I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
 
Họ và tên: ĐINH MINH QUANG Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 0909756705 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Trưởng PTN Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 12 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ
 
  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

 

Hệ đào tạo: Tập trung

Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: SP Sinh

Năm tốt nghiệp: 2005

2. Thạc sĩ

 

Thời gian đào tạo: 2 năm

Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Động vật học

Tên luận văn: Nghiên cứu thành phần loài cá đặc điểm phân bố các loài cá ở sông Hậu đoạn sông từ An Phú – An Giang đến Thốt Nốt  - Cần Thơ

Năm được cấp bằng: 2008

3. Tiến sĩ

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Nơi đào tạo: ĐH Flinders

Chuyên ngành đào tạo: Sinh học

Tên luận án: Habitat, growth and life history of the goby Parapocryptes serperaster

Năm được cấp bằng: 2016

4. Ngoại ngữ

 

Anh văn

Mức độ thành thạo: D; IELTS 6.0

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

12/2005 - nay 

Đại học Cần Thơ 

Giảng viên tại BM. SP Sinh học 

11/2006 - nay 

Đại học Cần Thơ 

Học lấy bằng Thạc sỹ ngành tại Việt Nam 

01/2012 - 12/2015 

Đại học Cần Thơ 

Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Sinh học tại Ôxtơrâylia 

10/2016 - nay 

Đại học Cần Thơ 

Thư ký bộ môn BM. SP Sinh học 

  1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

STT

Tên học viên

Tên đề tài

Năm 
bảo vệ

1

Trần Thị Hoa

Nghiên cứu thành phần loài cá bống (Eleotridae và Gobiidae) và sinh học quần thể cá bống lá tre (Acentrogobiu s viridipunctatus) phân bố ở ven biển Sóc Trăng và Trà Vinh

2017

2

Trần Thùy Trang

Nghiên cứu đặc điểm sinh học dinh dưỡng và sinh sản cá bống cát (Glossogobius aureus) phân bố ở ven biển Tỉnh Bạc Liêu

2017

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp nhằm giúp sinh viên sử dụng “2 tiết tự học” hiệu quả

2011

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu sự biến động quần đàn của cá kèo đỏ Trypauchen vagina ở Sóc Trăng

2015

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

3

Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá bống mít Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849)

2016

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của họ cá bống phân bố ở vùng bãi bồi ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

2016

Đề tài cấp bộ

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu sự phân bố, nơi ở, dinh dưỡng và sinh thái học sinh sản của cá thòi lòi nước ngọt Periophthalmodon septemradiatus ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2019

Đề tài cấp bộ

Chủ nhiệm

  1. Sách và giáo trình xuất bản.

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm
xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng
tác giả

  1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

3.1 Xuất bản tiếng Anh

1.  Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2014. BURROW MORPHOLOGY AND UTILIZATION OF THE GOBY (PARAPOCRYPTES SERPERASTER) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ichthyological Research. 61. 332-340. (Đã xuất bản)

2.  Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Trà Giang, Ngô Nhã Lam Duy, Đặng Hoàng Đông, Lâm Trung Hậu. 2014. BURROW CONFIGURATION AND UTILIZATION OF THE BLUE-SPOTTED MUDSKIPPER BOLEOPHTHALMUS BODDARTI CAUGHT IN SOC TRANG, VIETNAM. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 38. 1-9. (Đã xuất bản)

3.  Đinh Minh Quang, Diệp Anh Tuấn, Lý Văn Trọng. 2014. THE GOBIID FISH SPECIES BIODIVERSITY ALONG COASTLINE IN SOC TRANG, VIET NAM. International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam. . 82-83. (Đã xuất bản)

4.  Đinh Minh Quang2014. A PRELIMINERY STUDY ON LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF THE MUDSKIPPER BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN SOC TRANG. Tạp chí Sinh học. 36. 88-92. (Đã xuất bản)

5.  Đinh Minh Quang2014. SOME POPULATION PAPAMETERS OF THE MUDSKIPPER BOLEOPHTHALMUS BODDARTI CAUGHT IN MEKONG DELTA, VIETNAM. International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam. . 84-85. (Đã xuất bản)

6.  Đinh Minh Quang2014. PRELIMINERY STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN LENGTH AND WEIGHT OF THE RED GOBY TRYPAUCHEN VAGINA (BLOCH & SCHNEIDER, 1801). International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam. . 104-105. (Đã xuất bản)

7.  Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2015. POPULATION AND AGE STRUCTURE OF THE GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER (RICHARDSON, 1864; GOBIIDAE: OXUDERCINAE) IN THE MEKONG DELTA. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 15. 345-357. (Đã xuất bản)

