹ Xuyên, Dương Hồng Vị, Trần Thị Lụa, Nguyễn Minh Thành. 2013. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA CÁ KÈO VÁY TO Ở BẠC LIÊU. Hội nghị khoa học toàn quốc 2013. 1. 1519. (Đã xuất bản)
 9. Đinh Minh Quang, Nguyen Thi Ngan, Dang Thi Diem Trang , Lai Nguyen Yen Nhu, Le Tran Duc Huy. 2013. NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU VỀ HÌNH THÁI HANG CÁ KÈO VẢY TO PARAPOCRYPTES SERPERASTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 78-82. (Đã xuất bản)
 10. Đinh Minh Quang. 2013. HANG VÀ VAI TRÒ CỦA HANG ĐỐI VỚI CÁ BỐNG SAO. Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. 1. 162. (Đã xuất bản)
 11. Đinh Minh Quang. 2013. MORPHOLOGY OF THE MUDSKIPPERS BURROW IN SEMI-INTENSIVE FARMING. TCKH ĐH Huế. 83. 67. (Đã xuất bản)
 12. Đinh Minh Quang, Trần Thiện Bình, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2011. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 176-182. (Đã xuất bản)
 13. Đinh Minh Quang. 2011. THÀNH PHẦN LOÀI BỘ CÁ CHÉP LƯU VỰC SÔNG HẬU. Kỷ yếu Hội thảo Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. 1. 257. (Đã xuất bản)
 1. Đinh Minh Quang, Trần Thiện Bình, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2011. KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG " HAI GIỜ TỰ HỌC " CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 183-192. (Đã xuất bản)
 2. Đinh Minh Quang. 2008. DẪN LIỆU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRÊN LƯU VỰC SÔNG HẬU THUỘC ĐỊA PHẬN AN PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 213-220. (Đã xuất bản)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.