Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán

 

TT Mã số HP Tên học phần TC
1 SP689 GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3
2 SPT601 LÝ LUẬN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
3 SPT602 ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
4 SPT603 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
5 SPT604 LỊCH SỬ CÁC PHÂN MÔN TOÁN 3
6 SPT605 PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
7 SPT606 QUẢN LÝ LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN 3
8 SPT607 DẠY HỌC KHÁM PHÁ MÔN TOÁN 2
9 SPT608 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN 3
10 SPT609 DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 2
11 SPT610 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NÂNG CAO 2
12 SPT611 HÌNH HỌC VI PHÂN NÂNG CAO 2
13 SPT612 GIẢI TÍCH HÀM 2
14 SPT613 DẠY HỌC HÌNH HỌC 2
15 SPT614 HÌNH HỌC SƠ CẤP NÂNG CAO 2
16 SPT615 ĐẠI SỐ SƠ CẤP NÂNG CAO 2
17 SPT616 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ HỮU HẠN 2
18  SPT617 LÝ THUYẾT HÀM ĐA TRỊ  2
19  SPT618 HÀM BIẾN PHỨC 2
20 SPT619 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 2
21 SPT620 DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2
22 SPT621 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 4
23 SPT622 PHÁT TRIỂN TƯ DUY QUA DẠY HỌC TOÁN 2
24 SPT623 LÝ THUYẾT DIDACTIC TOÁN 3
25 SPT624 PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH DẠY HỌC MÔN TOÁN 3

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.