8.  Đinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Trần Đắc Định. 2015. MORPHOMETRIC VARIATION OFPARAPOCRYPTES SERPERASTER(GOBIIDAE) IN DRY AND WET SEASONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ichthyological Research. 63. (Đã xuất bản)

9.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2015. AGE AND POPULATION STRUCTURE OF THE GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM, BASED ON LENGTH-FREQUENCY AND OTOLITH ANALYSES. 17th International Conference on Fisheries, Animal and Veterinary Sciences. . 1375. (Đã xuất bản)

10.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2015. REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE BURROW DWELLING GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER. Ichthyological Research. 62. (Đã xuất bản)

11.  Đinh Minh Quang2015. PRELIMINARY STUDY ON DIETARY COMPOSITION, FEEDING ACTIVITY AND FULLNESS INDEX OF BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Sinh học. 37. 252-257. (Đã xuất bản)

12.  Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann. 2016. SEASONAL VARIATION OF FOOD AND FEEDING IN BURROWING GOBY PARAPOCRYPTES SERPERASTER (GOBIIDAE) AT DIFFERENT BODY SIZES. Ichthyological Research. 64. 1-11. (Đã xuất bản)

13.  Đinh Minh Quang2016. GROWTH AND BODY CONDITION VARIATION OF THE GIANT MUDSKIPPER PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI IN DRY AND WET SEASONS. Tap chi Sinh hoc. 38. 352-358. (Đã xuất bản)

14.  Đinh Minh Quang2016. GROWTH PATTERN AND BODY CONDITION OF TRYPAUCHEN VAGINA IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The Journal of Animal & Plant Sciences. 26. 523-531. (Đã xuất bản)

15.  Đinh Minh Quang2016. LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF THE GOBY OXYELEOTRIS UROPHTHALMUS IN SOC TRANG. The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016. . 637-641. (Đã xuất bản)

16.  Đinh Minh Quang, Lê Thị Mỹ Tiên. 2017. REPRODUCTIVE TRAITS OF THE DUCKBILL SLEEPER BUTIS BUTIS (HAMILTON, 1822). Zoologocal Science. 34. 452-458. (Chờ duyệt)

17.  Đinh Minh Quang, Phan Như Ý, Trần Đắc Định. 2017. POPULATION BIOLOGY OF THE GOBY GLOSSOGOBIUS GIURIS (HAMILTON 1822) CAUGHT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Fisheries Science. 30. 26-37. (Chờ duyệt)

18.  Đinh Minh Quang2017. THE LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF THE DUCKBILL SLEEPER BUTIS BUTIS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3 (112). 47-49. (Chờ duyệt)

19.  Đinh Minh Quang2017. POPULATION DYNAMICS OF BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The Journal of Animal & Plant Sciences. 27. 603-610. (Chờ duyệt)

20.  Đinh Minh Quang2017. MORPHOMETRICS AND CONDITION FACTOR DYNAMICS OF THE GOBY STIGMATOGOBIUS PLEUROSTIGMA (BLEEKER 1849) DURING DRY AND WET SEASONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Fisheries Science. 30. 17-25. (Chờ duyệt)

21.  Đinh Minh Quang2017. MORPHOMETRIC, GROWTH AND CONDITION FACTOR VARIATIONS OF BOLEOPHTHALMUS BODDARTI IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 16. 822-831. (Chờ duyệt)

22.  Đinh Minh Quang2017. ASPECTS OF REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE RED GOBY TRYPAUCHEN VAGINA (GOBIIDAE) FROM THE MEKONG DELTA. Journal of Applied Ichthyology. DOI: 10.1111/jai.13521. 1-8. (Chờ duyệt)

3.2. Xuất bản tiếng Việt

1.  Đinh Minh Quang2008. DẪN LIỆU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRÊN LƯU VỰC SÔNG HẬU THUỘC ĐỊA PHẬN AN PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 10. 213-220. (Đã xuất bản)

2.  Đinh Minh Quang2011. THÀNH PHẦN LOÀI BỘ CÁ CHÉP LƯU VỰC SÔNG HẬU …. Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. 1. 257. (Đã xuất bản)

3.  Đinh Minh Quang, Trần Thiện Bình, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2011. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 20a. 176-182. (Đã xuất bản)

4.  Đinh Minh Quang, Trần Thiện Bình, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2011. KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG " HAI GIỜ TỰ HỌC " CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 20a. 183-192. (Đã xuất bản)

5.  Đinh Minh Quang, Lê Thị Mỹ Xuyên, Dương Hồng Vị, Trần Thị Lụa, Nguyễn Minh Thành. 2013. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA CÁ KÈO VÁY TO Ở BẠC LIÊU. Hội nghị khoa học toàn quốc 2013. 1. 1519. (Đã xuất bản)

6.  Đinh Minh Quang2013. MORPHOLOGY OF THE MUDSKIPPERS BURROW IN SEMI-INTENSIVE FARMING. TCKH ĐH Huế. 83. 67. (Đã xuất bản)

7.  Đinh Minh Quang2013. HANG VÀ VAI TRÒ CỦA HANG ĐỐI VỚI CÁ BỐNG SAO. HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc. 1. 162. (Đã xuất bản)

8.  Đinh Minh Quang, NGUYEN THI NGAN, DANG THI DIEM TRANG , LAI NGUYEN YEN NHU, LE TRAN DUC HUY. 2013. NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU VỀ HÌNH THÁI HANG CÁ KÈO VẢY TO PARAPOCRYPTES SERPERASTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25. 78-82. (Đã xuất bản)

9.  Đinh Minh Quang2014. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM ? ĐẠI HỌC CẦN THƠ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học & Giáo dục. 9. 79-83. (Đã xuất bản)

10.  Đinh Minh Quang2014. TƯƠNG QUAN CHIỀU DÀI VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁ BỐNG CÁT TRẮNG GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975 Ở SÔNG CỒN TRÒN TỈNH SÓC TRĂNG. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vũng. . 467-472. (Đã xuất bản)

11.  Đinh Minh Quang2014. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN SƯ PHẠM. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. . 891-892. (Đã xuất bản)

12.  Nguyễn Văn Vũ, Ung Thanh Nhàn, Lý Thanh Thành, Trần Kim Thoa, Quang Anh Thư, Dương Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Thế Vững, Nguyễn Kim Y, Phạm Thúy Hằng, Đinh Minh Quang2014. QUẢN LÝ MẪU THUỘC PHÂN NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG BẰNG MICROSOFT ACCESS 2003. Hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - lần thứ VII. . 418-425. (Đã xuất bản)

13.  Nguyễn Thị Hồng Lan, Trần Ngọc Hiếu, Đinh Minh Quang2014. QUI TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH LÁT CẮT NGANG CƠ THỂ GIUN ĐŨA (ASCARIS SUUM). Hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - lần thứ VII. . 400-405. (Đã xuất bản)

14.  Diệp Anh Tuấn, Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định. 2014. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÁ HỌ BỐNG TRẮNG (GOBIIDAE) PHÂN BỐ Ở VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 30. 68-76. (Đã xuất bản)

15.  Đinh Minh Quang, Lý Văn Trọng. 2014. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN CHIỀU DÀI TRỌNG LƯỢNG CÁ BỐNG CÁT TỐI, GLOSSOGOBIUS GIURIS, Ở SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Thủy sản 2014. 220-225. (Đã xuất bản)

16.  Đinh Minh Quang2014. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 30. 46-50. (Đã xuất bản)

17.  Đinh Minh Quang, Nguyễn Minh Thành. 2015. CÁC CHỈ SỐ SINH HỌC QUẦN ĐÀN CÁ KÈO ĐỎ (TRYPAUCHEN VAGINA) Ở SÓC TRĂNG. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6. . 806-810. (Đã xuất bản)

18.  Đinh Minh Quang2015. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ TƯƠNG QUAN CHIỀU DÀI VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁ BỐNG CÁT TRẮNG. Tạp chí Khoa học. 37. 52-57. (Đã xuất bản)

19.  Đinh Minh Quang, La Hoàng Trúc Ngân. 2017. HÌNH THỨC SINH SẢN, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC CỦA TUYẾN SINH DỤC CÁ BỐNG TRỨNG ELEOTRIS MELANOSOMA Ở VEN BIỂN SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 33. 79-86. (Chờ duyệt)

20.  Đinh Minh Quang, Nguyễn Thảo Duy, Danh Sóc. 2017. TÍNH ĂN VÀ PHỔ THỨC ĂN CỦA CÁ BỐNG TRỨNG ELEOTRIS MELANOSOMA Ở VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7, Hà Nội, 10/2017. . 1873-1879. (Chờ duyệt)

  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Sinh thái học dinh dưỡng, sinh sản, quần thể và nơi ở của cá

2

Sinh thái học hệ sinh thái cửa sông ven biển ĐBSCL

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.